Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Houden aan

Vraag

Is houden aan in de betekenis van 'prijs stellen op' correct?

Antwoord

Nee, in die betekenis wordt houden aan weleens gebruikt in België, maar het is er geen standaardtaal. In de standaardtaal zijn onder meer prijs stellen op (of: op prijs stellen), eraan hechten en erop staan gangbaar.

Toelichting

In de standaardtaal in het hele taalgebied wordt houden aan gebruikt in de uitdrukking iemand aan zijn woord houden ('verlangen dat iemand doet wat hij of zij beloofd heeft') en in combinatie met een wederkerend voornaamwoord: zich houden aan (voorschriften, afspraken, enzovoort) ('opvolgen; in acht nemen').

(1) Daar houd ik je aan!

(2) Niet alle automobilisten en fietsers houden zich aan de voorrangsregels.

In België wordt houden aan ook gebruikt in de betekenis 'prijs stellen op', 'staan op', maar dat gebruik is geen standaardtaal.

(3) We houden eraan u te bedanken voor uw jarenlange inzet. (in België, geen standaardtaal)

(4) De minister houdt eraan om de getroffen gebieden te bezoeken. (in België, geen standaardtaal)

(5) Ik hou eraan dat alles zorgvuldig wordt afgewerkt. (in België, geen standaardtaal)

In de standaardtaal zijn in plaats hiervan afhankelijk van de context het gepast vinden, het niet willen nalaten, erop staan, erop gesteld zijn, er prijs op stellen, wensen, ernaar verlangen, willen en eraan hechten gangbaar.

(6) Ik stel er prijs op u te bedanken voor uw bemiddeling in het conflict.

(7) Zij is er erg op gesteld dat iedereen zich correct gedraagt.

(8) De voorzitter wenste zijn standpunt te verduidelijken.

Zie ook

Hou / houd

Naslagwerken

houden aan prijs stellen op staan op
Grote Van Dale (2005) [bij houden] 10 (alg.Belg.N.) eraan houden iets te doen [leenvertaling van Fr. tenir à faire quelque chose], het in de gegeven omstandigheden gepast vinden, het niet willen nalaten

[bij prijs] 1 (…) iets op prijs stellen, (…) (fig.) er waarde aan hechten, het waarderen

[bij slaan] 23 staan op, vasthouden aan

Van Dale Hedendaags Nederlands (2006)

1 (iem.) aanspreken op een uitspraak, belofte enz.

[bij stellen] iets op prijs* stellen2

3 eisen

Verschueren (1996)

-

[bij prijs] 1. (…) - stellen op, waarde hechten aan

[bij staan] A. (…) 1. (…) b. (…) op iets -, eraan vasthouden, erop gesteld zijn, erop aandringen

Koenen (2006)

-

[bij prijs] 1 (…) iets op ~ stellen, ~ op iets stellen waarderen

[bij staan] 7 (…) b) (…) hij staat erop dat … wil volstrekt hebben dat …

Kramers (2000)

2 (…) ZN: eraan ~ dat er prijs op stellen, erop staan dat

3 op ~ stellen, ~ stellen op ten zeerste waarderen, graag willen

[bij staan] 13 ~ op eisen: hij staat erop dat het zo gebeurt

Correct Taalgebruik (2006), p. 113

[wordt afgekeurd] Niet correct is 'houden aan' in de betekenis op prijs stellen, gesteld zijn op, wensen, graag willen.

-

-

Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 119

[bij houden, wordt afgekeurd] ik houd eraan, ik ben erop gesteld, ik stel er prijs op, ik wens het, ik verlang ernaar

-

-

Taalwijzer (1998), p. 160, 269

[bij houden, wordt afgekeurd] 2) (…) eraan houden is geen Nederlands (behalve in bijv.: ik houd aan dat cadeautje = eraan gehecht zijn); we bezigen hier: *op prijs stellen, staan op, wensen, gesteld zijn op e.a.

[bij prijs, op - stellen] is een van de varianten om het gall. houden aan (vgl. Fr. tenir à) te vervangen; andere mogelijkheden zijn: wensen, erop staan, willen.

-

Stijlboek VRT (2003), p. 117

[bij houden, eraan ~] Algemeen Nederlands is: Daar hou ik je aan.

Niet gebruiken voor: wensen, willen, eraan hechten, erop staan, er prijs op stellen.

-

-

Vlaams-Nederlands woordenboek (2003)

[bij houden] eraan houden dat, erop staan

-

-