Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Vraag (de - stelt zich)

Vraag

Is de vraag stelt zich correct?

Antwoord

Ja. De vraag stelt zich is standaardtaal in België. Standaardtaal in het hele taalgebied zijn de vraag rijst, de vraag dringt zich op, de vraag komt op, de vraag is...

Toelichting

De uitdrukking de vraag stelt zich komt frequent voor in de standaardtaal in België.

(1) Na de herverkiezing van Bush stelt de vraag zich hoe het verder moet met de relaties tussen de Verenigde Staten en Europa. [standaardtaal in België]

Standaardtaal in het hele taalgebied zijn uitdrukkingen als de vraag rijst, de vraag is, de vraag dringt zich op en de vraag komt op.

(2) De vraag rijst wie Arafat zal opvolgen.

(3) De vraag is nu welke landen de komende vier jaar zullen moeten vrezen voor de oorlogsplannen van de hersenloze tiran.

Bijzonderheid

Soms wordt ten onrechte ook weleens de uitdrukking zich de vraag stellen afgekeurd. Deze uitdrukking komt in het hele taalgebied voor, al is het wederkerende werkwoord zich afvragen gebruikelijker.

(4) Hij stelde zich de vraag of hij dat reisje naar Amsterdam wel had mogen boeken.

(5) Zij vroeg zich af of ze wel op zijn uitnodiging had mogen ingaan.

Zie ook

Einde (een - stellen / maken aan)
Het goed stellen / maken
Op punt stellen, op punt staan
Vraag (in - stellen)

Naslagwerken

 

de vraag stelt zich

de vraag rijst

Grote Van Dale (2005)

-

[bij rijzen] 7 opkomen, te voorschijn komen, ontstaan: (…) voor mij rijst hier de vraag naar …

Van Dale Hedendaags Nederlands (2006)

-

[bij vraag] de vraag4 rijst of…

Verschueren (1996)

-

[bij rijzen] 7. Metf. ontstaan, te voorschijn komen, zich voordoen

Kramers (2000)

[bij stellen] ZN: zich ~ (van vragen, problemen e.d.) rijzen, opkomen: er ~ zich tal van problemen

[rijzen: 2 (van misverstanden, moeilijkheden, twijfel e.d.) ontstaan]

Correct Taalgebruik (2006), p. 234

[bij stellen, (zich -), wordt afgekeurd] De reflexieve vorm zich stellen komt in het Nederlands vrijwel uitsluitend voor in verbindingen als: zich kandidaat stellen; zich tot taak stellen; zich borg stellen; zich in het gelid stellen. Hij is niet correct in verbindingen met woorden als vraag, probleem en dergelijke (…).

-

Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 311

[bij vraag, wordt afgekeurd] nu stelt zich de -, de - rijst nu, dringt zich nu op, nu is het de -

-

Taalwijzer (1998), p. 368

[bij vraag, wordt afgekeurd] 1) Correct is: de vraag *rijst, doet zich voor, komt op (niet: de vraag stelt zich; vgl. Fr. la question se pose).

[bij vraag] 1) Correct is: de vraag *rijst, doet zich voor, komt op

Stijlboek VRT (2003), p. 221

[bij stellen, zich ~, wordt afgekeurd] Zich stellen komt vrijwel alleen voor in zegswijzen als: zich kandidaat stellen, zich borg stellen. Daarbuiten is zich stellen vaak een leenvertaling uit het Frans.

Niet: *Voorlopig stelt zich de vraag of de partij in de naaste toekomst nog zal bestaan.

-

Vlaams-Nederlands woordenboek (2003)

[bij vraag] de vraag stelt zich, de vraag rijst

-