Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Beginnen + infinitief

Vraag

Is het Ik zal beginnen werken of Ik zal beginnen te werken?

Antwoord

Alleen Ik zal beginnen te werken is standaardtaal. Het gebruik van zinnen als Ik zal beginnen werken (zonder te) is beperkt tot België en is ook daar geen standaardtaal.

Toelichting

Als het werkwoord beginnen met een infinitief wordt verbonden, staat in de standaardtaal voor die infinitief altijd te: Hij begint weer te spelen, Ze beginnen weer te spelen. Dat is ook het geval als beginnen samen met de ermee verbonden infinitief in een werkwoordelijke eindgroep staat.

(1a) Hij zegt dat ze straks beginnen te spelen.

(2a) Hij zegt dat ze straks kunnen beginnen te spelen.

(3a) Hij zegt dat ze zojuist zijn beginnen te spelen.

In België (vooral in het westelijke deel) vervalt te dikwijls na de vorm beginnen. Het maakt daarbij niet uit of het een infinitief betreft (zoals in (2) en (3)), dan wel een persoonsvorm van de onvoltooid tegenwoordige tijd in het meervoud (zoals in (1)). Die constructie zonder te is echter geen standaardtaal.

(1b) Hij zegt dat ze beginnen spelen. (in België, geen standaardtaal)

(2b) Hij zegt dat ze kunnen beginnen spelen. (in België, geen standaardtaal)

(3b) Hij zegt dat ze zijn beginnen spelen. (in België, geen standaardtaal)

In sommige gevallen wordt de infinitief beginnen zelf ook voorafgegaan door te, bijvoorbeeld in combinatie met hoeven (vergelijk Ik moet beginnen en Ik hoef niet te beginnen). Als beginnen in een dergelijk geval in een werkwoordelijke eindgroep gevolgd wordt door een andere infinitief met te, kan te voor beginnen vervallen (zie (4c)). Weglaten van het tweede te, zoals in (4d) en (4e), is ook dan geen standaardtaal.

(4a) Je hoeft daarom nog niet te beginnen.

(4b) Je hoeft daarom nog niet te beginnen te schreeuwen.

(4c) Je hoeft daarom nog niet beginnen te schreeuwen.

(4d) Je hoeft daarom nog niet te beginnen schreeuwen. (in België, geen standaardtaal)

(4e) Je hoeft daarom nog niet beginnen schreeuwen. (in België, geen standaardtaal)

Zie ook

Beginnen / begonnen
Durven (te)
Helpen (te)
Hoe + infinitief
Komen aanrijden / aangereden
Om + infinitief
Om foto’s te maken en (te) bewerken

Naslagwerken

 

beginnen
ANS (1997), p. 1043-1044 of online via de E-ANS Het werkwoord beginnen wordt in de standaardtaal altijd verbonden met een infinitief met te. Het getalsonderwerp van beginnen is tevens het geïmpliceerd onderwerp van de infinitief. (…) Regionaal (met name in het westelijk deel van België) wordt een infinitief zonder te gebruikt als beginnen in de eindgroep staat, hetzij als infinitief of vervangende infinitief, hetzij als achter-pv in de indicatief presens meervoud (…);
Van Dale Hedendaags Nederlands (2006) laat het nu net beginnen3 te [regenen]; (…) beginnen3 te;

Correct Taalgebruik (2006), p. 30 Als het werkwoord beginnen met een infinitief wordt verbonden, moet vóór de infinitief te staan.
Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 27 [wordt afgekeurd] hij zal – protesteren, hij zal – te protesteren
Taalwijzer (1998), p. 56 1) Let op de constructie: beginnen + te + infinitief (te moet erbij).
Stijlboek VRT (2003), p. 38 Beginnen wordt met te gecombineerd in gevallen als: Het is een uur geleden beginnen te regenen; De man zal beginnen te zingen.