Samengesteld werkwoord

Samengesteld werkwoord

Omschrijving

Wat de vorming van werkwoorden betreft, is er een onderscheid te maken tussen niet-samengestelde (of: enkelvoudige) werkwoorden, zoals werken, zien, komen, en samengestelde werkwoorden. Deze laatste categorie valt weer uiteen in scheidbaar samengestelde werkwoorden, bijvoorbeeld sámenwerken, áfzien, tússenkomen, pláátsvinden, en niet-scheidbaar samengestelde, bijvoorbeeld misléíden, overzíén, onderstéúnen. De scheidbaar samengestelde werkwoorden hebben de eigenschap dat het niet-werkwoordelijke eerste deel, dat het woordaccent draagt, los kan komen van het werkwoordelijke tweede deel, bijvoorbeeld sámenwerken: we werken al heel lang samen/er valt met hen niet samen te werken/ze hebben nooit echt samen willen werken. De niet-scheidbaar samengestelde werkwoorden, die in de regel het woordaccent op het werkwoordelijke deel hebben, blijven daarentegen steeds één geheel vormen, bijvoorbeeld overzíén: we overzien het niet goed/dat is nauwelijks te overzien/we hebben het niet helemaal kunnen overzien.

Zie ook

Klemtoon
Samenstelling
Werkwoord

termentao_term
73