Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Bijtreden

Vraag

Is bijtreden in de betekenis 'het eens zijn met', 'zijn instemming betuigen met' correct?

Antwoord

Ja, bijtreden is standaardtaal in België. Standaardtaal in het hele taalgebied zijn afhankelijk van de context onder meer zich aansluiten bij, bijvallen, instemmen met, onderschrijven.

Toelichting

In de standaardtaal zijn in het hele taalgebied een aantal woorden en uitdrukkingen gangbaar die uitdrukken dat men het eens is met iemands standpunt, mening of woorden. Zo kan men het eens zijn met iets of iemand of instemmen met iets of iemand, men kan iemand bijvallen of gelijk geven, iemand volgen of meegaan met iemand. Een mening kan men onderschrijven of delen en men kan zich aansluiten bij iemands verklaringen.

(1) Ik ben het met je eens dat taal voortdurend verandert.

(2) Hij viel me tot mijn verbazing bij toen ik zei dat hij een moeilijk karakter had.

(3) Ik onderschrijf de mening van de minister dat we iets moeten doen tegen het toenemende geweld.

In de standaardtaal in België komt ook vrij frequent het werkwoord bijtreden voor met betrekking tot personen, standpunten, meningen en uitspraken. Men kan iemand bijtreden, een standpunt bijtreden enzovoort.

(4) De regeringscommissaris zal hem waarschijnlijk bijtreden met een paar eigen opmerkingen. [standaardtaal in België]

(5) Onze partij kan de milieu- en natuurverenigingen bijtreden in hun stelling dat er weinig veranderd is in vergelijking met vijf jaar geleden. [standaardtaal in België]

(6) Wij kunnen zijn mening dat het recht op een kwaliteitsvolle opleiding niet stopt bij de leerplicht volmondig bijtreden. [standaardtaal in België]

Zie ook

Akkoord zijn / gaan met

Naslagwerken

bijtreden bijvallen
Grote Van Dale (2005) (alg.Belg.N.) (m.betr.t. een persoon of een standpunt, mening, uitspraak) zich aansluiten bij 1 de zijde kiezen van -;- zijn instemming betuigen met -
Van Dale Hedendaags Nederlands (2006) 1 (Belg.) bijvallen, zich aansluiten bij, syn. goedkeuren 1 zijn instemming betuigen, syn. goedkeuren
Verschueren (1996) Z.N.Germ. bijvallen, onderschrijven, delen, instemmen met, het eens zijn met bijval getuigen
Koenen (2006) - iems partij kiezen
Kramers (2000) ZN bijvallen, het eens zijn met, instemmen met; (een mening) onderschrijven instemming betuigen met
Correct Taalgebruik (2001), p. 44 'Bijtreden' wordt niet door iedereen correct geacht. Wie het wil vermijden, kan het makkelijk vervangen door: het met iemand eens zijn, zich met iemand eens verklaren, iemands mening delen, met iemand instemmen, zich bij iemands verklaringen of standpunt aansluiten, iemands standpunt onderschrijven, iemand zijn instemming betuigen, iemand (kunnen) volgen, met iemand meegaan, iemand bijvallen. -
Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 38 [wordt afgekeurd] een mening -, delen, onderschrijven; iem. -, iem. bijvallen, instemmen met wat iem. zegt; treed bij tot, word lid van -
Taalwijzer (1998), p. 75 [bij bijvallen, wordt afgekeurd] niet: bijtreden Je kunt wel iemand bijvallen, d.w.z. je instemming betuigen.
Stijlboek VRT (2003), p. 45 Bruikbaar Belgisch Nederlands voor: het eens zijn met, zich eens verklaren met, de mening delen van, instemmen met, zich aansluiten bij -
Vlaams-Nederlands woordenboek (2003) - iemand / een mening / een standpunt bijtreden, het eens zin met, bijvallen, delen, instemmen met, steunen -