Klemtoon

Klemtoon

Omschrijving

Klemtoon (of: accent) is de nadruk waarmee een woord of woorddeel wordt uitgesproken. Bij meerlettergrepige woorden ligt de hoofdklemtoon bij het gewone spreken in de meeste gevallen op een bepaalde lettergreep (bijvoorbeeld beklemtoonde lettergreep). Ook kan een woord(deel) worden beklemtoond om er in het bijzonder de aandacht op te vestigen (bijvoorbeeld ze is héél bijzonder).

Zie ook

Lettergreep

termentao_term
48