Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Opvolgen (een dossier -)

Vraag

Is Uw dossier zal worden opgevolgd een correcte zin?

Antwoord

Uw dossier zal worden opgevolgd is standaardtaal in België. Standaardtaal in het hele taalgebied is onder andere Uw dossier zal verder behandeld worden of Aan uw dossier zal een follow-up gegeven worden.

Toelichting

Het werkwoord opvolgen kan gebruikt worden in de betekenis 'de follow-up (van een zaak, proces en dergelijke) verzorgen'. Dat gebruik van opvolgen is standaardtaal in België. Opvolgen heeft verschillende betekenisnuances, van 'het verder toezicht houden op' tot 'het verder behandelen van'.

(1) Ik heb mijn twijfels over de efficiëntie van de dienst die de betalingen moet opvolgen. [standaardtaal in België]

(2) Zijn advocaat zal de zaak verder opvolgen. [standaardtaal in België]

Standaardtaal in het hele taalgebied zijn bijvoorbeeld verder behandelen, controleren, een follow-up geven aan, toezicht houden op de voortgang (van een proces), de voortgang bewaken, monitoren, volgen.

(3) Oma leert weer lopen na haar heupbreuk. Haar fysieke vooruitgang wordt nauwlettend in de gaten gehouden in het ziekenhuis.

(4) De politie van Gent zal dit dossier verder behandelen.

(5) Bij loopbaanbegeleiding is het belangrijk dat er enkele maanden later een follow-up van de geplande acties komt.

(6) Internetaanbieders zouden beter moeten volgen wat er in hun netwerken gebeurt.

Voor het vervolg op een bespreking, onderzoek en dergelijke wordt soms ook opvolging gebruikt. Dat gebruik is standaardtaal in België. Standaardtaal in het hele taalgebied zijn onder andere vervolg, follow-up, begeleiding, nabehandeling, controle, voortgangsbewaking, monitoring.

(7a) Er is dringend meer personeel nodig voor de opvolging van gedetineerden. [standaardtaal in België]

(7b) Er is dringend meer personeel nodig voor het volgen van gedetineerden.

(8a) De medische opvolging van kankerpatiënten is erg verbeterd de laatste decennia. [standaardtaal in België]

(8b) De medische begeleiding van kankerpatiënten is erg verbeterd de laatste decennia.

Naslagwerken

 

opvolging

follow-up

Grote Van Dale (2005)

5 [leenvertaling van Fr. suivi] controle op de kwaliteit en de voortgang van een proces of van werkzaamheden, syn. follow-up

1 actie die op een activiteit, actie, onderzoek e.d. volgt, m.n. bespreking en evaluatie van de resultaten, syn. vervolg: een follow-up geven aan iets, iets een follow-up geven; - nawerking

Van Dale Hedendaags Nederlands (2006)

[in deze betekenis niet opgenomen]

1 vervolg op een bespreking, onderzoek e.d.

Verschueren (1996)

[in deze betekenis niet opgenomen]

nakomend onderzoek of controle na een geneeskundige of andere behandeling

Koenen (2006)

-

1 voortzetting ve bespreking, ve onderzoek enz.

Kramers (2000)

[in deze betekenis niet opgenomen]

het nagaan van het resultaat van een behandeling, van sociale maatregelen, van een reclamecampagne enz.

Woordenboek Correct Taalgebruik (2004), p. 198

[wordt afgekeurd] follow-up, voortgangscontrole, voortgangsbewaking

-

Correct Taalgebruik (2006), p. 187

[wordt afgekeurd] Als substantief is voortgang meestal bruikbaar: de voortgang van het onderzoek, de werkzaamheden; met als samenstellingen: voortgangsverslag, voortgangsbewaking, voortgangscontrole, voortgangsrapport, voortgangssignalering en voortgangsrapportage. Ook samenstellingen met vervolg- bieden uitkomst: vervolgonderzoek, vervolgwerkzaamheden. Soms wordt ook follow-up gebruikt, maar daarvoor bestaan alternatieven als vervolg, nawerking, nabehandeling, controle, opvolger (…) Als het om toezicht gaat, kunnen we uiteraard het best dat woord gebruiken.

-

Taalwijzer (2000), p. 364

[bij voortgangscontrole] of voortgangsbewaking is 'de controle van de geregelde voortgang van een mechanische (automatische) bewerking of van werkzaamheden' (Van Dale) (dus niet het in Vlaanderen welig tierende opvolging van dossiers bijv.).

-

Stijlboek VRT (2003), p. 183

[bij opvolgen] Gebruikelijke zelfstandige naamwoorden zijn: voortgangscontrole, voortgangsrapport, vervolgonderzoek, verdere uitvoering; nabehandeling, nazorg, follow-up

-

Vlaams-Nederlands woordenboek (2003)

controle van de gang van zaken, follow-up

 

 

 

 

opvolgen

Grote Van Dale (2005)

4 (alg.Belg.N.) (mbt. een zaak, proces e.d.) de opvolging (5) ervan verzorgen

Van Dale Hedendaags Nederlands (2006)

3 (…) (Belg.) (een ontwikkeling, een behandeling, werkzaamheden) volgen en toezien op de kwaliteit, het effect, de voortgang ervan

Verschueren (1996)

[in deze betekenis niet opgenomen]

Koenen (2006)

[in deze betekenis niet opgenomen]

Kramers (2000)

[in deze betekenis niet opgenomen]

Woordenboek Correct Taalgebruik (2004), p. 198

[wordt afgekeurd] een dossier -, de voortgang van een dossier volgen; de werkzaamheden -, controleren; een project -, begeleiden, superviseren

Correct Taalgebruik (2006), p. 187

[wordt afgekeurd] Voor de wijze waarop een zaak, een programma, een opdracht wordt uitgevoerd en voor het toezicht daarop, is 'opvolgen' geen standaardtaal. We kunnen wel een zaak, een ontwikkeling volgen.

Stijlboek VRT (2003), p. 183

Opvolgen betekent: na iets of iemand volgen (zijn vader opvolgen); naleven, gevolg geven aan (een bevel opvolgen). Liever niet gebruiken voor: een probleem oppakken, meenemen, volgen, bijhouden;. In die zin is het een letterlijke vertaling van follow up. Gebruikelijke zelfstandige naamwoorden zijn: voortgangscontrole, voortgangsrapport, vervolgonderzoek, verdere uitvoering; nabehandeling, nazorg, follow-up

Vlaams-Nederlands woordenboek (2003)

- een dossier opvolgen, de voortgang controleren, onder zijn hoede hebben