Gezocht in woordenlijst.org

(officiële spelling)
Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Gezocht naar voorzetsel

216 resultaten.

De Villepin / de Villepin
Wat is juist: de Franse ex-premier de Villepin of de Franse ex-premier De Villepin? Het Nederlandse en het Belgische systeem verschillen van elkaar. In Nederland wordt voor de spelling van buitenl...

Voor in (kunstgras - de tuin)
Is het correct om twee voorzetsels achter elkaar te gebruiken, zoals in kunstgras voor in de tuin? Ja, kunstgras voor in de tuin is correct. De voorzetsels tot, van en voor kunnen voor een ander voo...

Bijvoorbeeld (plaatsingsmogelijkheden ten opzichte van het voorzetsel)
Wat is de juiste woordvolgorde: Je kunt er met bijvoorbeeld de boot naartoe of Je kunt er bijvoorbeeld met de boot naartoe? Beide woordvolgordes zijn juist. In geschreven taal hebben veel taalgebrui...

Datum zonder voorzetsel
Wat is correct: De volgende vergadering vindt 13 december plaats of De volgende vergadering vindt op 13 december plaats? Zowel de formulering met op als die zonder op is correct. Het voorzetsel op...

Midden (als voorzetsel)
Is midden de bloemen correct? Nee, midden de bloemen is geen standaardtaal. Wel standaardtaal zijn te midden van de bloemen of midden in/tussen de bloemen. In de standaardtaal kan midden bijwoorde...

Behalve ons / behalve wij
Wat is correct: Behalve ons was er niemand aanwezig of Behalve wij was er niemand aanwezig? Behalve wij was er niemand aanwezig is zonder meer correct. Het is onduidelijk of Behalve ons was er niemand...

Mits (als voorzetsel)
Is mits correct gebruikt in een constructie als Mits geschikte kleding kan hij naar het feest? Nee. In de standaardtaal wordt mits altijd gevolgd door een bijzin, zoals in Mits hij geschikte kleding...

voorzetsel
voorzetsel woord zoals in, op, aan, tegen, bij. Het geeft een bepaalde relatie aan (vaak in ruimte of tijd) tegenover datgene waarnaar het volgende zelfstandig naamwoord verwijst. Voorbeeld: in de ...
uit woordenlijst.org - leidraad (officiële spellingsregels)

Aaneenschrijven van combinaties met er, daar, hier en waar (algemeen)
De woorden er, daar, hier en waar worden in een zin vaak gevolgd door voorzetsels (in, op, aan, bij enzovoort) of door de bijwoorden af, heen, mee en toe. Vaak is er dan twijfel of die combinaties aan...

Solliciteren voor / solliciteren naar
Wat is correct: solliciteren voor een baan of solliciteren naar een baan? Zowel het voorzetsel naar als het voorzetsel voor is hier correct. In de naslagwerken wordt voor het werkwoord solliciteren...

Richting zee / naar zee
Is de zin We vertrokken richting zee correct of moet het We vertrokken naar zee zijn? Zowel We vertrokken richting zee als We vertrokken naar zee is correct. Het zelfstandig naamwoord richting kan o...

Voorzien
Welke gebruiksmogelijkheden heeft het werkwoord voorzien, en behoren die allemaal tot de standaardtaal? In de betekenis 'verwachten, voorspellen' is voorzien, zonder voorzetsel, standaardtaal in het...

Bevoorraden van / bevoorraden met
Is bevoorraden van levensmiddelen correct? Nee, het vaste voorzetsel bij bevoorraden is in de standaardtaal met. Terwijl in Nederland consequent voor met wordt gekozen als vast voorzetsel bij bevo...

Communiceren naar / aan
Wat is correct: De club moet de nieuwe regels duidelijk communiceren naar de leden of De club moet de nieuwe regels duidelijk communiceren aan de leden? Zowel iets communiceren aan iemand als iets c...

