Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Functies / functie (de - van leerkracht)

Vraag

Is functies in een enkelvoudige betekenis correct?

Antwoord

Nee, het meervoud functies wordt in de standaardtaal enkel gebruikt als het om meer dan één functie gaat.

Toelichting

Functies komt in de standaardtaal uitsluitend voor als meervoud van functie, in de betekenis van 'ambten'.

(1) Hij combineert de functies van minister en burgemeester.

Af en toe wordt de meervoudsvorm functies gebruikt als slechts één ambt wordt bedoeld. Een dergelijk gebruik is geen standaardtaal. In de betekenis van 'ambt' wordt functie in de standaardtaal in het enkelvoud gebruikt, tenzij het om meer dan één functie gaat.

(2) De functies van leerkracht Nederlands wordt vaak onderschat. (geen standaardtaal)

(3) Hij heeft de functies van ambtenaar van de burgerlijke stand behaald door een staatsexamen. (geen standaardtaal)

Zie ook

In functie van
Functie zijn van / afhankelijk zijn van
Functionaris / staatsambtenaar

Naslagwerken

 

functies

functie

Grote Van Dale (2005)

-

2 ambt, taak

Van Dale Hedendaags Nederlands (2006)

-

1 ambt, betrekking

Verschueren (1996)

-

1. Algm. te verrichten werkzaamheid ambtsverrichting, taak

Koenen (2006)

-

1 ambt, betrekking, taak

Kramers (2000)

-

1 uitoefening van een ambt (…) 2 ambt, taak

Correct Taalgebruik (2006), p. 81

De meervoudsvorm functies wordt dikwijls ten onrechte gebruikt. In de betekenis van ambt, blijft functie in het enkelvoud, tenzij het om meer dan één functie gaat.

-

Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 87

[bij functie] zijn -s van leraar, functie, ambt

-

Taalwijzer (1998), p. 127

[bij functie, wordt afgekeurd] niet: functies; vgl. Fr. démettre de ses fonctions

In de betekenis van ambt blijft functie in het enk. (iem. kan natuurlijk wel verschillende functies bekleden.) Correct is dus: hij werd uit zijn functie ontzet