Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Totnogtoe / tot nog toe, totnutoe / tot nu toe

Vraag

Worden tot()nog()toe en tot()nu()toe aaneengeschreven of als drie losse woorden?

Antwoord

Beide schrijfwijzen zijn te verdedigen. De spelling in drie losse woorden is het gebruikelijkst: tot nog toe en tot nu toe.

Toelichting

In het Nederlands schrijven we een samenstelling aan elkaar en een woordgroep los. Soms is moeilijk uit te maken of een verbinding een samenstelling of een woordgroep vormt. Dat geldt ook voor tot()nog()toe en tot()nu()toe. In die vaste combinaties hebben nog en nu beide de betekenis 'op dit ogenblik' (nog is oorspronkelijk een versterkte vorm van nu); de uitdrukkingen betekenen dus 'tot (op) dit ogenblik', 'tot heden toe' (vergelijk tot dan toe = 'tot dat ogenblik').

Hoewel deze vaste combinaties als een eenheid kunnen worden opgevat, worden ze in de praktijk meestal los geschreven.

Zie ook

Los, aaneen of met een koppelteken (Leidraad 6)
Woordgroep of samenstelling (Leidraad 6.8)

Ondermeer / onder meer, zondermeer / zonder meer
Tot daaraantoe / tot daaraan toe / tot daar aan toe
Tot hiertoe / tot nu toe

Naslagwerken

Grote Van Dale (2005); Koenen (2006) (onder tot); WNT (onder nog en toe (I)); Woordenlijst (2015)