Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Kost / kosten

Vraag

Is de vorm kost correct naast kosten?

Antwoord

In de betekenis 'prijs', 'wat men moet betalen of uitgeven' is in België de enkelvoudsvorm kost gangbaar. Het is onduidelijk of we die enkelvoudsvorm wel of niet tot de standaardtaal in België kunnen rekenen. Standaardtaal in het hele taalgebied is in elk geval de meervoudsvorm kosten.

Toelichting

Het zelfstandig naamwoord kosten en ook onkosten en samenstellingen zoals loonkosten, proceskosten, productiekosten, met de betekenis 'de prijs die men voor iets moet betalen', 'de uitgaven die men moet doen', worden in de standaardtaal in het hele taalgebied in de meervoudsvorm gebruikt. Uitzonderingen vormen de verbinding ten koste van en het gezegde de kost gaat voor de baat uit, waarin de enkelvoudsvorm gebruikt wordt.

De enkelvoudsvorm kost wordt in België ook veelvuldig gebruikt in de overige hier genoemde gevallen, ook door veel standaardtaalsprekers. Toch is er een niet te verwaarlozen groep taalgebruikers die de enkelvoudsvorm in die gevallen afkeurt. Het is daarom vooralsnog niet duidelijk of het gebruik van de enkelvoudsvorm tot de standaardtaal in België gerekend kan worden.

(1) De directie van het bedrijf vindt de loonkost te hoog. (in België, status onduidelijk)

(2) De oppositie raamde de meerkost voor de aanleg van de tunnel op ruim vijfhonderdduizend euro. (in België, status onduidelijk)

Zie ook

Kostelijk / duur, kostbaar
Levensduurte / kosten van (voor) levensonderhoud
Zorgen / zorg / verzorging / hulp

Naslagwerken

 

kost

kosten

Grote Van Dale (2005) 1 wat voor een zaak die verhandeld wordt, een handeling, gebeurtenis enz. die plaatsheeft, betaald wordt of moet worden, de prijs ervan, hetzij op zichzelf beschouwd, of, gewoonlijk, mbt. een belanghebbend persoon, syn. kosten:(Belg.N., niet alg.) de kost, de kosten wat voor een zaak die verhandeld wordt, een handeling, gebeurtenis enz. die plaatsheeft, betaald wordt of moet worden, de prijs ervan, hetzij op zich zelf beschouwd, of, gewoonlijk, mbt. een belanghebbend persoon
Van Dale Hedendaags Nederlands (2006)

1 wat voor iets betaald wordt of moet worden, syn. kosten

1 het geld dat voor iets betaald is of betaald moet worden, syn. kost

Verschueren (1996)

A. meestal mv. kosten Eig. geldelijke uitgaaf om iets te krijgen of om iets gedaan te krijgen

-

Koenen (2006)

dat wat voor iets betaald wordt of moet worden

-

Kramers (2000)

2 levensonderhoud (…) 4 vero of ZN kosten, wat betaald moet worden; onkosten; uitgaven

uitgaven

[bij kost] 4 vero of ZN kosten, wat betaald moet worden; onkosten; uitgaven

Correct Taalgebruik (2006), p. 134, 177

[bij kost / kosten] De enkelvoudsvorm kost kan niet worden gebruikt als het gaat om uitgaven. Dan is alleen kosten correct. Dat geldt ook voor samenstellingen.

[onkosten / kosten: Kosten zijn uitgaven die voor een bepaald doel worden gemaakt: vrachtkosten, stichtingskosten, reiskosten, verblijfskosten. Onkosten zijn meestal onverwachte uitgaven die geen voordeel opleveren. Het gewone woord is dus kosten, tenzij het werkelijk om onkosten gaat.]

-

Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 145

[bij kost, wordt afgekeurd] de - van de Eurotunnel, de kosten; (enkv. alleen in verb. met 'ten' zoals: ten koste van; en in enkele uitdr. (…))

[bij kost]

Taalwijzer (1998), p. 189

[bij kosten, wordt afgekeurd] 2) in de betekenis van: wat voor iets betaald wordt of moet worden, is het mv. kosten gebruikelijk (dus niet bijv.: loonkost)

2) in de betekenis van: wat voor iets betaald wordt of moet worden, is het mv. kosten gebruikelijk

Stijlboek VRT (2003), p. 142

Kost is eten, levensonderhoud. Kosten zijn uitgaven, de prijs die ergens voor betaald wordt.

-

Vlaams-Nederlands woordenboek (2003)

de kost van iets, de kosten van iets

-

ANS (1997), p. 144 of online via de E-ANS

Het regionaal (in België) voorkomende gebruik van de enkelvoudsvorm kost (ook in samenstellingen, bijv. loonkost, meerkost) (…) behoort niet tot de standaardtaal.

-