Officiële spelling Nederlandse Taalunie

In functie van

Vraag

Is in functie van correct in de betekenis 'op grond van', 'afhankelijk van', bijvoorbeeld in de zin Veel toeristen kiezen hun vakantiebestemming in functie van het weer?

Antwoord

In functie van is in die betekenis standaardtaal in België. In de standaardtaal in het hele taalgebied zijn er tal van synoniemen, bijvoorbeeld op grond van, op basis van, in verhouding tot, volgens.

Toelichting

In functie van behoort tot de standaardtaal in België. De combinatie komt vooral voor in geschreven taal. In Nederland is de constructie in deze betekenis nagenoeg onbekend.

In functie van is een wat vage formulering. Vaak kan de bedoelde betekenis preciezer uitgedrukt worden. Afhankelijk van de context kan in functie van een synoniem zijn van op grond van, afhankelijk van, uit het oogpunt van, met het oog op, afgestemd op, op basis van, volgens, naargelang van, in het kader van, in het licht van, in evenredigheid met, in verhouding tot of aan de hand van. De opgesomde alternatieven zijn standaardtaal in het hele taalgebied.

(1a) De ambtenarij moet zich snel kunnen aanpassen aan de voortdurend evoluerende eisen en verwachtingen in functie van de ontwikkelingen in de maatschappij. [standaardtaal in België]

(2a) Ze beschouwt die kwestie geheel en al in functie van haar eigen belangen. [standaardtaal in België]

In zin (1a) en (2a) kan in de standaardtaal in het hele taalgebied voor in functie van een van de bovenvermelde synoniemen gebruikt worden.

(1b) De ambtenarij moet zich snel kunnen aanpassen aan de voortdurend evoluerende eisen en verwachtingen al naargelang de ontwikkelingen in de maatschappij.

(2b) Ze beschouwt die kwestie geheel en al in het licht van haar eigen belangen.

Soms kan ook een omschrijving gebruikt worden.

(3a) De vereniging is georganiseerd in functie van haar doelstellingen. [standaardtaal in België]

Zin (3a) kan bijvoorbeeld ook als volgt geformuleerd worden:

(3b) De organisatie van de vereniging is afgestemd op de eigen doelstellingen.

In functie van kan ook gebruikt worden om een veranderlijke grootheid weer te geven. In dat gebruik is in functie van standaardtaal in het hele taalgebied. Ook als functie van is in de standaardtaal mogelijk in die betekenis.

(4a) Hoe zou de grafiek eruitzien als ik de temperatuur zou uittekenen in functie van de tijd?

(4b) Hoe zou de grafiek eruitzien als ik de temperatuur zou uittekenen als functie van de tijd?

Bijzonderheid

De combinatie in functie (dus zonder van), gebruikt met betrekking tot de uitoefening van een ambt of de vervulling van een taak, is ook standaardtaal in het hele taalgebied.

(5) Die uitspraak is zoveel als een belediging van een ambtenaar in functie.

(6) Is Pietersen sr. nog in functie of treedt er binnenkort een nieuwe directeur in functie?

Zie ook

Hoofde (in - van, in zijnen -, uit - van)
Functies / functie (de - van leerkracht)
Functie zijn van / afhankelijk zijn van
Omwille van (redengevend)

Bronnen

Ruud Hendrickx. In functie van. Geraadpleegd op 29 november 2009 via https://vrttaal.net/taaladvies-taalkwestie/in-functie-van.

Naslagwerken

 

in functie van

Grote Van Dale (2005)

[bij functie] 5 (…) (alg. Belg.N.) (ook van niet-wiskundige grootheden en waarden) in functie van -, op grond van, afhankelijk van -

Van Dale Hedendaags Nederlands (2006)

[bij functie] (Belg) in functie2 van afhankelijk van, gelet op, in het licht van, met het oog op, op grond van

Kramers (2000)

[bij functie] 5 ZN: in ~ van op grond van, afhankelijk van, in verband met, in verhouding tot, in het kader van enz.

Correct Taalgebruik (2006), p. 81

[wordt afgekeurd] Voor het Franse 'en fonction de' hebben we in het Nederlands: op basis van, volgens, naar gelang van, met het oog op, afhankelijk van, uit het oogpunt van, in verhouding tot, in evenredigheid met, aan de hand van, op grond van of met een passende formulering.

Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 87

[bij functie, wordt afgekeurd] in - van (afk.: i.f.v.), in verband met, in het kader van, in het licht van, afhankelijk van, aan de hand van; op grond van, op basis van, gelet op, in verhouding tot, naar gelang van, met het oog op

Taalwijzer (2000), p. 146

[bij hand, aan de – van] en *afhankelijk van, rekening houdend met, op basis van, op grond van enz. zijn degelijke wendingen om het Nederfranse in functie van (en fonction de) te vervangen.

Stijlboek VRT (2003), p. 92

[wordt afgekeurd] Leenvertaling uit het Frans, cliché. Algemeen Nederlands zijn: op basis van, volgens, naar gelang van, met het oog op, afhankelijk van, uit het oogpunt van, in verhouding tot, in evenredigheid met, aan de hand van, op grond van.

Vlaams-Nederlands woordenboek (2003)

[bij functie] in functie van, afhankelijk van, op basis van, volgens, op grond van

Het Witte Woordenboek Nederlands (2007)

[bij functie] 5 BN in ~ van op grond van, afhankelijk van, in verband met, in verhouding tot, in het kader van enz.