Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Beschikkingen / bepalingen

Vraag

Zijn beschikkingen en bepalingen synoniemen?

Antwoord

Nee. Een beschikking is een (rechterlijke of administratieve) beslissing, een ordening waarbij iets wordt geregeld. Bepalingen zijn vaststellingen bij een besluit of een wet.

Toelichting

Een bepaling is een voorschrift: dat wat vastgelegd wordt om nageleefd te worden.

(1) In de Europese Grondwet zijn de bepalingen inzake het extern optreden van de Europese Unie ingrijpend herschreven.

(2) Hier vindt u een beknopte samenvatting van alle nieuwe bepalingen die bij de wijziging van de Ambtenarenwet van kracht zullen worden.

Een beschikking is een besluit waarbij iets wordt geregeld, een bepaalde regeling of ordening.

(3) In een huwelijkscontract kunnen zeer verregaande beschikkingen opgenomen worden over de gemeenschappelijke en eigen goederen van beide partners.

(4)  Een ministeriële beschikking is het besluit van de minister ter invoering en nadere uitwerking van een wet of Algemene Maatregel van Bestuur.

(5) Een testament bevat de uiterste wilsbeschikkingen.

In het politieke jargon in België wordt beschikking weleens gebruikt in de betekenis 'bepaling van een wet'. Beschikking is in deze betekenis geen standaardtaal.

(6) De pensioenen zijn onderworpen aan de beschikkingen in artikel 2. (in België, geen standaardtaal)

Zie ook

Beslissen / besluiten

Naslagwerken

 

beschikking

bepaling

Grote Van Dale (2005) 1 besluit waarbij iets geregeld wordt, syn. ordening, regeling, dispositie (...) (Belg.N., pol.) de beschikking van een wet, de bepalingen, voorzieningen

4 vaststelling van iets bij een besluit of voorschrift

Van Dale Hedendaags Nederlands (2006)

2 besluit dat iets wettelijk of juridisch regelt

2 dat wat vastgesteld wordt om nageleefd te worden

Verschueren (1996)

het beschikken nl. (…) bij ministeriële -; wils-. Syn. *akte

[beschikken: 1.a. Algm. regelen, beslissen]

2.a. Eig. vaststelling bij besluit of afspraak

Koenen (2006)

1 regeling, ordening (…) 2 besluit waarbij iets geregeld wordt

2 het vastgestelde, voorschrift

Kramers (2000)

1 regeling, beslissing

1 vaststelling; voorschrift

Correct Taalgebruik (2006), p. 37

[bij beschikkingen] Een beschikking is een (inzonderheid rechterlijke of administratieve) beslissing, een ordening waarbij iets wordt geregeld. (…)

'Beschikking' is niet correct als bedoeld wordt: de bepalingen van, het bepaalde in een wet of besluit

-

Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 32

[wordt afgekeurd] 2) de -en van een wet, bepalingen, het dictum

-

Taalwijzer (1998), p. 65

is een inz. rechterlijke of administratieve beslissing waarbij iets geregeld wordt. (…) In de betekenis van: bepalingen van, het bepaalde in een decreet of wet is het niet gangbaar.

-

Stijlboek VRT (2003), p.

[in deze betekenis niet opgenomen]

-