Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Eerbiedigen

Vraag

Is eerbiedigen in zinnen als Eerbiedig het reglement correct?

Antwoord

Ja, in de betekenis van 'naleven', 'in acht nemen' is eerbiedigen standaardtaal.

Toelichting

Het werkwoord eerbiedigen heeft verschillende betekenissen. Eerbiedigen is in de standaardtaal ten eerste gangbaar om uit te drukken dat iemand eerbied voelt voor iets of iemand.

(1) Je moet je vader en moeder eerbiedigen.

(2) 'Mijn moeder eerbiedigt de paus zeer, maar ik kan geen eerbied opbrengen voor een suffende geest in een aftands lichaam', riep de rebelse puber.

Verder is eerbiedigen gangbaar in de betekenis van 'ontzien', 'sparen' of 'respecteren'.

(3) Eerbiedig de nijlpaarden.

(4) Ik zou u willen vragen de beplanting te eerbiedigen.

Ten slotte komt eerbiedigen ook regelmatig voor als synoniem van 'in acht nemen'. In de standaardtaal zijn in dezelfde betekenis ook de werkwoorden opvolgen, navolgen en naleven gangbaar.

(5) Wij vragen u om de veiligheidsvoorschriften te eerbiedigen.

(6) Ze zwoeren de overgangsgrondwet en de wetten van het land te eerbiedigen.

Naslagwerken

 

eerbiedigen

in acht nemen

Grote Van Dale (2005) 3 (Belg.N., niet alg.) in acht nemen, syn. naleven [bij acht] een wet, een bepaling in acht nemen, die naleven, opvolgen

Van Dale Hedendaags Nederlands (2006)

[in deze betekenis niet opgenomen]

[bij acht] de regels in acht nemen zich aan de voorschriften houden

Verschueren (1996)

1. eerbied hebben voor (…) 2. niet ingaan tegen: a. het recht van bestaan erkennen van: een mening -. b. alles nalaten wat zou kunnen storen: iemands smart -.

[bij acht] (…) in - nemen, letten op, nakomen of zorgen voor.

Koenen (2006)

1 eerbied hebben voor; 2 niet ingaan tegen; ontzien

[bij acht] iets in ~ nemen letten op

Kramers (2000)

2 ZN, schrijftaal naleven, in acht nemen

[bij acht] in ~ nemen nakomen, naar behoren doen

Correct Taalgebruik (2006), p. 73

Eerbiedigen is in het Nederlands veel minder frequent dan 'respecter' in het Frans. Men kan wel iemands rechten, iemands opvattingen eerbiedigen, maar voorschriften, termijnen worden nageleefd, nagekomen, in acht genomen.

-

Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 76

iem. die zich eerbiedigt, iem. met zelfrespect, met een gevoel van eigenwaarde; de voorschriften -, naleven, in acht nemen; eerbiedig de bloemperken, spaar, ontzie. – wel: de mening, de smart van iem. -.

-

Stijlboek VRT (2003), p. 78

Eerbiedigen betekent: eerbied voor iets voelen, het bestaansrecht van iets erkennen. We eerbiedigen iemands rechten, opvattingen of beslissingen. (…)

Niet gebruiken voor: nakomen, naleven, in acht nemen, een reglement respecteren, zich aan een reglement houden.

-

Vlaams-Nederlands woordenboek (2003)

een reglement eerbiedigen, een reglement nakomen

-