Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Mutualiteit / ziekenfonds

Vraag

Is mutualiteit met als betekenis 'ziekenfonds' correct?

Antwoord

Nee, mutualiteit is geen standaardtaal. Wel standaardtaal is ziekenfonds.

Toelichting

Een instelling die in het kader van de sociale verzekeringen zorg draagt voor (gedeeltelijke) terugbetaling van de ziektekosten heet in de standaardtaal een ziekenfonds.

(1) Wie begint te werken, moet zich aansluiten bij een ziekenfonds.

In die context worden ook samenstellingen gebruikt als ziekenfondspremie, ziekenfondsleden, ziekenfondskaart en ziekenfondsboekje.

In België wordt naast ziekenfonds ook mutualiteit gebruikt. Beide woorden worden in de praktijk vaak door elkaar gebruikt, zij het met een duidelijke voorkeur voor ziekenfonds. Mutualiteit wordt door veel mensen niet als standaardtaal geaccepteerd. Mutualiteit komt echter ook voor in de officiële naam van sommige ziekenfondsen. In die gevallen kan er moeilijk een bezwaar tegen gemaakt worden.

(2) Voor we op reis vertrekken, lopen we altijd even langs bij de mutualiteit. (in België, geen standaardtaal)

(3) De Christelijke Mutualiteit biedt nog tal van extra voordelen, zoals goedkope reizen, voorhuwelijkssparen … (officiële naam van het ziekenfonds)

Voorts wordt in België ook weleens ziekenbond of ziekenkas gebruikt, maar ook die woorden zijn geen standaardtaal.

Bijzonderheid

In Nederland bestond in het verleden een onderscheid tussen een ziekenfondsverzekering (voor wie verplicht in het ziekenfonds zat) en een niet-verplichte particuliere ziektekostenverzekering of zorgverzekering, af te sluiten bij een zorgverzekeraar. Met de invoering van het huidige zorgstelsel in 2006 verdween de ziekenfondsverzekering; sindsdien is iedere Nederlander verplicht een zorgverzekering af te sluiten.

Zie ook

Syndicaat

Naslagwerken

 

mutualiteit

ziekenfonds

Grote Van Dale (2005) 2 (concr.; Belg.N., niet alg.) onderling fonds, m.n. ziekenfonds

1 enig kapitaal waaruit, aan degenen die daartoe geregeld bijdragen, ondersteuning wordt verleend in geval van ziekte

Van Dale Hedendaags Nederlands (2006)

2 (Belg.) ziekenfonds

1 instelling die tot doel heeft de leden te verzekeren tegen kosten in geval van ziekte (…), syn. mutualiteit

Verschueren (1996)

2. (…) in Belg. a. Algm. vereniging voor onderlinge hulp, onderling fonds. b. Inz. ziekenfonds

1. Eig. fonds, gezamenlijke bijgedragen gelden, waaruit de leden trekken in geval van ziekte

Koenen (1999)

2 (…) (Belg) ziekenfonds

1 kapitaal dat uit gezamenlijke bijdrage is verkregen en waaruit de leden in geval van ziekte kunnen trekken; 2 de instelling die aan de contribuanten bij ziekte kosten vergoedt, uitkeringen doet

Kramers (2000)

2 (…) in België ziekenfonds; instelling die hulp verstrekt bij een geboorte, in geval van arbeidsongeschiktheid e.d.

1 door een groep personen bijeengebrachte gelden waarvan bij ziekte de onkosten betaald worden; 2 instelling die, (..) premies heft die dienen om de verzekerden een doeltreffende geneeskundige verzorging te waarborgen

Correct Taalgebruik (2006), p. 162

[wordt afgekeurd] De instellingen die in het kader van de sociale verzekeringen zorg dragen voor (gedeeltelijke) terugbetaling van de ziektekosten, noemen we ziekenfondsen

-

Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 174

[wordt afgekeurd] ziekenfonds

-

Taalwijzer (1998), p. 388

[bij ziekenfonds, wordt afgekeurd] niet: ziekenbond of mutualiteit

is de gewone term

Stijlboek VRT (2003), p. 166

[wordt afgekeurd] Algemeen Nederlands is: ziekenfonds.

-

Sociaalrechtelijk woordenboek (1977)

[in de index] zie: Ziekenfonds

Instelling, welke prestaties verstrekt in geval van ziekte.

In Nederland beperkt het ziekenfonds zich tot de geneeskundige verzorging; in België verstrekt het daarnaast ook arbeidsongeschiktheidsuitkeringen.

Vlaams-Nederlands woordenboek (2003)

-ziekenfonds

-vereniging voor onderlinge hulp, onderling fonds

-