Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Tussenkomst

Vraag

Is tussenkomst een correct woord?

Antwoord

Tussenkomst is standaardtaal in het hele taalgebied in de betekenissen 'interventie, optreden', 'inmenging' en 'bemiddeling'. Tussenkomst is standaardtaal in België in de betekenissen 'financiële bijdrage, tegemoetkoming' en 'interruptie, onderbreking'.

Toelichting

Tussenkomst kan in verschillende betekenissen worden gebruikt.

Het woord is standaardtaal in het hele taalgebied in de betekenissen 'interventie, optreden', 'inmenging' en 'bemiddeling'.

(1) Zonder de tussenkomst van de redder was dat kind misschien wel verdronken.

(2) Dankzij een snelle tussenkomst van de politie kon de dader worden opgepakt.

(3) De Amerikaanse president dreigde opnieuw met een militaire tussenkomst in Syrië.

(4) Biblionet wil kijken of een systeem van selfservice mogelijk is. Dat houdt in dat mensen zonder tussenkomst van een medewerker boeken kunnen lenen.

(5) Bij de huidige echtscheidingsprocedure is tussenkomst van de rechter nog verplicht.

In België wordt tussenkomst ook geregeld gebruikt in de betekenis 'financiële bijdrage, tegemoetkoming' en soms ook in de betekenis 'interruptie, onderbreking'. Tussenkomst is in die betekenissen standaardtaal in België. Standaardtaal in het hele taalgebied is in die gevallen bijvoorbeeld bijdrage, tegemoetkoming, subsidie en interruptie, onderbreking.

(6a) Gezinnen met kinderen met een handicap kunnen gebruikmaken van een tussenkomst voor het busvervoer. [standaardtaal in België]

(6b) Gezinnen met kinderen met een handicap kunnen gebruikmaken van een tegemoetkoming voor het busvervoer.

(7a) De gemeente kan rekenen op een tussenkomst van 25.000 euro van Europa. [standaardtaal in België]

(7b) De gemeente kan rekenen op een subsidie van 25.000 euro van Europa.

(8a) Zijn storende tussenkomst tijdens de toespraak van de premier werd door de meeste parlementsleden niet op prijs gesteld. [standaardtaal in België]

(8b) Zijn storende onderbreking tijdens de toespraak van de premier werd door de meeste parlementsleden niet op prijs gesteld.

Zie ook

Tussenkomen

Bronnen

VRT.Taalnet. Tussenkomst. Geraadpleegd op 12 december 2013 via https://vrttaal.net/taaladvies-taalkwestie/tussenkomst.

Naslagwerken

 

tussenkomst

Grote Van Dale (2005)

1 het komen, invallen, zich mengen in de loop van iets, dat daardoor gestuit of gewijzigd wordt, syn. bemiddeling, inmenging, interventie

2 (hand.) bemiddeling waardoor een dreigende verstoring in de regelmatige afwikkeling van een wissel voorkomen wordt 3 (jur.) het zich uit eigen beweging mede partij stellen in een burgerlijk proces, als belanghebbende, zonder zich bij een van de partijen volkomen aan te sluiten, syn. voeging (2) 4 [leenvertaling van Fr. intervention] (Belg.N., niet alg.) financiële bijdrage 5 [leenvertaling van Fr. intervention] (alg. Belg.N.) interruptie

Van Dale Hedendaags Nederlands (2006)

1 het zich mengen in de loop van iets, syn. bemoeienis, inmenging, interferentie, interventie, middelaarschap (…) 2 (in België, niet alg) financiële bijdrage

Koenen (2006)

inmenging, het zich bemoeien met; bemiddeling: iems ~ inroepen; door ~ van

Woordenboek Correct Taalgebruik (2004), p. 281

[wordt afgekeurd] 1) interruptie; 2) inmenging, interventie, optreden (b.v. van de politie); 3) financiële bijdrage, tegemoetkoming; 4) toespraak; 5) operatie, operatief ingrijpen; 6) het zich uit eigen beweging mede partij stellen in een burgerlijk proces.  – WEL: bemiddeling: het meningsverschil tussen de ministers is bijgelegd door – van de premier.

Correct Taalgebruik (2006), p. 260

Het gebruik van tussenkomst komt overeen met dat van tussenbeide komen. (…) In veel gevallen is 'tussenkomst' niet het juiste woord.

Taalwijzer (2000), p. 329

is alleen gangbaar in de betekenis van bemiddeling, hulp, bijstand. In andere gevallen vervangen we het Franse 'intervention' door bijv.: hulp, *bijdrage, *tegemoetkoming, subsidie, redding enz.

Stijlboek VRT (2003), p. 244

Het gebruik van tussenkomst is correct als de betekenis overeenkomt met die van tussenbeide komen.

Vlaams-Nederlands woordenboek (2003)

- ingrijpen, optreden

- interruptie, onderbreking, opmerking tijdens een debat

- toelage, subsidie, tegemoetkoming

Het Witte Woordenboek Nederlands (2007)

1 bemiddeling; het zich bemoeien met iets, inmenging: door ~ van een bemiddelaar was het conflict snel opgelost 2 BN bijdrage, toelage, tegemoetkoming, subsidie, uitkering

3 BN interruptie, onderbreking

Prisma Handwoordenboek Nederlands (2009)

1 bemiddeling; het zich bemoeien met iets, inmenging: door ~ van een bemiddelaar was het conflict snel opgelost 2 BN ook bijdrage, toelage, tegemoetkoming, subsidie, uitkering 3 BN interruptie, onderbreking (in een debat)