Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Opmaken / aanleggen / samenstellen (een dossier - )

Vraag

Is een dossier opmaken correct?

Antwoord

Ja, een dossier opmaken is standaardtaal in België. Standaardtaal in het hele taalgebied zijn een dossier aanleggen en een dossier samenstellen.

Toelichting

In de standaardtaal spreekt men van een verslag, een rekening, een proces-verbaal, een akte, een contract, een bestek en een inventaris opmaken (of opstellen).

(1) De organisatie kan bij de scholen documenten van de leerling opvragen of een verslag over de vorderingen laten opmaken.

(2) Naar aanleiding van de klacht heeft de politie alsnog proces-verbaal van de aanrijding opgemaakt.

(3) Voor nieuwe leningen bent u verplicht om bij de notaris opnieuw een hypotheekakte te laten opmaken.

(4) De raming voor het opmaken van een inventaris van het stadspark en de omliggende terreinen werd goedgekeurd.

Daarnaast spreekt men in de standaardtaal van een dossier of een register aanleggen of samenstellen.

(5) De revolver werd als bewijsstuk opgenomen in het dossier dat door de politie werd samengesteld.

(6) Het is zo goed als zeker dat het kabinet van Landsverdediging de firma bijgestaan heeft in het aanleggen van het register.

In de standaardtaal in België gebruikt men in combinatie met dossier ook opmaken.

(7) De architect kreeg de opdracht om een dossier op te maken voor de verbouwing van de schouwburg. [standaardtaal in België]

Zie ook

Afleveren / uitreiken (een diploma -)
Voorleggen / overleggen (een diploma -)

Naslagwerken

opmaken aanleggen
Grote Van Dale (2005) 3 uit verschillende gegevens samenvoegen, syn. samenstellen, opstellen

8 (beginnen te) maken overeenkomstig een bepaald doel

Van Dale Hedendaags Nederlands (2006)

[in deze betekenis niet opgenomen]

5 bezig zijn tot stand te brengen (…) een dossier aanleggen5 van iem. of iets

Verschueren (1996)

3. opstellen, door iets te berekenen of samen te brengen, tot een geheel samenvoegen

4. inrichten om een bepaald doel te bereiken nl. a. met een bepaald doel beginnen, gereed- of klaarmaken

Koenen (2006)

[in deze betekenis niet opgenomen]

3 opzetten, inrichten, voorzieningen treffen voor

Kramers (2000)

[in deze betekenis niet opgenomen]

2 in gereedheid brengen, tot stand brengen

Correct Taalgebruik (2006), p. 184

Een verslag, een rekening, een proces-verbaal, een bestek, een inventaris worden opgemaakt, maar een dossier, een documentatie, een register worden aangelegd of samengesteld.

-

Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 195

[bij opmaken] een dossier -, aanleggen

-

Taalwijzer (1998), p. 18

[in deze betekenis niet opgenomen]

is correct in de betekenis van moeilijke, netelige zaak zus of zo opzetten, inrichten overeenkomstig een bepaald doel; syn. aanpakken

Vlaams-Nederlands woordenboek (2003)

[in deze betekenis niet opgenomen]

-