Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Over Taaladvies

Naar aanleiding van de discussie die eind 2014 is gevoerd over standaardtaal en geografische variatie, is een aantal vragen gesteld over de werkwijze van het Taaladviesoverleg van de Taalunie en de taaladviezen die worden gegeven via Taaladvies.net. Op verzoek van de Taalunie heeft het Taaladviesoverleg hierover een extra toelichting geschreven: Standaardtaal en geografische variatie.

Het Taaladviesoverleg loopt niet op normvorming vooruit en registreert de normen zoals die door een voldoende grote meerderheid worden aanvaard. Taaladvies.net schrijft niet voor wat correct en niet correct is, maar geeft de taalgebruiker enkel duiding over wat waar en in welke mate bekend en gangbaar is. Op basis hiervan kan de taalgebruiker in zijn teksten zijn eigen keuzes maken, rekening houdend met zijn doelpubliek en de situatie. Met vragen kunt u zich wenden tot info@taalunie.org.

Wat vindt u in Taaladvies?

In Taaladvies vindt u een antwoord op vele concrete vragen over taal en spelling. De kern van Taaladvies is een databank met taal- en spellingkwesties waar vaak vragen over gesteld worden. De selectie van die kwesties is gebaseerd op de ervaringen van taaladviseurs en taaladviesdiensten in Nederland en België. De taaladviesbank bestaat voor het grootste deel uit teksten met een vraag-antwoordstructuur, maar ze bevat ook een aantal algemene teksten.

Taaladvies biedt u daarnaast een overzicht van organisaties die zich met taaladvies of taalnormen bezighouden, een uitgebreide lijst van naslagwerken op het gebied van taal en spelling en een compendium met taalkundige termen en labels.

Taaladvies wordt voortdurend verder ontwikkeld. Er worden nieuwe kwesties opgenomen in de taaladviesbank, bestaande adviezen worden herzien en soms uitgebreid, de informatie wordt actueel gehouden en de zoekfuncties worden waar mogelijk verbeterd. Als gebruiker kunt u bijdragen aan de ontwikkeling van Taaladvies. Als u opmerkingen of suggesties hebt, aarzelt u dan niet om dat via het vragenformulier te laten weten.

Hoe kunt u Taaladvies gebruiken?

Als u een antwoord wilt op een vraag over taal of spelling, kunt u kijken of uw vraag al in de taaladviesbank opgenomen is. Het is ook mogelijk dat u het antwoord vindt onder de behandeling van een andere, verwante kwestie. Taaladvies biedt verschillende zoekmogelijkheden: een alfabetische lijst, een indeling naar onderwerp en een aparte zoekfunctie.

Voor vragen over spelling kunt u ook kijken in de elektronische versie van de Woordenlijst Nederlandse Taal of in de Leidraad bij de woordenlijst.

Als u in Taaladvies geen antwoord op uw vraag vindt, kunt u uw vraag stellen via een elektronisch formulier. In principe krijgt u binnen een week per e-mail antwoord. De vragen worden beantwoord door de taaladviseurs van het Genootschap Onze Taal en de Taaltelefoon.

Waarom heeft de Nederlandse Taalunie Taaladvies ontwikkeld?

Taaladvies voorziet in de behoefte van veel gebruikers van het Nederlands – moedertaalsprekers en mensen die het Nederlands als tweede of als vreemde taal geleerd hebben – aan verantwoorde en betrouwbare taaladviezen. De Nederlandse Taalunie wil zulke adviezen kosteloos aan een zo groot en zo breed mogelijk publiek beschikbaar stellen en daarmee het gebruik van goed Nederlands bevorderen. Dankzij het internet kan sneller en gemakkelijker voldaan worden aan de vraag naar deskundig advies.

Welke status hebben de adviezen in Taaladvies?

Alle taaladviezen en algemene teksten zijn geschreven door een team van ervaren taaladviseurs en andere deskundigen. Vóór de adviezen in de taaladviesbank opgenomen worden, zijn ze in het Taaladviesoverleg van de Nederlandse Taalunie besproken en goedgekeurd. De goedkeuring door het Taaladviesoverleg garandeert u als taalgebruiker dat de adviezen betrouwbaar zijn. Over die adviezen is een groep van deskundigen uit Nederland en Vlaanderen het eens geworden. De adviezen geven dus niet alleen maar het standpunt van een enkele auteur weer.

Voor vorm en inhoud van de verstrekte adviezen zijn alleen de auteurs en het Taaladviesoverleg verantwoordelijk. De adviezen zijn geen ‘officiële’ adviezen van de Nederlandse Taalunie, laat staan dat ze kracht van wet zouden hebben. Alleen de adviezen over spellingkwesties kunnen geacht worden in overeenstemming te zijn met de officiële spelling.

De Nederlandse Taalunie heeft het initiatief genomen om de taaladviesbank op te zetten. Als overheidsorgaan is ze verder alleen bij Taaladvies betrokken door het verlenen van faciliteiten en het stimuleren van de werkzaamheden. Het is niet haar taak om te bepalen wat wel of niet goed Nederlands is.

Welke personen en instanties zijn bij Taaladvies betrokken?

Aan Taaladvies wordt sinds het begin van de jaren negentig gewerkt. Heel wat deskundigen hebben in de loop der jaren een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van de taaladviesbank. De namen van alle betrokkenen vindt u in een lijst van medewerkers.

Op dit moment zijn de volgende mensen betrokken bij de totstandkoming van de adviezen: de taaladviseurs van het Genootschap Onze Taal (Roos de Bruyn, Rutger Kiezebrink, Jaco de Kraker, Tamara Mewe en Lydeke Roos) en van de dienst Taaladvies (de Taaltelefoon) van de Vlaamse overheid (An Bosmans, Dirk Caluwé, Stefaan Croon, Karen Deschamps, Katleen Maesen en Veronique Verreycken), evenals de leden van het Taaladviesoverleg. Veronique Verreycken en Tamara Mewe hebben ook een coördinerende rol bij de werkzaamheden.

De vragen die gesteld worden via het vragenformulier, worden beantwoord door de taaladviseurs van het Genootschap Onze Taal en de Taaltelefoon.