Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Inroepen / aanvoeren (een argument - )

Vraag

Is een argument inroepen correct?

Antwoord

Het is onduidelijk of we een argument inroepen al dan niet tot de standaardtaal in België kunnen rekenen. Standaardtaal in het hele taalgebied is in ieder geval een argument aanvoeren.

Toelichting

Een argument inroepen wordt vooral in België gebruikt, ook door een aantal standaardtaalgebruikers, in de betekenis 'een argument aanvoeren'. Toch is er een niet te verwaarlozen groep taalgebruikers die een argument inroepen afkeurt. Het is daarom vooralsnog niet duidelijk of een argument inroepen tot de standaardtaal in België gerekend kan worden.

(1) Tot aan een volgende staatshervorming kan de federale overheid immers nog als argument inroepen dat een verplichte zorgverzekering bij de sociale zekerheid hoort en dus federale materie is. (in België, status onduidelijk)

(2) Regionale of levensbeschouwelijke argumenten inroepen om studierichtingen kunstmatig in leven te houden, is vanaf nu uit den boze. (in België, status onduidelijk)

Standaardtaal in het hele taalgebied zijn zich op een wet of bepaling beroepen en bezwaren opperen. Argumenten en verklaringen worden aangevoerd.

(3) Vaak wordt als argument aangevoerd dat vaderschapsverlof de continuïteit van het werk belemmert.

(4) Slachtoffers van pesten kunnen zich beroepen op de antipestwet.

Inroepen is standaardtaal in de betekenis van 'vragen om', 'een beroep doen op', 'trachten te verkrijgen'. Vooral de verbinding hulp inroepen komt frequent voor.

In juridisch taalgebruik wordt inroepen, zowel in Nederland als in België weleens in combinatie met wet, bepaling, bezwaar of verweermiddel gebruikt.

(5) In die gevallen kan de nieuwe wet worden ingeroepen en dient het verzoek aan de procureur-generaal bij het hof van beroep te worden gericht.

(6) Europa zal ongetwijfeld bezwaren inroepen.

(7) Voorop staat dat ook in het bestuursrecht de niet-toepasbaarheid van een technisch voorschrift wegens niet-notificatie slechts kan worden ingeroepen door degene die daarbij een door de Notificatierichtlijn beschermd belang heeft.

(8) Een krachtens artikel 10 van boek 6 (van het Burgerlijk Wetboek) aangesproken hoofdschuldenaar kan de verweermiddelen die hij op het tijdstip van het ontstaan van de verhaalsvordering jegens de schuldeiser had, ook inroepen tegen de borg.

Zie ook

Openen / instellen (een onderzoek -)

Naslagwerken

 

inroepen

aanvoeren

Grote Van Dale (2005) 3 (alg.Belg.N) ter verdediging gebruiken, zich beroepen op -

4 (fig.) ter staving van hetgeen beweerd wordt te berde brengen

Van Dale Hedendaags Nederlands (2006)

2 (Belg.) aanvoeren, ter verdediging gebruiken

3 als bewijs voor een bewering naar voren brengen (…) syn. inroepen

Verschueren (1996)

4. Z.N. Gal. (…) b. aanvoeren: een argument -.

3. bijbrengen, aanhalen als bewijs

Koenen (2006)

[in deze betekenis niet opgenomen]

3 bijbrengen als bewijs: argumenten ~ tegen

Kramers (2000)

2 ZN aanvoeren, naar voren brengen: een argument, excuus ~

3 naar voren brengen, als beweegreden of bewijs vermelden: argumenten ~ voor een bewering

Correct Taalgebruik (2006), p. 120

Men kan de hulp van de politie of van een arts inroepen, maar argumenten en verklaringen worden aangevoerd (…).

-

Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 126

Argumenten, een excuus -, aanvoeren

-

Taalwijzer (1998), p. 170

Niet te verwarren met zich *beroepen op; inroepen betekent: vragen, een beroep doen op.

-

Stijlboek VRT (2003), p. 122

Algemeen Nederlands is: de hulp van iemand inroepen.

Niet gebruiken voor: argumenten aanvoeren, zich beroepen op een wet, bezwaren opperen.

-

Vlaams-Nederlands woordenboek (2003)

zich beroepen op, ter verdediging aanvoeren

-