Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Reeds / al

Vraag

Gebruik je reeds of al in de zin: Zoals u reeds / al weet, is er geen klacht ingediend?

Antwoord

Beide zijn correct, maar al heeft in deze zin de voorkeur. Reeds en al zijn synoniemen: al is de neutrale vorm, reeds behoort tot het formele taalgebruik.

Toelichting

De bijwoorden reeds en al kunnen allebei aangeven dat iets begonnen of gebeurd is op het moment van spreken, vroeger dan men zou verwachten. Reeds heeft een formeel, schrijftalig karakter. In neutrale contexten heeft de vorm al de voorkeur.

(1) Zoals ik al zei, moeten we dringend investeren in nieuwe technologieën.

(2) Aan de telefoon vertelde u al dat de marktprijs voor laptops daalt.

(3) Dit artikel is van overeenkomstige toepassing op instellingen die onder het overgangsregime Wet financiële dienstverlening vallen en reeds een aanvraag hebben gedaan. (formeel)

Zie ook

Behoudens / behalve
Enkel / alleen
Ingevolge / ten gevolge van
Kortelings / binnenkort
Nadien / daarna
Vooraleer / alvorens / voordat / voor
Vooreerst / in de eerste plaats

Bronnen

Hendrickx, R. Stijltip – spreektaal. Geraadpleegd op 16 april 2008 via http://vrttaal.net/taaldatabanken_master/algemeen/home.shtml.

Naslagwerken

al reeds
Grote Van Dale (2005)

bijw. (…) 5 ter aanduiding dat wat gezegd wordt plaatsvindt of althans begonnen is op het moment van het spreken (of op het moment waarop men zich in gedachten verplaatst daar is de man al; dat is al oud nieuws; al een uur heb ik gewacht; ben je daar nu al; ben je daar alweer reeds terug

(formeel) (…) 1 al ik ben reeds eerder bij u geweest

Van Dale Hedendaags Nederlands (2006)

bw. 1 vroeger dan men zou verwachten, syn. alreeds, reeds

bw. 1 (form.) al

Verschueren (1996)

bw. (…) 4. [geheel geschied zijnde] Spreekt. reeds: het licht brandt -; hij is er -. Syn. alree, alreeds, bereids, reeds

bw. (…) Schrijft. ter aanduiding dat iets al geschied of begonnen is: hij is – hier geweest; hij is – een maand ziek. Syn. *al.

Koenen (2006)

bw (…) (van tijd) hij is er al; toen was het al wel (of: wel al) voorbij

bereids, al, alreeds

Kramers (2000)

bijw reeds: hij is er ~

bijw al

Correct Taalgebruik (2006), p. 213

 -

Het woord reeds behoort tot de schrijftaal. Gebruikelijker en gewoon is al.

- Ben je al met vakantie geweest?

Woordenboek Correct Taalgebruik (2004), p. 228

-

(form.) al

Stijlboek VRT (2003), p. 199

-

Schrijftaal. Gebruik: al.

Vraagbaak Nederlands (2005), p. 200-203

stoffige term

neutrale term