Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Toekomen / aankomen

Vraag

Is het gebruik van toekomen in een zin als Aanvragen moeten uiterlijk 1 maart aanstaande bij het stadsbestuur toekomen correct?

Antwoord

Toekomen in de betekenis '(een bepaalde bestemming) bereiken' is standaardtaal in België. Standaardtaal in het hele taalgebied zijn afhankelijk van de context bijvoorbeeld aankomen en binnenkomen.

Toelichting

Om uit te drukken dat iets of iemand een bepaalde bestemming bereikt, gebruikt men in de standaardtaal de werkwoorden aankomen, arriveren of binnenkomen.

(1) Het was al half acht en de zangeres was nog altijd niet aangekomen bij de concertzaal.

(2) De premier arriveerde te laat op de vergadering met de topambtenaren.

(3) Laat je iets weten als die brief van de universiteit binnenkomt?

In de standaardtaal in België wordt in zulke contexten ook vaak het werkwoord toekomen gebruikt. In Nederland is dit gebruik nagenoeg onbekend.

(4) Wanneer zijn de brieven toegekomen? [standaardtaal in België]

(5) Na een reis van twee uur kwamen we toe in Oostende. [standaardtaal in België]

Bijzonderheid

Toekomen wordt in het hele taalgebied gebruikt in de vaste verbinding (iemand iets) doen/laten toekomen, die vooral in de (ambtelijke) schrijftaal voorkomt. De betekenis hiervan is '(iemand iets) sturen' of 'ervoor zorgen dat iets bij iemand aankomt'.

(6) Bij dezen doe ik u een exemplaar van het rapport van de commissie toekomen.

(7) Alvorens wij ons beroepschrift op dit punt inhoudelijk verder kunnen motiveren, richten wij aan u het nadrukkelijke verzoek om ons nadere informatie te laten toekomen.

Zie ook

Tussenkomen

Bronnen

VRT.Taalnet. Toekomen. Geraadpleegd op 13 oktober 2015 via https://vrttaal.net/taaladvies-taalkwestie/toekomen.

Naslagwerken

 

toekomen

aankomen

Grote Van Dale (2015)

1 BE; niet alg.; van personen aankomen, arriveren (…) 2 van zaken aankomen: in de alg. taal alleen gewoon in de verb.  form. doen toekomen zenden, toesturen

1 van personen, goederen en vervoermiddelen op de plaats van bestemming komen, m.n. aan land, in een haven, op een station e.d. komen, syn. arriveren

Van Dale Hedendaags Nederlands (2008)

2 (in België, niet alg) aankomen

1 zijn bestemming bereiken (…) syn. arriveren, toekomen

Koenen (2006)

[in deze betekenis niet opgenomen]

1 een plaats bereiken, naderen

Correct Taalgebruik (2006), p. 254

Toekomen wordt met doen en met laten gebruikt. (...) Toekomen is niet correct voor: aankomen, bereiken.

-

Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 275

[wordt afgekeurd] in A. -, in A. aankomen, A. bereiken; hij is te laat toegekomen, aangekomen, gekomen; er zijn talrijke klachten toegekomen, (binnen)gekomen

-

Stijlboek VRT (2003), p. 239

Toekomen betekent: genoeg hebben. (…)

Niet gebruiken voor: aankomen.

-

Vlaams-Nederlands woordenboek (2003)

in België ook: aankomen, arriveren

-

Prisma Handwoordenboek Nederlands (2014)

[in deze betekenis niet opgenomen]

1 op de plaats van bestemming komen