Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Drukkingsgroep / pressiegroep / belangengroep / lobby

Vraag

Is drukkingsgroep correct?

Antwoord

Ja, drukkingsgroep is standaardtaal in België. Standaardtaal in het hele taalgebied zijn pressiegroep, belangengroep en lobby.

Toelichting

Een groep mensen die invloed probeert uit te oefenen op het beleid van een overheidsorgaan of op de publieke opinie om bepaalde belangen te verdedigen, noemt men in de standaardtaal een belangengroep of pressiegroep. Dat laatste woord wordt vooral in Nederland, maar ook wel in België gebruikt. Ook lobby is in deze betekenis gebruikelijk.

(1) Het kabinet en in het bijzonder de minister van Financiën zijn de gevangenen van belangen- en pressiegroepen.

(2) Bij het bepalen van het beleid moet de regering rekening houden met de grote pressiegroepen: de vakbonden, de werkgeversorganisaties en de Boerenbond.

(3) Zo te zien is de lobby van de Eenzame Weduwen weer eens aan het werk geweest.

In de standaardtaal in België is in dezelfde betekenis ook drukkingsgroep gangbaar.

(4) In de rurale staten in het zuiden van de VS heeft de drukkingsgroep een ruime aanhang. [standaardtaal in België]

(5) Onder invloed van de Christian Coalition, een fundamentalistische drukkingsgroep, kreeg de abortuskwestie een hoge symboolwaarde. [standaardtaal in België]

Zie ook

Drukkingsmiddel / pressiemiddel / drukmiddel  
Syndicaat

Naslagwerken

drukkingsgroep pressiegroep belangengroep
Grote Van Dale (2005) (alg.Belg.N.) pressiegroep groep of klasse van personen die druk in bep. richting op het parlement of regeringsorganen uitoefenen, syn. belangengroep, lobby belangenorganisatie
Van Dale Hedendaags Nederlands (2006) 1 (Belg.) pressiegroep 1 groep van personen die bepaalde politieke beslissingen probeert te beïnvloeden (…) syn. drukkingsgroep, lobby 1 groep van personen die een gemeenschappelijk belang nastreven
Verschueren (1996) Z.N. pressiegroep, belangengroep groep van personen die druk wil uitoefenen op het beleid van een bestuursorgaan groep of vereniging van mensen die gemeenschappelijke belangen hebben en deze ook verdedigen
Koenen (1999) - belangenorganisatie organisatie, vereniging die opkomt voor de belangen ve bep. Groep
Kramers (2000) - georganiseerde groep of klasse die invloed tracht uit te oefenen op de overheid en de publieke opinie -
Correct Taalgebruik (2006), p. 67 [wordt afgekeurd] Een groep die invloed probeert uit te oefenen om de belangen van zijn leden te verdedigen is een pressiegroep, belangengroep of lobby. - -

Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 72 [wordt afgekeurd] pressiegroep, belangengroep, actiegroep; lobby - -
Taalwijzer (1998), p. 268 [bij pressiegroep, wordt afgekeurd] niet: drukkingsgroep is de gebruikelijke term; ook pressiemiddel is gangbaar, evenals drukmiddel (…). Daarnaast ook: pressie en druk uitoefenen -
Stijlboek VRT (2003), p. 75 [bij drukkingsgroep, drukkingsmiddel, wordt afgekeurd] Drukking betekent: fysieke drukkracht van het ene voorwerp op een ander voorwerp. Niet gebruiken voor: morele druk, morele beïnvloeding, dwang, pressie: lobbywerk. In samenstellingen is pressie gebruikelijk: pressiegroep, pressiemiddel. - -
Vlaams-Nederlands woordenboek (2003) pressiegroep, belangengroep - -