Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Mekaar / elkaar

Vraag

Wat is correct: mekaar of elkaar?

Antwoord

Beide vormen van het wederkerig voornaamwoord behoren tot de standaardtaal, maar alleen elkaar is algemeen bruikbaar, terwijl mekaar een beperktere gebruikswaarde heeft.

Toelichting

Elkaar is de enige vorm van het wederkerig voornaamwoord die in de standaardtaal in alle omstandigheden bruikbaar is.

(1) Toen Bush en Blair elkaar voor de camera’s ontmoetten, schudden ze elkaar glimlachend de hand, maar toen de journalisten weg waren, begon er een hevige discussie.

(2) 'Hou op met ruziemaken en laat elkaar met rust!', riep de diplomaat tegen de bekvechtende excellenties.

De vorm mekaar is in Nederland nagenoeg beperkt tot informeel taalgebruik.

(3) 'Gaan de meiden onder mekaar een gezellige avond houden?', vroeg hij spottend.

(4) 'Tine en Katrien hebben mekaar een verjaardagscadeautje gegeven, maar mij hebben ze vergeten!', mopperde Piet verongelijkt.

In België komt mekaar echter ook in (niet-informeel) geschreven taalgebruik voor.

(5) Toen de beide groepen mekaar ontmoetten, ontstond er een hevig vuurgevecht.

(6) Het huwelijksbureau 'Het juiste dekseltje' brengt eenzame mensen bij mekaar.

Zie ook

Wederkerend / wederkerig voornaamwoord

Naslagwerken

mekaar elkaar
Grote Van Dale (2005) (inform.) elkaar de een de ander
Van Dale Hedendaags Nederlands (2006) 1 (inf.) elkaar 1 (om uit te drukken dat van twee of meer personen ieder op zijn eigen wijze tegenover de ander handelt), syn. mekaar
Verschueren (1996) wedk. vrnw. Gemz. elkaar. wdk. vrnw. 1. elk (aan, met, van) de ander (…) 2. ter aanduiding van een onderlinge nauwe aaneensluiting (…) 3. ter aanduiding van een snelle opeenvolging
Koenen (2006) vnw elkaar 1 de één de ander, wederkerig
Kramers (2000) spreektaalvorm voor elkaar wederkerig vnw de één naar, tot, voor, tegen enz. de ander
Correct Taalgebruik (2006), p. 155 [bij mekaar / elkaar] In spreektaal is mekaar gebruikelijk, maar in de schrijftaal en formeel [taalgebruik] verdient elkaar de voorkeur. -
Stijlboek VRT (2003), p. 158 [bij mekaar / elkaar] Grammaticaal gezien zijn elkaar en mekaar volkomen gelijk. Ook wat betekenis betreft is er geen verschil tussen de twee. Stilistisch is er wel een verschil: elkaar is in alle contexten bruikbaar, mekaar is beperkt tot het informele Nederlands. Mekaar staat slordig in geschreven documenten. Elkaar is altijd goed. -
ANS (1997) , p. 274 of online via de E-ANS De vormen mekaar en mekaars zijn beperkt tot informeel taalgebruik. Vooral in Belgisch Nederlands worden ze ook in geschreven taal gebruikt. Dit gebruik kan als regionaal gekenschetst worden. -
Taalboek Nederlands (2003), p. 165 De vorm elkander(s) wordt alleen in formele schrijftaal gebruikt; de vorm mekaar(s) is dan weer meer gebruikelijk in gesproken taal en in informele schrijftaal. -