Gepaard gaan aan / met
Is het voorzetsel aan correct in de volgende zin: Chronische ziekten gaan vaak gepaard aan inkomensverlies? Nee. Het correcte voorzetsel bij gepaard gaan is met: Chronische ziekten gaan vaak gepaard m...

Aan / à / tegen / voor (bij prijsaanduiding)
Welk voorzetsel hoort er bij prijsaanduidingen: aan, à, tegen of voor? Standaardtaal in het hele taalgebied zijn tegen of voor, evenals à. In de standaardtaal in Nederland wordt ook à raison van ge...

Binnen de overheid
Is het voorzetsel binnen correct in de volgende zin: Binnen de overheid worden de vacatures ingedeeld op basis van het diploma? Binnen is correct gebruikt in deze zin. Meestal kan binnen ook vervangen...

Tot / toe (afdeling waar hij toegang - had)
Wat is correct: de afdeling waar hij toegang toe had of de afdeling waar hij toegang tot had? Correct is: de afdeling waar hij toegang toe had. Combinaties met een voorzetsel (op het veld, over ...

Voorwaarden (in / op / onder / tegen deze -)
Wat is correct: in deze voorwaarden, op deze voorwaarden, onder deze voorwaarden of tegen deze voorwaarden? Correct zijn op deze voorwaarden, onder deze voorwaarden en tegen deze voorwaarden. Onder ...

Afwillen / af willen
Schrijf je af willen of afwillen in Het is duidelijk dat ze af( )willen van die rommel? Af willen is correct: Het is duidelijk dat ze af willen van die rommel. Bij scheidbaar samengestelde werkwoorden...

Benoemen / benoemen tot
Is iemand directeur benoemen correct? Nee. Iemand benoemen wordt in de standaardtaal gevolgd door het voorzetsel tot. Het is dus: iemand tot directeur benoemen. In de betekenis van 'iemand aanstel...

Hoogleraar in / aan de faculteit
Is het juiste voorzetsel in of aan in hoogleraar in/aan de medische faculteit? Correct is: hoogleraar aan de faculteit en hoogleraar aan de universiteit (werkplek), maar wel hoogleraar in de toegepast...

Vlakbij / vlak bij de school
Wat is correct: Ze wonen vlakbij de school of Ze wonen vlak bij de school? Correct is: Ze wonen vlak bij de school. Tussen een bijwoord (bijvoorbeeld vlak) en een voorzetsel (bv. bij) komt een spatie ...

Allergisch aan / voor
Wat is correct: allergisch aan of allergisch voor? Standaardtaal in het hele taalgebied is in elk geval allergisch voor. Het is onduidelijk of we allergisch aan al dan niet tot de standaardtaal in B...

Fuseren in / fuseren tot
Welk voorzetsel hoort bij fuseren? Is het fuseren in een nieuwe combinatie of fuseren tot een nieuwe combinatie? De juiste vorm is fuseren tot. Fuseren betekent 'een fusie aangaan', 'samengaan', 'sa...

Met glazuur op / erop (koekjes -)
Is de volgende zin correct: Ik hou van koekjes met glazuur op? Het weglaten van er voor een voorzetsel (zoals op) is standaardtaal in België. Het komt vooral voor in gesproken taal en in informele ges...

Mevrouw Van der Ven-Van Dijk / mevrouw Van der Ven-van Dijk
Krijgt bij een dubbele achternaam het woord van een hoofdletter of een kleine letter na het streepje: Mevrouw Van der Ven-Van Dijk of mevrouw Van der Ven-van Dijk? In Nederland is mevrouw Van der Ve...

Tempo / snelheid (tegen / aan / in / met een -)
Kun je zeggen Tegen een snelheid van 80 km/u (reed hij door het rode licht) en Tegen dat tempo (krijg je het werk nooit klaar)? Het is onduidelijk of we tegen een snelheid van 80 km/u wel of niet to...

Vertellen tegen / aan
Wat is juist: Ik heb het net tegen hem verteld of Ik heb het net aan hem verteld? Zowel Ik heb het net aan hem verteld als Ik heb het net tegen hem verteld is correct. Daarnaast is een formulering zon...

