Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Beraadslaging

Vraag

Is beraadslaging correct in de betekenis 'het resultaat van een overleg', bijvoorbeeld in De gouverneur heeft de beraadslaging vernietigd?

Antwoord

Nee. Beraadslaging heeft in de standaardtaal alleen de betekenis van 'het proces van een bespreking, van een gedachtewisseling', en niet van het resultaat daarvan.

Toelichting

Beraadslaging wordt in België weleens gebruikt in de betekenis van het resultaat van een overleg, namelijk 'de beslissing, het besluit'. In die betekenis is beraadslaging geen standaardtaal.

(1) Na een lange nacht van vergaderen was de beraadslaging van de raad van bestuur onherroepelijk. (in België, geen standaardtaal)

In de standaardtaal zijn beraadslagen en beraadslaging gebruikelijk in de betekenis 'het proces van een bespreking, gedachtewisseling'. Een beraadslaging kan dus niet worden betwist, vernietigd of bekrachtigd.

(2) Na lange beraadslaging zijn de ministers tot de slotsom gekomen dat ze zullen toegeven aan de gestelde eisen.

Om duidelijk te maken dat zowel de beraadslaging zelf als het uiteindelijke besluit bedoeld wordt, drukt men in de standaardtaal beide afzonderlijk uit.

(3) De gemeenteraad heeft over deze zaak beraadslaagd en is tot een besluit gekomen.

Zie ook

Delibereren / laten overgaan

Naslagwerken

 

beraadslaging

Grote Van Dale (2005) overleg, bespreking, gedachtewisseling (m.n. in een vergadering) over een bepaald punt

Van Dale Hedendaags Nederlands (2006)

[bij beraadslagingen] 1 overleg

Verschueren (1996)

het beraadslagen, gezamenlijk overleg

Koenen (2006)

[geen definitie gegeven]

Kramers (2000)

het beraadslagen; onderling overleg

Correct Taalgebruik (2006), p. 36

Beraadslaging en beraadslagen zijn net als deliberatie en delibereren correct in de betekenis van gedachtewisseling, overleg, bespreking. Ze zijn niet juist als het gaat om het resultaat van het overleg, namelijk om de beslissing, het besluit. Een 'beraadslaging' kan dus niet worden betwist, vernietigd of bekrachtigd

Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 31

[wordt afgekeurd] register der -en, notulenboek. - WEL: aan de – deelnemen

Taalwijzer (1998), p. 64

Niet te verwarren met *beslissing (besluit); beraadslaging is gangbaar in de betekenis van gedachtewisseling, overleg, bespreking. Een beraadslaging kan dus niet worden betwist, vernietigd of bekrachtigd.