Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Afhouding / inhouding

Vraag

Welk woord is correct in de betekenis 'het aftrekken van een bedrag van het totaal': afhouding of inhouding?

Antwoord

Allebei de woorden zijn correct. Inhouding is standaardtaal in het hele taalgebied, afhouding is standaardtaal in België.

Toelichting

Het aftrekken of niet uitbetalen van een deel van een uit te keren bedrag in verband met kosten, premies, belastingen en dergelijke wordt inhouding of afhouding genoemd. Inhouding is de gangbare term in Nederland en in de Europese wetgeving.

(1) Wanneer een college wegens omstandigheden niet doorgaat, wordt het cursusgeld zonder inhouding van administratiekosten gerestitueerd.

(2) In de brief staat dat na inhouding van loonbelasting het restant bij wijze van voorschot is uitgekeerd aan mevrouw S.

Naast inhouding is in België ook afhouding een zeer gebruikelijke term voor het in- of afhouden van sociale premies, belastingen en dergelijke op lonen, salarissen en uitkeringen door een werkgever of voor het in- of afhouden van een bedrag door een dienst of instantie om administratiekosten en dergelijke te dekken.

(3) In geen enkel ander land houdt een werknemer zo weinig over na afhouding van sociale en fiscale bijdragen. [standaardtaal in België]

(4) Kaartjes worden tot 4 dagen voor het vertrek terugbetaald met een afhouding van 30% van de prijs van het kaartje. [standaardtaal in België]

Naslagwerken

 

afhouding

inhouding

Grote Van Dale (2005) het afhouden of afgehouden-worden; (in 't bijz.) korting, inhouding

[Afhouden: niet teruggeven]

het inhouden

[Inhouden: onder zich houden, afhouden (bij een betaling), niet uitbetalen]

Van Dale Hedendaags Nederlands (2006)

[Afhouden: 2 (een verschuldigd bedrag) aftrekken van het totaal]

1 het inhouden

[Inhouden: van het verschuldigde aftrekken, niet uitbetalen]

Verschueren (1996)

[Afhouden: van een geheel behouden, aftrekken, afnemen. Syn. aftrekken, inhouden, korten]

het inhouden

[Inhouden: niet uitbetalen, achterhouden. Syn. afhouden]

Koenen (2006)

[Afhouden: 2 korten, aftrekken]

~ van loon

[Inhouden: 5 niet uitbetalen, korten]

Kramers (2000)

[Afhouden: niet uitbetalen, inhouden]

het inhouden

[Inhouden: achterhouden, niet uitbetalen]

Correct Taalgebruik (2006), p. 18

De gebruikelijke term in Nederland en in de Europese wetgeving voor hetgeen aan belastingen, sociale premies e.d. op de lonen en salarissen door de werkgever wordt ingehouden, is inhouding. 'Afhouding' wordt alleen in België gebruikt.

 

Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 10

[wordt afgekeurd] - op het loon, inhouding

-

Taalwijzer (1998), p. 32-33

Gangbaar voor hetgeen aan belastingen, sociale premies e.d. van de lonen en salarissen wordt afgehouden; daarnaast ook inhouden (inhouding).

 

Stijlboek VRT (2003), p. 22

[afhouden: Niet gebruiken voor: inhouden (op het salaris).]

-

Sociaalrechtelijk woordenboek (1977)

Afhouding / Afhouden: Het in mindering brengen op, aftrekken van, b.v. een bijdrage of premie afhouden van het loon. Synoniem: Inhouding / Inhouden.

Inhouding / Inhouden: Het in mindering brengen op, aftrekken van, b.v. een bijdrage of premie inhouden op het loon. Synoniem: Afhouding / Afhouden.

Vlaams-Nederlands woordenboek (2003)

Afhouding: inhouding op het salaris