Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Revaccineren / hervaccineren

Vraag

Wat is de correcte vorm: revaccineren of hervaccineren?

Antwoord

Beide vormen worden zonder betekenisverschil gebruikt en zijn correct.

Toelichting

Van enkele werkwoorden van vreemde herkomst kunnen vormen worden afgeleid met het voorvoegsel re-, dat dezelfde waarde heeft als her- ('opnieuw'). Voorbeelden: reconstrueren, remilitariseren.

In enkele gevallen bestaat er een vorm met re- naast een afleiding met her- zonder verschil in betekenis. Voorbeelden: recombineren (naast hercombineren), revaccineren (naast hervaccineren).

De meeste werkwoorden met het voorvoegsel re- worden echter in het Nederlands niet meer als afleidingen opgevat, maar als niet meer op te delen woorden (omdat het grondwoord niet meer bestaat of omdat dat woord in een andere betekenis voorkomt). Voorbeelden: recapituleren, rehabiliteren, re-itereren, repatriëren, representeren, resigneren.

Zie ook

Hergeïnterpreteerd / geherinterpreteerd
Herkrijgen, herbeginnen
Hervallen

Naslagwerken

ANS (1997), p. 599 of online via de E-ANS; Taalboek Nederlands (1997), p. 82-83; Grote Van Dale (2005); WNT