Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Motivatie / motivering

Vraag

Is er verschil tussen motivatie en motivering?

Antwoord

Motivatie en motivering zijn grotendeels synoniem. In de volgende betekenissen zijn beide woorden correct: 'het enthousiast maken, de stimulans', 'het van argumenten voorzien', 'argument, reden', 'drijfveer, beweegreden'. In de betekenis 'het gemotiveerd-zijn' is alleen motivatie correct.

Toelichting

Motivatie en motivering kunnen allebei gebruikt worden in de volgende betekenissen:

- 'het enthousiast maken', 'de aanmoediging, de stimulans'

(1)  Als motivatie/motivering voor haar leerlingen heeft de juf ook mee helpen opruimen.

- 'het van argumenten voorzien'

(2) De beklaagde kon zich niet vinden in de opgelegde straf, en evenmin in de motivatie / motivering ervan door de rechter.

- 'argument, uitleg', '(beweeg)reden'

(3) Zij gaf een zwakke motivatie/motivering voor haar besluit.

(4) Niemand weet wat zijn motivatie/motivering was om zich terug te trekken uit politiek.

In de betekenissen 'enthousiasme voor een taak, het gemotiveerd-zijn' is alleen motivatie correct.

(5) De reorganisaties ondermijnen de motivatie van het personeel.

(6) De motivatie van beginnende leerkrachten is doorgaans groter dan die van hun oudere collega's.

Bronnen

Onze Taal. Motivering/motivatie? Geraadpleegd op 16 februari 2015 via https://onzetaal.nl/taaladvies/advies/motivering-motivatie .

Naslagwerken

 

motivatie

motivering

motiveren

Grote Van Dale (2005)

1 het motiveren of gemotiveerd-zijn, syn. motivering (1)

2 (psych.) geheel van factoren (ook aandriften en beweegredenen) waardoor gedrag gestimuleerd en gericht wordt

3 (psych.) sterkte of intensiteit van de innerlijke gesteldheid die iem. tot het verrichten of het nalaten van bep. gedragingen brengt: gebrek aan motivatie hebben

1 het motiveren of gemotiveerd-zijn, syn. motivatie (1)

2 datgene waarmee men iets motiveert, syn. argument, reden, bewijsgrond

1 van argumenten voorzien, gronden aanvoeren voor –, met redenen omkleden, syn. staven 

2 tot een bep. inspanning aanzetten, syn. stimuleren, prikkelen

Van Dale Hedendaags Nederlands (2008)

1 enthousiasme voor een taak, syn. drijfkracht 2 (psych.) drijfveer, syn. motief

1 het motiveren 2 datgene waarmee men iets motiveert, syn. uitleg

1 van argumenten voorzien 2 enthousiast maken

Koenen (2006)

1 beweegreden, drijfveer: wat is je ~ om dat te doen?; 2 het gemotiveerd-zijn: problemen hebben met zijn ~; 3 het motiveren (1)

1 het motiveren (1): (jur) ~ ve vonnis door de rechter

1 redenen geven voor

2 een aanleiding vormen, een beweegreden opleveren

Prisma Handwoordenboek Nederlands (2014)

1 het motiveren 2 reden(en) waarom iemand iets wil of doet: wat is jouw motivatie voor deze opleiding? 3 het iets graag willen en bereidheid om er moeite voor te doen: ik twijfel aan jouw motivatie

1 het motiveren 2 redenen die iemand aanvoert, waarom hij iets doet: de motivering van een besluit

1 redenen geven voor iets: hoe motiveert u deze beslissing?

2 iemand motivatie geven om iets te doen, maken dat iemand iets graag wil en bereid is er moeite voor te doen: ik kon hem niet motiveren zijn huiswerk te maken