Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Vervoegen / zich vervoegen bij

Vraag

Is iemand vervoegen correct?

Antwoord

Het is onduidelijk of we iemand vervoegen al dan niet tot de standaardtaal in België kunnen rekenen. Standaardtaal in het hele taalgebied zijn in elk geval zich vervoegen bij iemand of (minder plechtig) zich voegen bij iemand, zich aansluiten bij iemand, zich wenden tot iemand of iemand opzoeken.

Toelichting

Iemand vervoegen wordt vooral in België gebruikt, ook door een aantal standaardtaalsprekers. Toch is er een niet te verwaarlozen groep taalgebruikers die het overgankelijke gebruik van vervoegen afkeurt. Het is daarom vooralsnog niet duidelijk of iemand vervoegen tot de standaardtaal in België gerekend kan worden.

(1) Tijdens de Franse overheersing weigerden veel Vlamingen de sansculotten te vervoegen. (in België, status onduidelijk)

(2) Schrijf je vandaag in als je zin hebt om ons team te vervoegen. (in België, status onduidelijk)

(3) Als je je ook geroepen voelt om de rangen van onze studentenclub te vervoegen, kijk dan eens naar onze ledenwervingspagina. (in België, status onduidelijk)

Om aan te geven dat iemand zich naar iemand anders begeeft, is de reflexieve vorm zich vervoegen bij standaardtaal in het hele taalgebied. Wat minder formele alternatieven zijn zich melden bij, zich voegen bij, zich aansluiten bij, zich wenden tot, opzoeken.

(4) De nieuwe leden zullen zich morgen bij de commissie vervoegen.

(5) De misnoegde ouders voegden zich bij de protestmars.

(6) De speler zal zich maandag opnieuw aansluiten bij de groep.

Het overgankelijke werkwoord vervoegen wordt in de standaardtaal wel in een taalkundige betekenis gebruikt: een werkwoord vervoegen.

(7) Hoe vervoeg je het werkwoord 'springen' in de onvoltooid verleden tijd?

Zie ook

Inschrijven (zich - in)
Situeren (zich -)
Zich bevragen / te bevragen

Naslagwerken

vervoegen zich vervoegen bij
Grote Van Dale (2005) 4 (alg.Belg.N.) zich voegen bij, aansluiten bij, een groep vormen met 3 (wederk.) zich vervoegen bij of aan -, zich begeven naar, wenden tot -
Van Dale Hedendaags Nederlands (2006) [in deze betekenis niet opgenomen] [vervoegen bij, aan: 1 zich melden bij]
Verschueren (1996) [in deze betekenis niet opgenomen] [bij vervoegen] 2. zich - Wedk. zich begeven naar, zich wenden, richten tot: zich te - bij de portier.
Koenen (2006) [in deze betekenis niet opgenomen] [bij vervoegen] 2 (wdkd) zich wenden tot
Kramers (2000) 3 ZN zich aansluiten bij, zich voegen bij [bij vervoegen] 2 zich ~ zich persoonlijk wenden, zich aanmelden: zich ten stadhuize ~, zich bij de commandant ~
Correct Taalgebruik (2006), p. 287 Het werkwoord vervoegen heeft een heel andere betekenis dan de reflexieve vorm zich vervoegen bij. Alleen in een taalkundige betekenis kunnen we vervoegen gebruiken: we kunnen een werkwoord vervoegen, maar we kunnen niet 'iemand vervoegen'. (…) Om aan te geven dat iemand zich naar iemand anders begeeft, beschikken we naast de reflexieve vorm zich vervoegen bij, over verschillende andere zegswijzen: zich melden bij, zich voegen bij, zich aansluiten bij, inhalen, zich wenden tot, iemand opzoeken. -
Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 301 [bij vervoegen, wordt afgekeurd] iem. -, zich bij iem. -, voegen. -
Taalwijzer (1998), p. 353 [bij vervoegen, wordt afgekeurd] niet: iem. vervoegen; vgl. Fr. rejoindre 2) In de betekenis van 'treffen, bij iemand komen' is zich vervoegen gangbaar: men kan zich dus bij iem. vervoegen (…) of, minder plechtig, zich (bij iem.) voegen.
Stijlboek VRT (2003), p. 257 Algemeen Nederlands is: een werkwoord vervoegen. (…) Niet gebruiken voor: zich vervoegen bij iemand (niet: iemand vervoegen [wordt afgekeurd]), zich melden bij, zich voegen bij, zich aansluiten bij, zich wenden tot, meereizen met, meegaan met, iemand opzoeken. -
Vlaams-Nederlands woordenboek (2003) iemand vervoegen, zich aansluiten bij iemand, zich voegen bij iemand -