Over

Over

Over Taaladvies.net

Wat vindt u op Taaladvies.net?

Op Taaladvies.net vindt u het antwoord op concrete vragen over taal en spelling die vaak aan taaladviesdiensten in Nederland en België gesteld worden. Behalve teksten met een vraag-antwoordstructuur, bevat de site algemene teksten, bijvoorbeeld over het schrijven van brieven, over verwijswoorden of de buigings-e bij bijvoeglijke naamwoorden.

Op Taaladvies.net staat ook een uitgebreide lijst van naslagwerken op het gebied van taal en spelling en een lijst met taalkundige termen en labels.

Aan Taaladvies.net wordt voortdurend gewerkt. Er komen regelmatig nieuwe teksten bij op de website en bestaande teksten worden herzien, geactualiseerd en uitgebreid. Als u als bezoeker opmerkingen, aanvullingen of suggesties hebt, kunt u dat laten weten via info@taalunie.org.

Hoe kunt u Taaladvies.net gebruiken?

Taaladvies.net biedt twee zoekmogelijkheden:

  • via het zoekvenster kunt u zoeken op bepaalde woorden en constructies waarover u een vraag hebt;
  • via het thematisch overzicht kunt u naar adviezen over een bepaald thema zoeken.

De spelling van losse woorden kunt u vinden op Woordenlijst.org (het online ‘Groene Boekje’), de spellingregels in de Leidraad bij de woordenlijst.

Als u op Taaladvies.net geen antwoord op uw vraag vindt, kunt u uw vraag stellen via het taalloket voor Nederland (de Taaladviesdienst van het Genootschap Onze Taal) of via het taalloket voor België (Team Taaladvies van de Vlaamse overheid).

Waarom is Taaladvies.net ontwikkeld?

Taaladvies.net voorziet in de behoefte van veel gebruikers van het Nederlands aan verantwoorde en betrouwbare taaladviezen. Op Taaladvies.net zijn deze adviezen gratis beschikbaar voor een zo groot en zo breed mogelijk publiek, om zo taalgebruikers te ondersteunen bij hun taalkeuzes

Taaladvies.net is een Belgisch-Nederlandse samenwerking, die de expertise in het Nederlandse taalgebied op het vlak van taaladvisering samenbrengt. Kenmerkend voor Taaladvies.net is de diepgang van de informatie, doordat achtergronden en samenhangen behandeld worden en bronvermeldingen gegeven worden.

Welke status hebben de adviezen op Taaladvies.net?

Alle taaladviezen en algemene teksten zijn geschreven door een team van ervaren taaladviseurs en andere deskundigen. Vóór de adviezen op de website komen, zijn ze in het Taaladviesoverleg of de Commissie Spelling van de Nederlandse Taalunie besproken en goedgekeurd. Van deze commissies maken deskundigen uit Nederland en Vlaanderen deel uit. De goedkeuring door het Taaladviesoverleg en de Commissie Spelling garandeert u als taalgebruiker dat de adviezen betrouwbaar zijn.

Voor vorm en inhoud van de verstrekte adviezen zijn alleen de auteurs en het Taaladviesoverleg verantwoordelijk. De adviezen zijn geen ‘officiële’ adviezen van de Taalunie, laat staan dat ze kracht van wet zouden hebben. Alleen de adviezen over spellingkwesties kunnen geacht worden in overeenstemming te zijn met de officiële spelling, die voorgeschreven is voor het onderwijs en de overheid.

Het is niet de taak van de Taalunie om te bepalen wat wel of niet goed Nederlands is. Het Taaladviesoverleg registreert de taalnormen zoals die door een voldoende grote meerderheid Nederlandstaligen worden aanvaard. Taaladvies.net schrijft niet voor wat correct en niet correct is, maar geeft de taalgebruiker alleen duiding over wat waar en in welke mate bekend en gangbaar Nederlands is. Taaladvies.net loopt niet op mogelijk veranderende normen vooruit. Op basis van de adviezen kunt u in uw teksten uw eigen keuzes maken, rekening houdend met uw doelpubliek en de situatie.

Over de verhouding tussen de standaardtaal en de geografische variatie daarin heeft het Taaladviesoverleg op verzoek van de Taalunie in 2014 een extra toelichting geschreven: Standaardtaal en geografische variatie.

Welke personen en instanties zijn bij Taaladvies.net betrokken?

Sinds 2019 werken vier partijen samen in het samenwerkingsverband voor taaladvies en taaladviesvoorzieningen:

  • de Nederlandse Taalunie, als beleidsorganisatie en financier;
  • de Taaladviesdienst van Onze Taal, als taaladviespartij verantwoordelijk voor het verstrekken van taaladvies in Nederland;
  • het Team Taaladvies van de Vlaamse overheid, als taaladviespartij verantwoordelijk voor het verstrekken van taaladvies in Vlaanderen en Brussel;
  • het Instituut voor de Nederlandse Taal (INT), als infrastructurele partij die de digitale infrastructuur host en beheert.

De website van Onze Taal en de website van Team Taaladvies van de Vlaamse overheid hebben naast een loket, waar iedereen taalvragen kan stellen, een taaladviesgedeelte voor Nederland respectievelijk België. Op Taaladvies.net staan nadrukkelijk taaladviezen voor het hele Nederlandse taalgebied.

Aan Taaladvies.net wordt sinds het begin van de jaren negentig gewerkt. Heel wat deskundigen hebben in de loop der jaren een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van de taaladviesbank. De namen van alle betrokkenen vindt u in een lijst van medewerkers.

Op dit moment zijn de volgende mensen betrokken bij de totstandkoming van de adviezen: de taaladviseurs van het Genootschap Onze Taal (Roos de Bruyn, Rutger Kiezebrink, Jaco de Kraker en Tamara Mewe) en van Team Taaladvies van de Vlaamse overheid (An Bosmans, Dirk Caluwé, Stefaan Croon, Karen Deschamps, Katleen Maesen en Veronique Verreycken), evenals de leden van het Taaladviesoverleg en de Commissie Spelling. Veronique Verreycken en Tamara Mewe hebben ook een coördinerende rol bij de werkzaamheden.

Het INT is sinds 2021 verantwoordelijk voor het technisch beheer van de website.