Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Interesseren (zich - aan / voor)

Vraag

Is het zich interesseren aan of voor iets?

Antwoord

Alleen zich interesseren voor is standaardtaal. Zich interesseren aan wordt wel gebruikt in België, maar het is er geen standaardtaal.

Toelichting

Zowel het wederkerende werkwoord zich interesseren ('ergens belangstelling voor hebben') als het niet-wederkerende interesseren ('iemands belangstelling opwekken') komen in de standaardtaal voor met het voorzetsel voor.

(1) Hij interesseert zich voor zestiende-eeuwse polyfonie.

(2) De docent wist de studenten te interesseren voor de complexiteit van het woordje er.

Belgische taalgebruikers zeggen weleens zich interesseren aan, maar deze uitdrukking is geen standaardtaal.

(3) Wie zich interesseert aan de middeleeuwse kloostertraditie kan een bezoekje brengen aan het kartuizerklooster van Le Mont-Dieu. (in België, geen standaardtaal)

(4) Niemand interesseerde zich aan de escapades en intriges van Beaufort. (in België, geen standaardtaal)

Bijzonderheid

De verbinding geïnteresseerd zijn in bestaat ook, zowel in de gewone betekenis 'belangstelling hebben voor' als in de enigszins verouderde betekenis 'ergens belang bij hebben'.

Zie ook

Allergisch aan / voor
Lachen met / om
Opkijken tegen / naar iemand
Verwachten (zich – aan)
Voorbehouden voor / aan

Naslagwerken

zich interesseren aan zich interesseren voor
Grote Van Dale (2005) -

[bij interesseren] 2 (…) zich voor iem. of iets interesseren, zich eraan gelegen laten liggen, metterdaad belangstelling ervoor tonen

Van Dale Hedendaags Nederlands (2006)

-

[interesseren voor:] 1 belangstelling hebben, tonen voor

Verschueren (1996)

-

[bij interesseren] 2. zich -, belangstelling tonen: zich voor iemand, iets -.

Koenen (2006)

-

[bij interesseren] (wdkd) zich ~ voor kunst er belangstelling voor hebben

Kramers (2000)

2 (…) ZN: zich ~ aan zich interesseren voor

2 (…) zich voor iemand ~ belangstellen in zijn lot, zijn belangen voorstaan en bevorderen

Correct Taalgebruik (2006), p. 122, 10

[bij interesseren (zich - aan), wordt afgekeurd] Zie: aan 5.

[bij aan] Bij zich interesseren hoort het voorzetsel voor.

-

Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 127

[bij interesseren, wordt afgekeurd] zich - aan iets, voor (maar: geïnteresseerd zijn in)

-

Taalwijzer (1998), p. 173

[bij interesseren, zich - , wordt afgekeurd] niet: aan

[bij interesseren, zich -] 1) voor is correct

Stijlboek VRT (2003), p. 123

-

[bij interesseren] Algemeen Nederlands zijn: zich interesseren voor, geïnteresseerd zijn in.