Zeggen aan / tegen
Wat is correct: zeggen aan of zeggen tegen? Zowel zeggen aan als zeggen tegen is correct. Zeggen tegen is het gebruikelijkst. Daarnaast is een formulering zonder voorzetsel mogelijk, bijvoorbeeld:...

Boven aan de brief / bovenaan de brief
Wat is juist: De datum staat boven aan de brief of De datum staat bovenaan de brief? Juist is De datum staat bovenaan de brief. Hetzelfde geldt voor onderaan de brief. Bovenaan en onderaan zijn hier...

In / uit / van hout
Welk voorzetsel is correct in combinatie met een stof of materiaal, bijvoorbeeld een tafel in hout, een tafel van hout, een tafel uit hout? De drie voorzetsels zijn correct in combinatie met een stof...

Verzoeken (De reizigers worden / wordt verzocht)
Wat is correct: De reizigers wordt verzocht hier uit of over te stappen of De reizigers worden verzocht hier uit of over te stappen? Deze zinnen zijn allebei correct. De betekenis is hetzelfde, maar...

Inleiding bij / op / over / tot
Wat is het juiste voorzetsel in de volgende zin: De voorzitter geeft een inleiding bij/op/over/tot dit onderwerp? Al deze voorzetsels zijn correct. Inleiding kan verschillende betekenissen hebben en i...

Zeker zijn dat / er zeker van zijn dat
Wat is correct: Ik ben zeker dat ze komen of Ik ben er zeker van dat ze komen? Beide zinnen zijn correct. Ook mogelijk is Ik weet zeker dat ze komen. Zeker zijn wordt in principe gecombineerd met ...

Er achter aan lopen / erachter aanlopen / erachteraan lopen
Wat is de correcte schrijfwijze: De moedereend waggelde voorop en haar kuikentjes liepen er achter aan, erachter aan of erachteraan? Correct is: De moedereend waggelde voorop en haar kuikentjes liep...

Gelukwensen bij / met
Wat is correct: iemand gelukwensen met of bij de geboorte van zijn zoon? De beide voorzetsels zijn correct. Met is het gebruikelijkst. Het werkwoord gelukwensen kan zowel door met als door bij gevolg...

In het begin van dit jaar / begin dit jaar
Wat is correct: In het begin van dit jaar zijn we met vakantie geweest of Begin dit jaar zijn we met vakantie geweest? Zowel in het begin van dit jaar als begin dit jaar is correct. Begin en eind (of...

Met / over / binnen (- een week)
Is het voorzetsel met juist gebruikt in de zin Met een week ga ik op vakantie? Met een week in de betekenis '(ongeveer) over een week' is standaardtaal in Nederland. De combinatie komt vooral voor in ...

Ad. / ad
Komt er een punt na ad, bijvoorbeeld in opmerkingen ad./ad punt 1? Nee. Ad is geen afkorting, maar een aan het Latijn ontleend voorzetsel. Het Latijnse voorzetsel ad wordt in het Nederlands onder ...

Alphen Aan Den Rijn / Alphen aan den Rijn
Wat is correct: Alphen Aan Den Rijn of Alphen aan den Rijn? Correct is: Alphen aan den Rijn. Voorzetsels en lidwoorden die deel uitmaken van een aardrijkskundige naam, schrijven we met een kleine let...

Combinaties met er: loze voornaamwoordelijke bijwoorden (algemeen)
Inleiding Alfabetische lijst Inleiding Top Een voornaamwoordelijk bijwoord kan in de regel vervangen worden door het voorzetsel en het naamwoord waarnaar het verwijst. Bijvoorbeeld: (...

Doorheen het jaar / door het jaar heen / tijdens het jaar
Is doorheen in de betekenis 'in de loop van, tijdens', zoals in We willen doorheen het jaar verschillende evenementen organiseren, correct? Het is onduidelijk of we doorheen als voorzetsel, met de b...

