Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Kindergeld / kinderbijslag

Vraag

Is kindergeld in de betekenis 'kinderbijslag' correct?

Antwoord

Ja, kindergeld is standaardtaal in België. Het woord komt wel vooral voor in gesproken, informeel taalgebruik. Standaardtaal in het hele taalgebied is kinderbijslag.

Toelichting

Mensen met kinderen krijgen een periodieke uitkering van de staat als tegemoetkoming in de opvoedings- en verzorgingskosten. Deze uitkering noemt men kinderbijslag. Dat woord is standaardtaal in het hele taalgebied.

(1) In de negentiende eeuw was er van kinderbijslag geen sprake.

In België wordt daarnaast ook kindergeld gebruikt. Dat woord is vooral gebruikelijk in informele, gesproken taal, maar komt ook vaak voor in verzorgde geschreven taal. In het juridische en administratieve taalgebruik is kinderbijslag gangbaar.

(2) Als je begint te werken, verliezen je ouders het kindergeld voor je. [standaardtaal in België]

Hoewel de naslagwerken kindergeld als niet-standaardtalig beschouwen en sommige het gebruik ervan expliciet afkeuren, is het woord in België in de praktijk erg gebruikelijk en wordt het over het algemeen ook geaccepteerd.

Sporadisch komt zowel in Nederland als in België ook het woord kindertoeslag voor.

Naslagwerken

 

kindergeld

kinderbijslag

Grote Van Dale (2005) 2 (Belg.N., spreekt.) kinderbijslag

periodieke uitkering van de staat aan ouders van een of meer kinderen als tegemoetkoming in de kosten van opvoeding en verzorging

Van Dale Hedendaags Nederlands (2006)

1 (Belg., niet alg.) kinderbijslag

1 periodieke uitkering van de staat aan ouders als tegemoetkoming in de kosten van opvoeding en verzorging

Verschueren (1996)

kinderbijslag 1. Algm. in Belg.

toelage op het loon, naar het aantal kinderen ten laste. Syn. kindertoeslag

Koenen (2006)

(Belg) gezinsbijslag

toeslag op het loon wegens het hebben van kinderen; vglb Belg gezinsbijslag

Kramers (2000)

ZN kinderbijslag; kindertoelage

geldelijke uitkering boven het normale inkomen op grond van het te laste hebben van kinderen

Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 137

[wordt afgekeurd] kinderbijslag

-

Stijlboek VRT (2003), p. 137

Liever: kinderbijslag.

-

Sociaalrechtelijk woordenboek (1977)

-

Gezinsbijslag welke wordt toegekend uit hoofde van het feit, dat men kinderen te zijnen laste heeft.

Vlaams-Nederlands woordenboek (2003)

kinderbijslag

-