Hergeïnterpreteerd / geherinterpreteerd

Hergeïnterpreteerd / geherinterpreteerd

Vraag

Wat is het voltooid deelwoord van herinterpreteren: hergeïnterpreteerd of geherinterpreteerd?

Antwoord

Geherinterpreteerd.

Toelichting

Voor de vorming van voltooide deelwoorden van werkwoorden met het voorvoegsel her- gelden de volgende regels.

a. Her- staat voor een niet-samengesteld grondwoord, dat ook geen afleiding met -eren van een woord van Latijnse origine is. Her- is bij deze werkwoorden doorgaans niet beklemtoond. Het voorvoegsel ge- vervalt voor de vorming van het voltooid deelwoord (herstemmenherstemd). Dat is het geval bij:

herademen herkennen herpakken herstellen
herbouwen herkeuren herplaatsen herstemmen
herdenken herkiezen herrekenen hertellen
herdoen herkrijgen herrijzen hertrouwen
herdopen herladen herroepen hervallen
herdrukken herleiden herscheppen hervatten
herenigen herleven herschatten hervinden
hergeven herlezen herschikken hervormen
herijken hernemen herscholen herwerken
herkansen hernieuwen herschrijven herwinnen
herkauwen heropenen hersmeden herzien

De werkwoorden herhalen, herinneren en heroveren, die geen samenstellingen zijn, en de werkwoorden heronderhandelen en heroverwegen, waarvan de eerste lettergreep beklemtoond is, volgen dezelfde regel.

b. Her- staat voor een grondwoord op -eren (of een enkele keer ook -ieren) dat afgeleid is van een woord van Latijnse herkomst. In dat geval wordt het voorvoegsel ge- voor her- geplaatst (herdefiniërengeherdefinieerd). De volgende werkwoorden worden zo vervoegd:

hercatalogiseren herfinancieren herintroduceren herstructureren
herdefiniëren herformuleren herinvesteren
herexamineren herinterpreteren heroriënteren

De werkwoorden hergroeperen en herhuisvesten, die niet zijn afgeleid van een woord van Latijnse herkomst, volgen dezelfde regel.

c. Her- staat voor een grondwoord dat is samengesteld met een scheidbaar voorzetsel. -ge- wordt in deze gevallen tussen de samenstellende delen van het werkwoord geplaatst (heroprichtenheropgericht).

herindelen herinvoeren heropvoeden heruitzenden
herinrichten heropbouwen heruitbrengen
herintreden heroprichten heruitgeven

d. Her- staat voor een grondwoord dat begint met een onbeklemtoond voorvoegsel uit de reeks be-, ge-, ont- of ver-. Ge- vervalt in deze gevallen (herbeleggenherbelegd).

herbebossen herbeleven herbezien herverdelen
herbeginnen herbenoemen herbezinnen herverkavelen
herbegraven herbevestigen hergebruiken herverkiezen
herbeleggen herbewapenen herontdekken herverzekeren

Herinterpreteren valt onder regel b, dus is het voltooid deelwoord geherinterpreteerd.

Bijzonderheid

Bij bepaalde werkwoorden op -eren komen dubbelvormen voor. Volgens de Woordenlijst is dat het geval bij:

herwaarderengeherwaardeerdherwaardeerd

Zie ook

Herkrijgen, herbeginnen
Herleiden / terugbrengen (tot)
Hervallen
Revaccineren / hervaccineren

Naslagwerken

Grote Van Dale (2005); ANS (1997), p. 68 of online via de E-ANS online via de E-ANS; Morfologisch Handboek (1993), p. 90, 93; Woordenlijst (2015); Prisma Stijlboek (1993), p. 103;

correctheid en betekenis,samenstellingen,werkwoord,woordgebruik,grammatica


tao_adv (C)
376
j
correctheid,samenstelling,vervoeging,werkwoord,woordgebruik
Woord of woordcombinatie,Woordvorm,Woordsoort,Hoofdrubriek
Hoofdrubriek:woordgebruik;Woord of woordcombinatie:correctheid;Woordsoort:werkwoord;Woordvorm:samenstelling,vervoeging
01 January 2004
18 November 2015