Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Bestaan in / uit

Vraag

Wat is correct: Haar taak bestaat in het schenken van koffie of Haar taak bestaat uit het schenken van koffie?

Antwoord

Correct is: Haar taak bestaat in het schenken van koffie.

Toelichting

Het werkwoord bestaan kan zowel met in als met uit gecombineerd worden. De combinatie bestaan uit betekent 'samengesteld zijn uit'. We gebruiken bestaan uit om aan te geven dat de genoemde zaak verschillende delen bevat en om een opsomming te geven van die delen.

(1) Zijn privécollectie bestaat uit schilderijen en beeldhouwwerken.

(2) Het examen bestaat uit twee delen: vijf schriftelijke vragen en een mondeling gedeelte.

Bestaan in heeft als betekenis 'zijn, inhouden, omvatten'. Haar taak bestaat in het schenken van koffie betekent dus 'Haar werk houdt het schenken van koffie in' of 'Haar werk is koffie schenken'. Dikwijls omvat de inhoud één specifieke zaak.

(3) Zijn werk bestaat in het controleren van de boekhouding.

(4) De enige oplossing bestaat erin de capaciteit in West-Europa te verminderen.

Als de inhoud meerdere zaken omvat, is ook het voorzetsel uit mogelijk. Het genoemde is dan immers ook uit meerdere delen samengesteld.

(5) Haar werk bestaat erin / eruit te delegeren en te coördineren.

(6) Zijn werk bestaat in / uit het schenken van koffie en het verzorgen van de planten.

Zie ook

Behelzen / bevatten
Dateren van / uit
In / uit / van hout
Kiezen tussen koffie of thee / kiezen tussen koffie en thee

Naslagwerken

bestaan in

bestaan uit

Grote Van Dale (2005)

[bij bestaan] 2a bestaan in - datgene zijn wat de bepaling aanwijst

zijn werkzaamheden bestaan in het verzamelen van knipsels

die ziekte bestaat in een aandoening van de slijmvliezen

[bij bestaan ] 2 bestaan uit - samengesteld zijn uit –

dit werk bestaat uit drie delen

zijn vermogen bestaat uit onroerend goed en effecten

de dampkringslucht bestaat grotendeels uit stikstof en zuurstof

Prisma Voorzetsels (2005), p. 42

[bij bestaan] ~ in (iets), zijn, inhouden: waarin bestaat jouw bijdrage?

[bij bestaan] ~ uit (iets), samengesteld zijn uit: het boek bestaat uit tien hoofdstukken

Het juiste voorzetsel (1999) [bij bestaan] zijn vermogen bestaat in huizen en waardenpapieren; zijn werk bestaat in het controleren van toegangskaartjes (= zijn)

[bij bestaan] Het boek bestaat uit drie delen. (= is samengesteld uit)

Schrijfwijzer (2005), p. 241

Bestaan in betekent 'inhouden': Zijn bijdrage aan dit project bestond in stimulerend aanwezig zijn.

Bestaan uit betekent 'samengesteld zijn uit': Dit project bestaat uit vijf deelprojecten.