In bedrijf stelling / inbedrijfstelling

In bedrijf stelling / inbedrijfstelling

Vraag

Is het in bedrijf stelling of inbedrijfstelling?

Antwoord

De juiste schrijfwijze is inbedrijfstelling.

Toelichting

Het zelfstandig naamwoord dat gevormd wordt van los geschreven werkwoordelijke combinaties, wordt als één woord geschreven. Vergelijk:

iets in bedrijf stellende inbedrijfstelling

iets in acht nemende inachtneming

iemand in gebreke stellende ingebrekestelling

iemand ter aarde bestellende teraardebestelling

iemand in vrijheid stellende invrijheidstelling

iets tot stand brengende totstandbrenging

iets onder curatele stellen – de ondercuratelestelling

Bijzonderheid

Let wel dat dit aaneenschrijven niet opgaat voor zogenoemde nominaliseringen:

het in bedrijf stellen

het in acht nemen

het in gebreke stellen

het ter aarde bestellen

het in vrijheid stellen

het tot stand brengen

het onder curatele stellen

De vormen op -ing zijn echte zelfstandige naamwoorden; de vormen op -en zijn nominaliseringen. De -ing-vormen krijgen het lidwoord de; de nominaliseringen het lidwoord het.

Zie ook

Los, aaneen of met een koppelteken? (Leidraad 6)
Woordgroep of samenstelling? (Leidraad 6.8)

Gebruikmaken / gebruik maken
Rekeninghoudend / rekening houdend
Te kort schieten / tekortschieten

Naslagwerken

Woordenlijst (2015)

aaneen of los,afleidingen,werkwoord,zelfstandig naamwoord,spelling,grammaticatao_adv (C)
412
j
aaneen,afleiding,spelling,werkwoord,zelfstandig_naamwoord
Subrubriek,Woordvorm,Hoofdrubriek,Woordsoort
Hoofdrubriek:spelling;Subrubriek:aaneen;Woordsoort:werkwoord,zelfstandig_naamwoord;Woordvorm:afleiding
01 January 2004
15 November 2015