Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Verklarende lijst van gebruikte taalkundige termen en labels

Aanvoegende wijs
Achtervoegsel
Afkorting
Afleiding
Ambiguïteit
Antecedent
Archaïsch
Aspect
Assimilatie
Bedrijvende vorm
Beknopte bijzin
Belanghebbend voorwerp
Bepaling
Bepaling van gesteldheid
Bezittend voorwerp
Bijstelling
Bijvoeglijk naamwoord
Bijwoord
Bijzin
Congruentie
Contaminatie
Deelwoord
Directe rede / indirecte rede
Donorprincipe
Eenheidsaccent
Eigennaam
Ellips
Etymologie
Formeel / informeel
Gebiedende wijs
Geleed woord
Getal
Gezegde
Grammaticaal
Hoeveelheidsaanduidend woord
Homoniem
Hoofdwerkwoord
Hoofdzin
Hulpwerkwoord
Hypercorrectie
Indirect object
Infinitief
Initiaalwoord
Inversie
Kern
Klemtoon
Klinker
Klinkerbotsing
Koppelwerkwoord
Lettergreep
Letterwoord
Lidwoord
Lijdend voorwerp
Lijdende vorm
Medeklinker
Meewerkend voorwerp
Middenstuk
Modaliteit
Morfologie
Naamval
Nevenschikking
Officiële spelling
Onderschikking
Ondervindend voorwerp
Onderwerp
Overgankelijk / onovergankelijk werkwoord
Persoon
Persoonsvorm
Pleonasme
Predicatieve nabepaling
Samengesteld werkwoord
Samenkoppeling
Samenstellende afleiding
Samenstelling
Samentrekking
Schrijftaal / spreektaal
Semantiek
Soortnaam
Stam
Standaardtaal
Standaardtaal in België
Standaardtaal in Nederland
Status onduidelijk
Stemhebbend / stemloos
Stofnaam
Symbool
Synoniem
Syntaxis
Tangconstructie
Tautologie
Tegenwoordig deelwoord
Telbaar
Telwoord
Trappen van vergelijking
Tussenklank
Tussenwerpsel
Valentie
Verbuiging
Verkleinwoord
Verkorting
Vervoeging
Voegwoord
Voltooid deelwoord
Voornaamwoord
Voornaamwoordelijk bijwoord
Voorvoegsel
Voorzetsel
Voorzetselbijwoord
Voorzetselgroep
Voorzetseluitdrukking
Voorzetselvoorwerp
Vraagwoord
Vraagzin
Werkwoord
Werkwoordelijke eindgroep
Werkwoordstijden
Woordgeslacht
Woordgroep
Zelfstandig naamwoord
Zelfstandignaamwoordgroep
Zinsdeel