Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Inrichten / organiseren (een feest -)

Vraag

Is een feest inrichten correct?

Antwoord

Nee, een feest inrichten is geen standaardtaal. Standaardtaal is een feest organiseren.

Toelichting

Wanneer men een feest op touw zet, spreekt men in de standaardtaal van organiseren. Organiseren is het treffen van alle voorzieningen om een bepaalde gebeurtenis (zoals een feest, een manifestatie, een vergadering, een cursus, een examen) goed te laten verlopen of iets goed te laten functioneren. In plaats van organiseren kan men afhankelijk van de context onder andere ook op touw zetten, regelen, houden, gebruiken.

(1) Zij kreeg de opdracht het feest te organiseren.

(2) Het comité Binnenstad organiseert dit jaar voor de tiende keer een braderie.

(3) Er werd inderhaast een feestje op touw gezet.

(4) Het openbaar vervoer in dit land is uitstekend geregeld.

(5) Volgende week wordt in de kantine een personeelsvergadering gehouden.

In België wordt in zulke gevallen in de genoemde betekenis af en toe ook het werkwoord inrichten gebruikt. Dit gebruik is echter geen standaardtaal.

(6) Hij is er weer in geslaagd om een gigantisch popfestival in te richten. (in België, geen standaardtaal)

(7) Wanneer worden er weer examens ingericht? (in België, geen standaardtaal)

In de standaardtaal wijst inrichten meestal op iets concreets. Men richt iets in als men het geschikt maakt voor iets, als men het gereed maakt voor gebruik of bewoning. Meestal gaat het om het geschikt maken van een ruimte voor een bepaald doel. In figuurlijke zin kan men ook zijn leven inrichten.

(8) Enkele bekende binnenhuisarchitecten hebben het kantoor ingericht.

(9) De tentoonstelling gaat morgen open voor het grote publiek, maar de medewerkers van het museum zijn nog volop bezig met inrichten.

(10) Ze vroeg zich af hoe ze haar leven na de scheiding zou inrichten.

Bijzonderheid

Ook afleidingen als inrichter en inrichting in de betekenis van 'organisator' en 'organisatie' behoren niet tot de standaardtaal.

Het comité dat belast is met de organisatie van een feest of ander evenement wordt in België soms inrichtend comité genoemd. In de standaardtaal wordt gewoon comité gebruikt, of organiserend comité. Ook regelingscommissie komt voor, als het om een belangrijke aangelegenheid gaat.

Inrichtende macht is standaardtaal in België als het bestuur van een school wordt bedoeld.

Zie ook

Organiseren / houden (een congres -)

Naslagwerken

 

inrichten

organiseren

Grote Van Dale (2005) 7 (Belg.N., niet alg.) organiseren, oprichten, stichten: (…) een feest inrichten, op touw zetten

3 (bij uitbr.) tot stand brengen, syn. regelen

Van Dale Hedendaags Nederlands (2006)

[in deze betekenis niet opgenomen]

2 (inf.) (een evenement) tot stand brengen

Verschueren (1996)

4. Z.N. organiseren, op touw zetten

1. ordenen, regelen, inrichten

Koenen (2006)

[in deze betekenis niet opgenomen]

2 (bij uitbr) op touw zetten: een feestje ~

Kramers (2000)

3 ZN organiseren

3 op touw zetten, regelen

Correct Taalgebruik (2006), p. 119

Er is een verschil tussen inrichten en organiseren. Een vergadering, een manifestatie, een feest worden georganiseerd, d.w.z. alle voorzieningen worden getroffen om een dergelijke gebeurtenis goed te doen verlopen. Met het werkwoord inrichten daarentegen bedoelen we vooral het geschikt maken van een ruimte voor een bepaald doel.

-

Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 126

een cursus, een examen, een feest, een optocht -, organiseren

-

Stijlboek VRT (2003), p. 122

Inrichten betekent: in orde brengen, op een bepaalde manier schikken, een woning aankleden. Niet gebruiken voor: organiseren.

-

Vlaams-Nederlands woordenboek (2003)

organiseren, op touw zetten

-