Officiële spelling Nederlandse Taalunie

's-Gravenhage / Den Haag

Vraag

Is de juiste naam van de stad waar de Nederlandse regering zetelt 's-Gravenhage of Den Haag?

Antwoord

Beide namen zijn correct. De gemeente hanteert zelf de benaming Den Haag, behalve in officiële stukken, zoals geboorte- en huwelijksakten. Daarin wordt 's-Gravenhage gebruikt.

Toelichting

Den Haag is de oudste vorm. Deze naam komt voor het eerst voor in een oorkonde uit 1242. Daarin wordt gesproken van Die Haghe ('het omheinde terrein, jachtgebied'), de plek die ontstond toen Floris V er een jachtslot liet bouwen. Pas in de vijftiende eeuw dook des Graven hage op ('het jachtgebied van de graaf'). Deze chiquere benaming paste beter bij de status van de stad. Vanaf de zeventiende eeuw werd 's-Gravenhage de naam die in officiële stukken werd gebruikt. Den Haag bleef in de omgangstaal gangbaar. Deze situatie duurde tot 1990. Toen besloot de gemeente bij de invoering van een nieuwe huisstijl voortaan de benaming Den Haag te hanteren. Die benaming sluit aan bij wat in het dagelijks taalgebruik gangbaar is én bij de buitenlandse benamingen, zoals La Haye (Frans) en The Hague (Engels). 's-Gravenhage wordt alleen nog gebruikt in officiële stukken en in gevallen waar het wettelijk is voorgeschreven.

Bronnen

Gemeente Den Haag (website). Geraadpleegd op 16 mei 2002 via www.denhaag.nl.
Onze Taal 62 (1993), p.69
Philippa, M. (Red.) (2005). Etymologisch woordenboek van het Nederlands: Dl. 2. Amsterdam: Amsterdam University Press.
Reinsma, R. (2006). Van hier tot Tokio. Hoe zijn aardrijkskundige namen ontstaan? Den Haag: Sdu.