Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Barema / weddeschaal / loonschaal / salarisschaal

Vraag

Is barema correct?

Antwoord

Ja, barema is standaardtaal in België. Standaardtaal in België is ook weddeschaal. Standaardtaal in het hele taalgebied zijn loonschaal en salarisschaal.

Toelichting

Zowel barema als weddeschaal zijn standaardtaal in België in de betekenis 'tabel met de vaste bedragen van lonen en salarissen'.

(1) De inrichtende macht kan aan een personeelslid dat vast benoemd is in een ambt van het ondersteunend personeel de hogere weddeschaal 106 toekennen. [standaardtaal in België]

(2) De nieuwe barema's van het verplegend personeel worden dit jaar nog niet toegepast. [standaardtaal in België]

(3) Een laatste vergadering over de barema's tussen de vertegenwoordigers van het grondpersoneel en de directie van de Italiaanse luchtvaartgroep eindigde vrijdag zonder akkoord. [standaardtaal in België]

Het Sociaalrechtelijk Woordenboek vermeldt het Franse barème of échelle en geeft loonschaal en schaal als Nederlandse alternatieven. Barema blijkt in België toch het meest gebruikelijke woord te zijn.

Standaardtaal in het hele taalgebied zijn in dezelfde betekenis loonschaal (voor arbeiders), en salarisschaal (voor kantoorpersoneel en voor ambtenaren). In het algemeen spreekt men ook over de salarisregeling. Deze benamingen zijn vooral in Nederland gangbaar.

(4) De salarisschalen van de ambtenaren werden aangepast.

(5) De discussie over de loonschalen heeft uiteindelijk niet veel opgeleverd.

Naast barema is ook het bijvoeglijk naamwoord baremiek standaardtaal in België. Standaardtaal in het hele taalgebied voor in de salarisschalen vastgelegde verhogingen is periodieke (salaris)verhogingen of periodieken.

Bijzonderheid

Bij belastingen wordt een belastingschaal of belastingtarief toegepast. In België wordt ook in deze betekenis wel barema gebruikt.

(6) Door zijn promotie kwam zijn salaris nu in een hogere belastingschaal terecht.

Zie ook

Bilan / balans
Regeling / reglementering
Wedde / loon / salaris

Naslagwerken

barema
Grote Van Dale (2005) 1 tabel van cijfers; 2 loon- of tariefschaal

Verschueren (1996)

 Z.N. wedden- of loonschaal, tarief

Koenen (2006)

(Belg) loonschaal

Kramers (2000)

ZN reeks van getallen als grondslag voor het vaststellen van prijzen, lonen e.d., loon- of tariefschaal; ook: bedrag, tarief

Correct Taalgebruik (2006), p. 27

[bij barema, baremiek] De tabel met de vaste bedragen van lonen is de loonschaal (voor arbeiders) of de salarisschaal (voor kantoorpersoneel en voor ambtenaren). In het algemeen spreekt men over de salarisregeling. Het regelingsloon is het loon dat overeenkomstig een collectieve arbeidsovereenkomst is vastgelegd. Bij de belastingen wordt een belastingschaal of belastingtarief toegepast. Het overzicht van de toegepaste prijzen is de prijslijst.

Er bestaat ook geen adjectief 'baremiek'. De in de salarisschalen vastgelegde verhogingen noemen we periodieke salarisverhogingen.

Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 24

[wordt afgekeurd] loonschaal, salarisschaal, salarisregeling; belastingschaal, belastingtarief; prijslijst, tarief (van kosten)

[bij baremaal, baremiek, wordt afgekeurd] betrekking hebbend op, volgens de loonschaal, de salarisschaal; baremieke verhogingen, periodieke verhogingen

Taalwijzer (1998), p. 287

[bij salarisschaal] is de gangbare term (naast: loonschaal) (niet: barema)

Stijlboek VRT (2003)

Arbeiders en lagere beambten krijgen een loon; ambtenaren, hogere functionarissen en kantoormedewerkers in het algemeen krijgen een salaris. De tabel met de vaste bedragen van lonen en salarissen is de loonschaal (voor arbeiders) of de salarisschaal (voor kantoorpersoneel en ambtenaren). In België is weddenschaal een min of meer officiële term. Algemeen kunnen we het ook over de salarisregeling hebben.

Vlaams-Nederlands woordenboek (2003)

- loonschaal, salaristabel, salarisregeling
- belastingtarief
- tarief
Sociaalrechtelijk Woordenboek (1977)

[barème – loonschaal, schaal]