Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Met name

Vraag

Is het correct om met name te gebruiken in een zin als De parkeerproblemen in Amsterdam zijn groot, met name in de binnenstad?

Antwoord

Ja, in de standaardtaal wordt met name ook gebruikt in gevallen waarin niets bij name wordt genoemd.

Toelichting

De oorspronkelijke betekenis van met name is 'met de volgende naam', 'geheten'.

(1) Hij bracht het onder de aandacht van de voorzitter, met name Jansen. (verouderd)

In deze betekenis is met name verouderd en in de praktijk is alleen nog maar de uitdrukking iemand met name noemen gebruikelijk.

Met name wordt in het hedendaags Nederlands vooral gebruikt om een of meer personen of zaken uit een groter aantal bij de naam aan te duiden; de betekenis is te omschrijven als 'in het bijzonder'.

(2) De meeste bestuursleden, met name de heer De Jong en mevrouw Van Dijk, verzetten zich hiertegen.

(3) Sommige passages, met name de tweede paragraaf en de slotbeschouwing, zijn nog onvoldoende uitgewerkt.

In deze betekenis wordt met name ook gebruikt in gevallen waarin er geen naam wordt genoemd.

(4) Met koud weer krijgt ze last van haar gewrichten, met name als het regent.

Alternatieven voor met name zijn voornamelijk, in het bijzonder, vooral, overwegend.

Naslagwerken

met name
Grote Van Dale (2005) [bij name] met name, (veroud.) met de naam van -; met name, in het bijzonder (gebruikt om een of meer zaken uit een aantal bij de naam aan te duiden)
Van Dale Hedendaags Nederlands (2006) [bij naam] met name1 in het bijzonder, vooral
Verschueren (1996) [bij naam] met name a) met de naam, heel bepaald: iemand met name noemen; b) bepaaldelijk, onder andere, in het bijzonder, de Afrikaanse landen, met name Zaïre
Koenen (2006) [bij name] met ~ a) bepaaldelijk, voornamelijk; b) (vero) met de naam van, te weten
Kramers (2000) [bij naam] 1 (…) met name genaamd; met de naam genoemd; ook in het bijzonder, voornamelijk
Correct Taalgebruik (2006), p. 165 [bij namelijk / met name] Namelijk kan niet worden gebruikt waar zou moeten staan: inzonderheid, in het bijzonder, onder meer, met name. Het land is de afgelopen jaren schoner geworden. Dat geldt met name lucht en water.
Taalwijzer (1998), p. 224 Niet te verwarren met *namelijk; met name is syn. met inzonderheid, onder meer, meer bepaald. [bij namelijk] Niet te verwarren met *name; namelijk dient ter inleiding van een opsomming of een nadere bepaling; het betekent dan zoveel als: te weten.
Vlaams-Nederlands woordenboek (2003) [bij naam] - met name, in België vaak: namelijk, onder andere [in Nederland: voornamelijk, in het bijzonder]
Prisma Stijlboek (1993), p. 179 [bij name] met - 1 iem. of iets met (of bij) name noemen, iem. of iets met of bij de naam noemen, zodat men precies weet over wie of wat het gaat: Met name de heer Jansen heeft zich verdienstelijk gemaakt; 2 [= vooral, voornamelijk, in het bijzonder] bijv. [Met name] in de landbouw doet zich dit voor. [Met name] wanneer het regent, valt dat waar te nemen. [Wat tussen rechte haken staat, is onjuist, verwerpelijk, fout.]
Schrijfwijzer (2005), p. 100, 218 Een schrijver die eenzelfde woord gebruikt in verschillende betekenissen, lijdt aan het smurfsyndroom. (...) Een bekend voorbeeld van smurftaal is met name. Probeer dit woord te vervangen door: voornamelijk, in het bijzonder, vooral, overwegend, namelijk, te weten, om precies te zijn. Troonrede: Het land is schoner geworden, met name lucht en water. De oppositie viel de regering hierop aan. De uitdrukking met name betekent 'in het bijzonder'; dus de regering beweert dat ons hele milieu schoner is geworden en dat dit in het bijzonder geldt voor lucht en water. Nee, zei de minister-president, het gaat hier om de betekenis die ook in Van Dale staat: 'bij de naam genoemd'. Dus in deze zin wordt niet beweerd dat bijvoorbeeld ook de grond schoner is geworden. (...) Nu betekent met name immers 'vooral'.
Nieuw stijlboek Volkskrant (1997), p. 118 Zuinig omspringen met het begrip met name. Er volgt zelden een naam op met name. Meestal wordt de uitdrukking gebruikt waar vooral of in het bijzonder beter van toepassing is. Met name kan vaak worden weggelaten.
WNT Met name. 1°. Eigenlijk: Den naam hebbende, geheeten. (...) 2°. Gebruikt om een of meer personen of zaken uit een aantal (bij den naam) aan te duiden.