Ervan doorgaan / er vandoor gaan / ervandoor gaan
Wat is de correcte spelling: er vandoor gaan of ervandoor gaan? Correct is ervandoor gaan. Ervandoor gaan is een vaste combinatie met een 'loos' voornaamwoordelijk bijwoord (ervandoor). Het bijwo...

Ervanuit gaan / er van uitgaan / er vanuit gaan / ervan uitgaan
Wat is juist: We gaan ervanuit dat het zal lukken, We gaan er van uit dat het zal lukken, We gaan er vanuit dat het zal lukken of We gaan ervan uit dat het zal lukken? Juist is: We gaan ervan uit da...

Euro: een bedrag in euro('s)?
Wat is correct: een bedrag in euro of een bedrag in euro's? Zowel de enkelvoudsvorm als de meervoudsvorm is mogelijk. In Nederland wordt overwegend de meervoudsvorm gebruikt, in België de enkelvoudsvo...

Garantie van / op / voor
Welk voorzetsel is correct bij garantie: van, voor of op? Garantie kan met zowel van, voor als op gecombineerd worden. Het hangt af van de context welk voorzetsel het best past. Het zelfstandig naa...

Vergeleken bij / met
Is het vergeleken bij of vergeleken met? Vergeleken bij en vergeleken met zijn allebei mogelijk, maar vergeleken met is het meest gebruikelijk. Bij vergeleken is met het gebruikelijke voorzetsel. Da...

20 tot 30-jarigen / 20- tot 30-jarigen / 20-tot-30-jarigen / 20-30-jarigen
Wat is correct: 20 tot 30-jarigen, 20- tot 30-jarigen, 20-tot-30-jarigen, 20-30-jarigen? En hoe spel je de combinatie als je de telwoorden voluit schrijft? Correct zijn: 20- tot 30-jarigen, 20-tot-3...

Aanbrengen aan / in (wijzigingen -)
Is wijzigingen aanbrengen aan een tekst correct? Ja, wijzigingen aanbrengen aan een tekst is standaardtaal in België. Standaardtaal in het hele taalgebied is wijzigingen aanbrengen in een tekst. I...

Aanhebben / aan hebben
Schrijf je aan hebben of aanhebben in de betekenis 'aan het lichaam dragen'? De schrijfwijzen aan hebben en aanhebben zijn beide correct. Combinaties van een voorzetsel of bijwoord en hebben die let...

Ad / à € 50,-
Wat is correct: 10 stuks ad € 50,- of 10 stuks à € 50,-? Correct is: 10 stuks à € 50,- ('50 euro per stuk'). Om een volledig bedrag uit te drukken, kan er wel staan: een rekening ad ...

Ad random / at random
Wat is correct: De computer selecteert at random vijf winnaars of De computer selecteert ad random vijf winnaars? Correct is: De computer selecteert at random vijf winnaars. De combinatie at random...

Behoudens / behalve
Zijn behoudens en behalve synoniemen? Nee. Behoudens betekent onder meer 'uitgezonderd', 'onder voorbehoud van' en is niet correct in de betekenis van 'behalve, tenzij'. Het voorzetsel behoudens is be...

Bij / tegen de twintigduizend kilometer
Is bij in bij de twintigduizend kilometer met de betekenis 'bijna (twintigduizend kilometer)' correct? Nee, in de standaardtaal wordt in dit geval in de betekenis 'bijna' tegen gebruikt. Bij komt in...

Binnen / over (- een week, tien dagen)
Is er een verschil tussen Ik doe dat binnen een week en Ik doe dat over een week? Ja, binnen een week betekent in de standaardtaal 'in de eerstkomende week, in minder tijd dan een week', over een we...

Continent (op / in het -)
Met welk voorzetsel combineer je continent: is het op het continent of in het continent? De gebruikelijkste combinatie is op het continent. In bepaalde gevallen is de combinatie in het continent den...

