Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Mits (als voorzetsel)

Vraag

Is mits correct gebruikt in een constructie als Mits geschikte kleding kan hij naar het feest?

Antwoord

Nee. In de standaardtaal wordt mits altijd gevolgd door een bijzin, zoals in Mits hij geschikte kleding heeft, kan hij naar het feest.

Toelichting

Mits is in de standaardtaal een onderschikkend voegwoord. De gewone constructie na mits is dus een bijzin.

(1) Mits de Raad instemt met een dergelijk voorstel, wordt het ontwerp ook op de agenda van de Algemene Vergadering geplaatst.

Na mits kan ook een beknopte bijzin voorkomen, geconstrueerd met een voltooid deelwoord.

(2) Mits voldoende gefrankeerd kunnen brieven in de postkamer worden afgegeven.

In België wordt mits ook regelmatig gebruikt in combinatie met een tegenwoordig deelwoord, een afleiding op -ing of een zelfstandignaamwoordgroep. In de laatste twee gevallen wordt mits als voorzetsel gebruikt. De genoemde gebruikswijzen zijn echter geen standaardtaal.

(3) Mits hardwerkend kan hij voor het examen slagen. (in België, geen standaardtaal)

(4) De bestelling wordt uitgevoerd, mits betaling na 8 dagen. (in België, geen standaardtaal)

(5) De brieven kunnen, mits voldoende frankering, in de postkamer worden afgegeven. (in België, geen standaardtaal)

(6) Mits wat geluk kan de belegger mooie winsten boeken. (in België, geen standaardtaal)

Soms wordt mits in België ook wel gevolgd door een infinitief voorafgegaan door te. Ook een dergelijk gebruik is geen standaardtaal.

(7) Mits het personeel efficiënter te plaatsen, kan er worden bespaard. (in België, geen standaardtaal)

Zie ook

Behoudens / behalve
Gezien (als voegwoord)
Midden (als voorzetsel)
Mits / tenzij
Ondanks dat

Naslagwerken

 

Mits
Grote Van Dale (2005) (ter inleiding van een bijzin van voorwaarde) op voorwaarde dat, syn. als, indien (...) (alg.Belg.N.) op voorwaarde van, onder beding van: mits enkele aanpassingen; mits betaling, tegen betaling.
Van Dale Hedendaags Nederlands (2006) 1 (Belg.) op voorwaarde van, onder beding van (…) mits1 betaling*
Verschueren (1996) I. vgw. onder beding, op voorwaarde dat: je kan het krijgen, - je het goed bewaart; het is, - goed begrepen, een juist gezegde. Syn. *als.
Koenen (2006) II vz op voorwaarde van; behoudens: wij staan dat toe, ~ betaling binnen 8 dagen
Kramers (2000) II vz ZN 1 tegen (betaling, storting enz.); voor (een bepaald bedrag) (…) 2 behoudens; 3 met, met als consequentie
ANS (1997), p. 559-561 of online via de E-ANS [bij voorwaardelijke voegwoorden] (…) De voegwoorden mits en tenzij komen meer in geschreven dan in gesproken taal voor (…) De voegwoorden indien, zo, mits en tenzij kunnen in formele taal met beknopte of onvolledige zinnen voorkomen. (…) Regionaal (in België) wordt mits ook als voorzetsel gebruikt: (i) De brieven kunnen mits voldoende frankering op de postafdeling worden ingeleverd. [regionaal]
Correct Taalgebruik (2006), p. 160 Mits is een voegwoord en leidt dus een bijzin of een beknopte bijzin (met een deelwoord of een deverbaal adjectief) in. De betekenis ervan is: op voorwaarde dat, als, indien, voor zover. (…) 'Mits' is geen voorzetsel. We gebruiken naar gelang van het geval tegen, wegens, met.
Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 171 [wordt afgekeurd] - betaling, tegen betaling, op voorwaarde dat je betaalt; - te werken zal hij geslaagd zijn, - hij gewerkt zou hebben, zou hij geslaagd zijn; als hij …; - de bus aankomt, moet u direct instappen, zodra de bus aankomt …
Taalwijzer (1998), p. 218 is een voegwoord (geen vz.) en betekent: op voorwaarde dat.
Stijlboek VRT (2003), p. 162 Mits is een voegwoord: het leidt altijd een bijzin in. Mits is synoniem met als, op voorwaarde dat. (…) Mits is geen voorzetsel.
Vlaams-Nederlands woordenboek (2003) in België vaak als voorzetsel, niet alleen als voegwoord: op voorwaarde van