Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Procedure - procesvoering

Vraag

Zijn procedure en procesvoering synoniemen?

Antwoord

Ja, beide woorden hebben dezelfde betekenis en kunnen in de standaardtaal door elkaar gebruikt worden.

Toelichting

De term procedure is gangbaar als synoniem van procesvoering, procesgang, en ook in de betekenis van werkwijze, methode.

(1) Daarop begonnen er opnieuw beraadslagingen over de vraag of er een volledig proces gevoerd moest worden of dat men zou besluiten tot een versnelde procedure van enkele dagen.

(2) De procedure om je naam te laten veranderen is vrij ingewikkeld.

Dikwijls kunnen evenwel andere termen worden gebruikt: regeling, gang van zaken, verrichtingen.

Zie ook

Hoogdringend / spoedeisend
Inspannen / aanspannen (een proces -)

Naslagwerken

procedure
Grote Van Dale (2005) 1 manier van doen, optreden, methode (...) 2 (jur.) gang van zaken bij een proces (ook in ruimere toepassing, b.v. in de diplomatie), syn. procesvoering 3 gerechtelijke actie, syn. proces, geding
Van Dale Hedendaags Nederlands (2006) 1 werkwijze 2 gang van zaken 3 rechtszaak
Verschueren (1996) 1. Alg. handelwijze, gang van zaken, te volgen weg 2. Inz. a. rechtsvormen, rechtspleging b. rechtsgeding, rechtszaak, proces
Koenen (2006) 1 werkwijze, methode; 2 rechtsgeding, proces; 3 procesrecht
Kramers (1998) 1 gang van zaken in een proces, procesvoering; 2 handelwijze die men moet volgen om iets te bereiken; 3 gerechtelijke actie, proces
Correct Taalgebruik (1997), p. 165 De term procedure is correct als synoniem van procesvoering, procesgang, en ook in de betekenis van werkwijze, methode (...)
Woordenboek correct taalgebruik (1994) (geen vermelding)
ABN-gids (1996) (geen vermelding)
Taalwijzer (1998) (geen vermelding)