Dateren van / uit
Is het Die stoel dateert van de zeventiende eeuw of Die stoel dateert uit de zeventiende eeuw? In dit geval is in de standaardtaal zowel van als uit mogelijk. In sommige andere gevallen is alleen va...

Duimen (de - leggen)
Is de duimen leggen correct? Ja, de duimen leggen is standaardtaal in België. Standaardtaal in het hele taalgebied zijn uitdrukkingen als het onderspit delven, in het zand bijten of het loodje legge...

Een-na-laatste / op een na laatste
Kan het voorzetsel op weggelaten worden in de op een na laatste vraag? Ja, op kan achterwege blijven. De constructie een na laatste krijgt dan meestal koppeltekens: de een-na-laatste vraag. De variant...

Gecharmeerd door / van
Wat is correct: Hij was gecharmeerd door haar uitspraak of Hij was gecharmeerd van haar uitspraak? Gecharmeerd van is standaardtaal in het hele taalgebied. Gecharmeerd door is standaardtaal in Belg...

In / op de polikliniek
Wat is juist: in de polikliniek of op de polikliniek? In de polikliniek en op de polikliniek zijn allebei mogelijk. Sommige gebouwen of ruimtes kunnen zowel met in als met op worden gecombineerd: in/o...

In tact / intact
Moet intact aan elkaar worden geschreven, of kan het ook los? Intact ('compleet', 'onbeschadigd') is één woord en wordt dan ook aaneengeschreven. Het woord intact is in zijn geheel aan het Frans o...

J. Van den Berg / J. van den Berg
Schrijven we J. Van den Berg of J. van den Berg? In Nederland is J. van den Berg de gangbare schrijfwijze. In België wordt de persoonsnaam altijd geschreven zoals op de identiteitskaart is aangegeve...

Op / aan het einde van (de maand)
Wat is juist: Hij wordt op het einde van de maand vijftig jaar of Hij wordt aan het einde van de maand vijftig jaar? Op het einde van de maand is standaardtaal in België. Aan het einde van de maand is...

Op / in de bus
Wat is het juiste voorzetsel in de volgende zin: We zaten gisteravond helemaal alleen in de bus of We zaten gisteravond helemaal alleen op de bus? In de bus is standaardtaal in het hele taalgebied. ...

Op / in een week (tijd)
Is het voorzetsel op correct in een zin als Op een week tijd is hij twee kilo afgevallen? Ja, maar het gebruik van op in zulke tijdsbepalingen is alleen standaardtaal in België. Standaardtaal in het h...

Op de duur / op den duur
Wat is de juiste vorm: op de duur of op den duur? Beide vormen zijn correct. Op den duur is een combinatie met een oude naamval; op de duur is de afgesleten variant. Op den duur is een vaste combinati...

Risico van / op inbraak
Wat is correct: Er is geen risico op inbraak of Er is geen risico van inbraak? Beide zinnen zijn correct. Het voorzetsel op is het gebruikelijkst. Risico betekent 'gevaar, gevaarlijke kans' en wor...

Rond (informatie -)
Is het gebruik van rond correct in een zin als Waar vind ik meer informatie rond duurzaam bouwen?  Rond is correct gebruikt in deze zin. Het voorzetsel rond wordt vaak gebruikt in combinaties als ...

Sturen aan / naar
Stuur je een brief aan of naar iemand? Een brief sturen aan iemand en een brief sturen naar iemand zijn beide correct. In een brief sturen aan iemand is aan iemand een meewerkend voorwerp. Met het mee...

Van goede huize / van goeden huize, te goede trouw / te goeder trouw
Wat is juist: van goede huize of van goeden huize en te goede trouw of te goeder trouw? Juist zijn: van goeden huize en te goeder trouw. Bijvoeglijke naamwoorden die bij een mannelijke of onzijdig ...

Vanwaaruit / van waaruit
Wordt van()waaruit aan elkaar of in twee woorden geschreven in de volgende zin: Het dorp vanwaaruit / van waaruit we vertrokken, lag aan de voet van een berg? Beide spellingen zijn correct in deze zin...

