Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Richting zee / naar zee

Vraag

Is de zin We vertrokken richting zee correct of moet het We vertrokken naar zee zijn?

Antwoord

Zowel We vertrokken richting zee als We vertrokken naar zee is correct.

Toelichting

Het zelfstandig naamwoord richting kan ook als voorzetsel gebruikt worden met als betekenis 'naar (+ de/het)' of 'in de richting van (+ de/het)'.

(1) Op zoek naar vertier reden Olivier en Tim richting Las Vegas.

(2) Als het donker wordt, gaan de schapen spontaan richting stal.

(3) Als u het station uitkomt, wandelt u richting stadhuis. Daarna neemt u de eerste straat links.

Het gebruik van richting als voorzetsel is nog vrij nieuw. Het voorzetsel is wellicht ontstaan als verkorting van de voorzetseluitdrukking in de richting van (+ de/het). Richting als voorzetsel wordt overigens vaker in gesproken taal gebruikt dan in geschreven taal.

Na richting kunnen plaatsaanduidingen vaak zowel met als zonder lidwoord gebruikt worden. Combinaties zonder lidwoord zijn het meest gangbaar.

(4) Lukas, Rik en Lars trokken richting (de) Ardennen.

(5) Floor en Loes reden richting (de) Waddenzee.

(6) De hele groep vertrok samen richting (het) centrum.

Richting wordt ook figuurlijk gebruikt in de betekenis 'bestemd voor', 'gericht aan', vooral in ambtelijk en formeel taalgebruik. Het figuurlijke gebruik van richting is niet voor alle taalgebruikers acceptabel. Afhankelijk van de context zijn er verschillende alternatieven mogelijk: aan het adres van, aan, voor, bestemd voor, gericht aan enzovoort.

(7a) De boodschap richting Amerikaanse politici is overduidelijk.

(7b) De boodschap aan het adres van Amerikaanse politici is overduidelijk.

(8a) Dat was een typisch grapje richting journalisten.

(8b) Dat was een typisch grapje gericht aan journalisten.

(9a) De minister benadrukt het belang van kritische signalen richting bestuur. (ambtelijk taalgebruik)

(9b) De minister benadrukt het belang van kritische signalen aan het bestuur.

(10a) De projectleider verzorgt een gedetailleerd rapport richting de ambtelijke organisatie. (ambtelijk taalgebruik)

(10b) De projectleider verzorgt een gedetailleerd rapport voor de ambtelijke organisatie.

Zie ook

Binnen de overheid
Communiceren naar / aan
Naar de kiezer (toe)
Op (het) vlak van / op (het) gebied van
Rond (informatie -)

Naslagwerken

Geschiedenis van het Nederlands in de twintigste eeuw (1999), p. 187-189

richting
Grote Van Dale (2005) de (v.) (…) 5 (pregnant) in de richting (3) van – syn. naar; de reis ging richting Kerkrade (figuurlijk) een pesterijtje richting historici bestemd voor -, gericht aan -
Verschueren (1996) v. (-en) (…) in de – van, naar de kant van, de kant op, de kant uit van, ook, ongeveer als vz.: - Brussel, - gemeentehuis, naar
Koenen (2006) I v –en (…) II vz in de richting van; naar: we gaan ~ Spanje
Kramers (2000) (de (v); -en)
ANS (1997), p. 519 of online via de E-ANS Voorzetsels in engere zin (…) Richting (93) De expeditie trok richting (de) Noordpool. (94) De voorzitter schamperde richting (de) politiek. Het gebruik van richting in overdrachtelijke zin, zoals in (94), is niet voor iedereen aanvaardbaar. Er is op zichzelf echter niets tegen. Het kan gezien worden als een verkorte vorm van de voorzetseluitdrukking in de richting van en geeft in de overdrachtelijke betekenis een bijna fysieke richting aan, vergelijkbaar met de voorzetselcombinatie naar … toe.
Schrijfwijzer (2005), p. 238 Hij keek elke minuut richting bar Ook woorden die van oorsprong geen voorzetsel zijn, kunnen als voorzetsel gebruikt gaan worden. Zie de volgende voorbeelden: (…)
3 Dit lijkt mij niet verstandig richting boeren. (…)
En het nog vrij nieuwe richting in 3 is wellicht ontstaan uit in de richting van, zoals in de trein richting Eindhoven. Opmerkelijk is wel dat er dan geen lidwoord vereist is. Vergelijk ook randje, buitenspel, hartje Amsterdam.
Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 232 [wordt afgekeurd] – naar Antwerpen, (in stations) - Antwerpen