Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Zorgen / zorg / verzorging / hulp

Vraag

Is zorgen correct in woordgroepen als palliatieve zorgen, intensieve zorgen, eerste zorgen?

Antwoord

Ja, in die context is zorgen standaardtaal in België. Standaardtaal in het hele taalgebied zijn zorg, verzorging of hulp.

Toelichting

In de standaardtaal is de meervoudsvorm zorgen gangbaar in twee betekenissen:

- 'toewijding, behartiging, hoede';

- 'bekommering met betrekking tot een bepaalde zaak': zich zorgen maken over iets, veel zorgen hebben.

(1) Je kunt de kinderen met een gerust hart aan de goede zorgen van anderen toevertrouwen.

(2) Ze maakt zich zorgen over zijn gezondheidstoestand.

Het meervoud zorgen is ook standaardtaal in België als synoniem van verzorging, zorg, hulp, hulpverlening. Ook de uitdrukking de eerste zorgen toedienen ('eerste hulp bij ongelukken') is standaardtaal in België.

(3) Het ziekenfonds staat in voor de uitbetaling van geneeskundige zorgen en de toekenning van uitkeringen aan arbeidsongeschikte mensen. [standaardtaal in België]

(4) Eén op de vijf patiënten op de afdeling intensieve zorgen loopt een bacteriële infectie op. [standaardtaal in België]

(5) Waar eindigen palliatieve zorgen en begint euthanasie? [standaardtaal in België]

(6) De verpleger diende haar de eerste zorgen toe. [standaardtaal in België]

Afhankelijk van de context zijn verzorging, zorg, hulp en hulpverlening standaardtaal in het hele taalgebied.

(7) Geneeskundige verzorging was gelukkig niet nodig.

(8) Zij werkt bij de afdeling intensieve zorg.

(9) De verpleger verleende haar de eerste hulp.

Zie ook

Kost / kosten
Waken over / voor

Naslagwerken

zorg(en) verzorging
Grote Van Dale (2005)

4 [leenvertaling van Fr. soins (médicaux)] (-en) (alg.Belg.N.) (in 't mv.) (medische) verzorging, syn. verpleging: palliatieve zorgen; de eerste zorgen, eerste hulp (bij ongelukken)

1 het voorzien in het lichamelijk, geestelijke welzijn van personen, syn. zorg

Van Dale Hedendaags Nederlands (2006)

[in deze betekenis niet opgenomen]

-

Verschueren (1996)

[in deze betekenis niet opgenomen]

het verzorgen

Koenen (2006)

[in deze betekenis niet opgenomen]

het al of niet beroepshalve zorgen voor iets of iem

Kramers (2000)

2 toezicht, verzorging (…) ZN: geneeskundige zorgen geneeskundige verzorging; ZN: zorgen toedienen verzorgen, verplegen; ZN: de eerste zorgen toedienen eerste hulp verlenen

het verzorgen

Correct Taalgebruik (2006), p. 323

Het meervoud 'zorgen' is niet bruikbaar voor verzorging, zorg, hulp, hulpverlening.

-

Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 330

geneeskundige -, gezondheidszorg, medische, geneeskundige verzorging, hulp; ziekenverzorging; - toedienen (aan een zieke), hem verzorgen, verplegen; intensieve -, intensieve zorg, intensive care (i.c.), palliatieve zorgen, palliatieve zorg, stervensbegeleiding; iem. de eerste – toedienen, eerste hulp verlenen

-

Taalwijzer (1998), p. 391

1) In de betekenis van verzorging,  hulp, hulpverlening en samenstellingen is zorg de gangbare term, enk. dus (en niet: zorgen)

-

Stijlboek VRT (2003), p. 278

[bij zorg/zorgen/verzorging] Zorgen betekent: toewijding, hoede. (…)

Zorgen betekent: ongerustheid. (…)

Zorg (in het enkelvoud) is synoniem met verzorging, eerste hulp. (…)

In een ziekenhuis is er een afdeling intensive care, intensieve verzorging of intensieve zorg.

-

Sociaalrechtelijk woordenboek (1977)

[in de index] zie : Geneeskundige behandeling (…) Geneeskundige verzorging (…) Verzorging/Verzorgen

[bij verzorging/verzorgen] Van het nodige voorzien, zowel in geestelijke als in materiële zin, b.v. geneeskundige verzorging, kraamverzorging, nazorg, verpleging, gezinsverzorging.

Vlaams-Nederlands woordenboek (2003)

in België vaak in het meervoud gebruikt

- de eerste zorgen toedienen, de eerste hulp verlenen

- geneeskundige zorgen, geneeskundige verzorging

- gezondheidszorgen, gezondheidszorg

-