Instanties

Instanties

Deelnemende partijen aan het samenwerkingsverband taaladvies

Hieronder vindt u beschrijvingen en de contactgegevens van de vier instanties die deel uitmaken van het samenwerkingsverband voor taaladvies en taaladviesvoorzieningen.

Genootschap Onze Taal

Het Genootschap Onze Taal (opgericht in 1931) is een vereniging van meer dan 20.000 taalliefhebbers. Het heeft als doelstelling op een toegankelijke manier informatie en advies te geven over (de Nederlandse) taal, mensen te enthousiasmeren voor taal en een podium te zijn voor discussie over taalkwesties.

De belangrijkste activiteit van de vereniging is de uitgave van het maandblad Onze Taal, dat geïnteresseerden inzicht wil geven in alle aspecten van (de Nederlandse) taal. Het tijdschrift richt zich allereerst op de gebruiker van het Nederlands en niet alleen op neerlandici en taalkundigen.

De Taaladviesdienst van Onze Taal beantwoordt jaarlijks meer dan tienduizend telefonisch, per app, mail of sociale media gestelde taalvragen van particulieren en bedrijven.

Eens in de twee jaar organiseert Onze Taal een groot publiekscongres over taal, met als thema bijvoorbeeld de kansen van het Nederlands in een verenigd Europa, het onderwijs Nederlands, taal en media, naamkunde en meertaligheid.

Contactgegevens van de Taaladviesdienst van Onze Taal:

Paleisstraat 9
NL-2514 JA Den Haag
Telefoon (algemeen): +31 70 356 12 20
Telefoon (taaladvies): +31 85 00 28 428
Website: https://www.onzetaal.nl/taaladvies
E-mail: taaladvies@onzetaal.nl
De Taaladviesdienst van Onze Taal is bereikbaar via het taalloket voor Nederland.

Team Taaladvies

Team Taaladvies is de openbare taaladviesdienst van de Vlaamse overheid. Team Taaladvies verstrekt taaladvies aan de burger en verspreidt informatie over taalaangelegenheden in het kader van de preventieve taalzorg, bijvoorbeeld door middel van een eigen website en voorlichtingsacties.

Door het decreet van 3 februari 1998 behoort het tot de opdracht van de Vlaamse overheid een dienst voor taaladvies te organiseren. Deze dienst moet de burger op een systematische, efficiënte en klantgerichte wijze taaladvies verstrekken.

Team Taaladvies is een dienst van het Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken. Deze dienst verleent zowel advies aan de burger als advies aan de diensten van de Vlaamse overheid.
Voor het interne taaladvies verzorgt Team Taaladvies de verplichte tekstrevisie bij de Vlaamse regelgeving. Dat wil zeggen dat de medewerkers over de decreten en besluiten van de Vlaamse overheid taalkundig advies geven. Daarnaast brengt de dienst intern richtlijnen uit in het kader van de preventieve taalzorg. De medewerkers ondersteunen ambtenaren bijvoorbeeld bij het gebruik van klare taal in overheidsteksten en de ontwikkeling van gebruiksvriendelijke overheidsformulieren. Op verzoek reviseren ze ook teksten van de Vlaamse overheid die voor een groter publiek bestemd zijn.

Contactgegevens van Team Taaladvies:

Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken
Havenlaan 88 bus 100
B-1000 BRUSSEL
Telefoon (taaladvies): + 32 78 15 20 25
Website: https://www.vlaanderen.be/taaladvies
E-mail: taaltelefoon@vlaanderen.be
Team Taaladvies is bereikbaar via het taalloket voor België.

Nederlandse Taalunie

De Nederlandse Taalunie ontwikkelt en stimuleert beleid voor het Nederlands in Nederland, Vlaanderen en Suriname, en ondersteunt het Nederlands in de wereld. De Taalunie ziet het als haar opdracht om ervoor te zorgen dat alle Nederlandssprekenden hun taal op een doeltreffende en creatieve manier kunnen gebruiken.

Het Comité van Ministers, bestaande uit de Nederlandse en Vlaamse ministers van Onderwijs en Cultuur en een vertegenwoordiger namens de Republiek Suriname, beslist over het beleid. Er is een Interparlementaire Commissie waarin leden van het Nederlandse en Vlaamse parlement zitting hebben. Zij controleren het beleid. De Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren adviseert over het beleid. Hierin zitten deskundigen uit de wereld van onderwijs, wetenschap, letteren en media. De medewerkers van het Algemeen Secretariaat van de Taalunie bereiden het beleid voor en voeren het uit.

Contactgegevens van de Taalunie:

Paleisstraat 9
Postbus 10595
NL-2501 HN Den Haag
Telefoon: +31 70 346 95 48
Website: https://taalunie.org
E-mail: info@taalunie.org

Instituut voor de Nederlandse Taal (INT)

Het Instituut voor de Nederlandse Taal (INT) is dé plek voor iedereen die iets wil weten over het Nederlands door de eeuwen heen. Het is een breed toegankelijk wetenschappelijk instituut dat alle aspecten van de Nederlandse taal bestudeert, waaronder de woordenschat, grammatica en taalvariatie.

Contactgegevens van het INT:

Rapenburg 61
2311 GJ Leiden
Postbus 9515
2300 RA Leiden
Telefoon: +31 (0)71-5141648
Website: https://www.ivdnt.org
E-mail: secretariaat@ivdnt.org