Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Vervolmakingscursus / bijscholingscursus

Vraag

Is vervolmakingscursus in de betekenis van 'bijscholingscursus' correct?

Antwoord

Ja, vervolmakingscursus is standaardtaal in België.

Toelichting

Vervolmaking is standaardtaal in het hele taalgebied in de betekenis 'perfectionering', 'het brengen tot een hogere graad van volkomenheid'.

(1) De afgelopen jaren hebben in het teken gestaan van vervolmaking van het bedrijf, waarbij continuïteit nog steeds het belangrijkste uitgangspunt is.

(2) Door zijn vroege dood zou hij de vervolmaking van de wetenschap niet meemaken.

In België wordt vervolmaking ook gebruikt in de betekenis 'het verwerven van meer vakkennis', 'bijscholing'. In die betekenis is vervolmaking standaardtaal in België.

(3) De duur van deze vervolmaking bedraagt ongeveer de studietijd van een normaal studiejaar (1500 à 1800 uren). [standaardtaal in België]

Ook de samenstelling vervolmakingscursus komt in de standaardtaal in België frequent voor.

(4) Om de geldigheidsduur van dit getuigschrift te verlengen, dient men een vervolmakingscursus te volgen en te slagen voor het examen. [standaardtaal in België]

(5) Ze pleiten voor defensief rijden, vervolmakingscursussen en degelijke kleding voor motorrijders. [standaardtaal in België]

Standaardtaal in het hele taalgebied zijn respectievelijk termen als bijscholing, nascholing of voortgezette (beroeps)opleiding en bijscholingscursus of vervolgcursus.

Zie ook

Studierichting Algemene Letteren (hoofdletters?)

Naslagwerken

 

vervolmaking bijscholing nascholing
Grote Van Dale (2005) - het geven van scholing aan in de regel reeds volwassen werknemers om hun vakbekwaamheid te verhogen meestal na een beroepsopleiding gegeven opleiding die ten doel heeft het vroeger geleerde op te halen en aan te vullen
Van Dale Hedendaags Nederlands (2006)

[in deze betekenis niet opgenomen]

[bijscholen: 1 aanvullende scholing geven]

1 onderwijs om het vroeger geleerde op te frissen en nieuwe ontwikkelingen bij te leren

Verschueren (1996) [in deze betekenis niet opgenomen] aanvulling en verbetering van de vakbekwaamheid, voortgezette opleiding van reeds geschoolde krachten. Syn. Nascholing [nascholen: bijscholen. nascholing (…) bijscholing.]

Koenen (2006)

[in deze betekenis niet opgenomen] verdere scholing ter uitbreiding of vernieuwing vd kennis het nascholen

 

[nascholen: verdergaand scholen, opleiden tijdens de beroepsuitoefening; bijscholen]

Kramers (2000)

[geen definitie gegeven] nader vakonderwijs ter verhoging van de vakbekwaamheid

[nascholen: na de eerste vakopleiding verder opleiding geven; nascholing]

Correct Taalgebruik (2006), p. 288 Voor het verwerven van meer vakkennis zijn woorden als bijscholing en voortgezette basisopleiding gangbaar. Vervolmaking is in die context veel minder gebruikelijk. Wel in de zin van perfectionering. -

-

Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 301 [wordt afgekeurd] (onderw.) bijscholing, nascholing, voortgezette opleiding. – wel: perfectionering. -

[bij vervolmaking] (onderw.) bijscholing, nascholing
Taalwijzer (1998), p. 74 [bij bijscholing, wordt afgekeurd] niet: vervolmaken, vervolmakingscursus e.a.; vgl. Fr. cours de perfectionnement vervolgcursus e.a. zijn gebruikelijk -

Vlaams-Nederlands woordenboek (2003) [vervolmakingscentrum: centrum voor opleiding en bijscholing] -

-

 

 

 

vervolmakingscursus

bijscholingscursus

Grote Van Dale (2005) (alg.Belg.N.) bijscholingscursus

aanvullende cursus voor mensen die al in een beroep werkzaam zijn, syn. applicatiecursus

Van Dale Hedendaags Nederlands (2006)

-

1 aanvullende cursus voor mensen die al in een beroep werkzaam zijn, syn. applicatiecursus

Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 301

[wordt afgekeurd] (onderw.) specialisatiejaar

-

Taalwijzer (1998), p. 74

[bij bijscholing, wordt afgekeurd] vervolgcursus e.a. zijn gebruikelijk (niet: vervolmaken, vervolmakingscursus e.a.; vgl. Fr. cours de perfectionnement)