werkgroep Genderinclusief taalgebruik

werkgroep Genderinclusief taalgebruik

Opdracht en samenstelling van de werkgroep Genderinclusief taalgebruik

De werkgroep Genderinclusief taalgebruik heeft de opdracht om nieuwe adviezen over genderbewuste taal te schrijven voor Taaladvies.net, en adviezen waarin gender (deels) aan de orde komt, waar nodig te herschrijven.

Het gaat onder meer om adviezen over voornaamwoorden, de aanhef in brieven en mails, beroeps-, functie- en rolbenamingen en terminologie in verband met gender. De werkgroep maakt ook een aantal algemene teksten over genderbewust taalgebruik, waarin de achtergronden van een aantal gendergerelateerde kwesties wat uitvoeriger worden geschetst.

De werkgroep is samengesteld uit de volgende leden:

  • Gwennie Bosma, lid TAO en communicatieadviseur Sociale Verzekeringsbank (voorzitster)
  • Karen Deschamps, taaladviseur Vlaamse overheid (secretaris)
  • Rutger Kiezebrink, lid TAO en taaladviseur Genootschap Onze Taal
  • Ingrid van Alphen, taalwetenschapster Universiteit van Amsterdam
  • Joz Motmans, gastprofessor Genderstudies UGent en co√∂rdinator Transgender Infopunt UZ Gent

De werkgroep baseert zich bij haar opdracht waar mogelijk op wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast zijn er momenteel veel ontwikkelingen en discussies gaande in de samenleving. De werkgroep volgt die ontwikkelingen nauwgezet en zal de adviezen regelmatig herbekijken en herzien als dat nodig is.

De adviezen worden ook voorgelegd aan externe deskundigen op het gebied van taal, gender en communicatie. Ten slotte worden de adviezen ter goedkeuring voorgelegd aan het TAO en gepubliceerd op Taaladvies.net.