Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Padje / paadje

Vraag

Wat is het verkleinwoord van pad ('weg'): padje of paadje?

Antwoord

De beide vormen zijn correct.

Toelichting

Bij een aantal verkleinwoorden wordt de laatste klinker van het grondwoord verdubbeld of wordt de i vervangen door ee, en gaat dit gepaard met een verandering in uitspraak: een [a] wordt [aa], een [o] wordt [oo] en een [e] of een [i] wordt [ee] in het verkleinwoord.

De woorden op -je waar deze spelling op van toepassing is, zijn te beschouwen als uitzonderingen. Het grondwoord is telkens een eenlettergrepig woord (of deel van een samenstelling):

  • waarbij ook in het meervoud sprake is van klinkerverandering;

  • waarvan de op een na laatste letter een a, e, i of o is die als respectievelijk [a], [e], [i] of [o] wordt uitgesproken.

Bij de volgende woorden treedt er bij het verkleinwoord klinkerverandering op. Bij een aantal van die woorden, zoals pad, is ook een ander verkleinwoord zonder klinkerverandering mogelijk.

Grondwoord

Meervoudsvorm

Verkleinwoorden

blad

bladen/bladeren

blaadje(s)

bladertjes

dag

dagen

daagje

dagje

dak

daken

daakje

dakje

gat

gaten

gaatje (niet in de bet. 'achterste')

gatje (alleen in de bet. 'achterste')

glas

glazen

glaasje

huis-aan-huis-blad

huis-aan-huisbladen

huis-aan-huisblaadje

 

pad ('weg')

paden

paadje

padje

rad

raden / raderen

raadje

radje / radertje

staf

staven

staafje

stafje (alleen in het mv.; alleen in de bet. 'deel van een plant')

vat

vaten

vaatje

 

spel

spelen / spellen

speeltje (alleen in de betekenis 'stuk speelgoed')

spelletje

schip

schepen

scheepje

 

lot

loten

lootje

lotje

slot

sloten

slootje

slotje (alleen in de betekenis 'sluitsysteem')

 

Voorbeelden van woorden waarbij geen klinkerverandering bij het verkleinwoord optreedt, zijn:

Grondwoord

Meervoudsvorm

Verkleinwoord

bad

baden

badje

bedrag

bedragen

bedragje

dal

dalen

dalletje

graf

graven

grafje

slag

slagen

slagje

verdrag

verdragen

verdragje

smid

smeden

smidje

god

goden

godje

hertog

hertogen

hertogje

hol

holen

holletje

literator

literatoren

literatortje

pastor

pastores (of pastors)

pastortje

verbod

verboden

verbodje

stad

steden

stadje

Zie ook

Verkleinwoorden (Leidraad 15)

Naslagwerken

ANS (1997), p. 657 of online via de E-ANS; Grote Van Dale (2005); Technische Handleiding (2009), p. 55; Woordenlijst (2015)