Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Wedde / loon / salaris

Vraag

Wat is correct: Bijna de helft van zijn wedde gaat naar de afbetaling van zijn huis, Bijna de helft van zijn loon gaat naar de afbetaling van zijn huis of Bijna de helft van zijn salaris gaat naar de afbetaling van zijn huis?

Antwoord

Loon en salaris zijn standaardtaal in het hele taalgebied in de betekenis 'geldelijke vergoeding voor verricht werk'. Wedde is in die betekenis standaardtaal in België.

Toelichting

Zowel loon als salaris kan in het hele taalgebied worden gebruikt in de algemene betekenis 'geldelijke vergoeding voor verricht werk'. In België is loon het gebruikelijkst, in Nederland salaris.

(1) Topmanagers hebben een loon / salaris waar u en ik alleen maar van kunnen dromen.

(2) In veel Zuid-Europese landen komen mensen op straat om een hoger loon / salaris te eisen.

(3) Een aanzienlijk deel van ons salaris / loon gaat naar de belastingen.

In samenstellingen is een combinatie met loon doorgaans het gewoonst (bijvoorbeeld loononderhandelingen, loonsverhoging) of de enige mogelijkheid (bijvoorbeeld loonconflict, stukloon, uurloon).

(4) Vanaf 1 januari krijgen alle werknemers 2,5 procent loonsverhoging.

(5) Heeft u uw eigen uurloon weleens uitgerekend?

In de standaardtaal in België wordt ook wedde gebruikt in de betekenis 'vergoeding voor verrichte arbeid'.

(6) Veel werknemers ontvangen hun wedde aan het einde van de maand. [standaardtaal in België]

(7) Bij het bepalen van je wedde kunnen vorige prestaties volledig in aanmerking komen als ze relevant zijn voor de uitoefening van de functie. [standaardtaal in België]

In Nederland is het woord wedde weinig gebruikelijk en het heeft er bovendien een beperktere betekenis, namelijk 'bezoldiging van ambtenaren en militairen'. Het woord wordt in Nederland als verouderd beschouwd.

(8) De ambtenaar bedoeld in artikel 3.24, tweede lid, heeft voor elk uur overwerk recht op een toeslag ter hoogte van een percentage van zijn wedde per uur.

Zie ook

Barema / weddeschaal / loonschaal / salarisschaal

Naslagwerken

 

loon

wedde

salaris

Grote Van Dale (2005)

1 geldelijke vergoeding voor ten behoeve van een ander verricht werk, de prijs van geleverde arbeidskracht, m.n. mbt. de arbeid van werklieden en lagere beambten, syn.: salaris, inkomen

1 bezoldiging, vaste beloning (in Nederland m.n. van een hoofdarbeider of een militair)

1 geldelijke beloning, m.n. voor geestelijke arbeid over een bep. periode; - vooral de beloning die een ambtenaar ingevolge zijn dienstbetrekking overeenkomstig een vastgestelde schaal ontvangt

Van Dale Hedendaags Nederlands (2006)

1 geldelijke vergoeding voor verrichte arbeid (…), syn. arbeidsloon, bezoldiging, pree, salaris, traktement, wedde

1 salaris met toeslagen van ambtenaren, van militairen 2 (Belg.) loon, salaris

1 geldelijke beloning die iem. krijgt voor werk dat hij in dienstverband verricht, syn. loon

Koenen (2006)

1 vergoeding voor werk; salaris: (m.n. van lagere ambtenaren, arbeiders enz.) arbeidsloon, basisloon (…)

salaris, bezoldiging, (jaar)loon, m.n. van ambtenaren

geregelde beloning voor (m.n. geestelijke) arbeid; bezoldiging

Woordenboek Correct Taalgebruik (2004), p. 315

-

1)    (alg. én m.n. voor arbeiders en lagere beambten) loon (…)

2)    (voor geestelijke arbeid) salaris (…)

WEL: [NL] bezoldiging (met toeslagen) van ambtenaren en militairen

-

Correct Taalgebruik (2006), p. 221, 309

De bezoldiging van werklieden wordt loon genoemd, die van kantoorpersoneel salaris. Toch wordt loon ook als algemene benaming voor de bezoldiging van werknemers in het algemeen gebruikt, vooral in samenstellingen: loonsverhoging, loonronde, loononderhandelingen, loonconflict, loonakkoord. Wedde is minder gebruikelijk in de standaardtaal.

De gewone benaming voor de bezoldiging van kantoorpersoneel is salaris. Het woord wedde, dat in België algemeen gangbaar is, wordt in Nederland soms gebruikt voor de bezoldiging van ambtenaren en militairen.

De bezoldiging van werklieden wordt loon genoemd, die van kantoorpersoneel salaris. Toch wordt loon ook als algemene benaming voor de bezoldiging van werknemers in het algemeen gebruikt, vooral in samenstellingen: loonsverhoging, loonronde, loononderhandelingen, loonconflict, loonakkoord. Wedde is minder gebruikelijk in de standaardtaal.

Taalwijzer (2000), p. 287

-

-

Betekent hetzelfde als loon, maar het wordt vooral gebruikt in de ambtelijke sfeer, voor geestelijke arbeid. (…) Maar ook loon (+ samenstellingen) is in deze context gangbaar, zoals blijkt uit de volgende voorbeeldzinnen.

Vlaams-Nederlands woordenboek (2003)

-

loon, salaris

-

Het Witte Woordenboek Nederlands (2007)

1 vergoeding voor arbeid, vooral handenarbeid; salaris

1 jaarsalaris, vermeerderd met vaste toelagen en andere emolumenten 2 in België loon, salaris, vooral van werknemers die arbeid van intellectuele aard verrichten en van ambtenaren

loon, vooral voor geestelijke arbeid over een bepaalde periode

Prisma Handwoordenboek Nederlands (2009)

1 vergoeding voor arbeid, vooral handenarbeid; salaris

1 jaarsalaris, vermeerderd met vaste toelagen en andere emolumenten 2 BN ook loon, salaris, vooral van werknemers die arbeid van intellectuele aard verrichten en van ambtenaren

loon, vooral voor geestelijke arbeid over een bepaalde periode