Waar ... naar toe / waar ... naartoe
Worden naar en toe aaneengeschreven in de volgende zin: Ik vraag me af waar al die mensen naar toe / naartoe gaan? Ja, naartoe wordt aan elkaar geschreven in de zin Ik vraag me af waar al die mensen n...

Waarmee / met wie (de mensen - ik samenwerk)
Mag je met waarmee, waarvan, waarover, waaraan enzovoort naar personen verwijzen, of moet je in plaats daarvan met wie, van wie, over wie, aan wie enzovoort gebruiken? Beide verwijzingen zijn correct....

Naamvallen (algemeen)
Wat zijn naamvallen? Naamvallen bij persoonlijke voornaamwoorden Genitief Wat zijn naamvallen? Top Naamvallen zijn de verschillende vormen die woorden – met name zelfstandige naamwoorden,...

Zorgen dat / ervoor zorgen dat
Kan ervoor weg worden gelaten in zinnen als Zorg ervoor dat ze op tijd komt? Ja. Zowel Zorg dat ze op tijd komt als Zorg ervoor dat ze op tijd komt is correct. Zorgen wordt in principe gecombineer...

Vertrouwen dat / erop vertrouwen dat
Kan erop weg worden gelaten in zinnen als Ik vertrouw erop dat hij komt? Nee, de constructie Ik vertrouw dat hij komt (zonder erop) is geen standaardtaal. Vertrouwen wordt in principe gecombineerd...

Woordgroep of samenstelling?
6.8 woordgroep of samenstelling? Er is geen scherpe grens te trekken tussen wat een woordgroep* is en wat een samenstelling* is. Zelfs met elkaar gerelateerde woordcombinaties, zoals aaneenschrijv...
uit woordenlijst.org - leidraad (officiële spellingsregels)

Denken aan / over
Wat is het correcte voorzetsel bij denken: aan of over? Dat hangt af van de betekenis: - denken aan = '(passief) in gedachten hebben' (of iets dergelijks); - denken over ...

Gelasten / belasten
Zijn gelasten en belasten synoniemen? Nee, gelasten betekent 'bevelen'. Belasten betekent 'een last, een taak opleggen'. Gelasten betekent 'bevelen', 'gebieden' en wordt gevolgd door een beknopte ...

Hetwelk
Kun je met hetwelk zowel naar woorden als naar zinnen verwijzen? Ja. Het archaïsche betrekkelijk voornaamwoord hetwelk kan verwijzen naar een het-woord of naar een hele zin. In de meeste gevallen is h...

Hoofde (in - van, in zijnen -, uit - van)
Bestaat de uitdrukking in hoofde van naast uit hoofde van? Beide uitdrukkingen komen voor, maar ze hebben niet dezelfde betekenis en ze zijn ook niet even gangbaar. De uitdrukking uit hoofde van bet...

In / op het gemeentehuis
Wat is juist: in het gemeentehuis of op het gemeentehuis? Zowel in het gemeentehuis als op het gemeentehuis is mogelijk. De voorzetsels op en in drukken allebei een ruimtelijke relatie uit. De lette...

Onafgezien van / afgezien van
Is onafgezien van correct? Nee, onafgezien van is geen standaardtaal. Wel standaardtaal zijn afgezien van en ongeacht. De voorzetseluitdrukking afgezien van betekent 'niet in aanmerking genomen', ...

Scala van / aan artikelen
Is het een scala van of aan artikelen? Beide voorzetsels zijn zonder enig betekenisverschil mogelijk. Aan is wel iets gebruikelijker. Scala kan zowel met het voorzetsel aan als van worden gecombineer...

Waarzonder
Is waarzonder correct in de zin Micronutriënten zijn stoffen waarzonder we niet kunnen leven? Waarzonder is verouderd. Het is onduidelijk of het nog tot de standaardtaal kan worden gerekend. Als alter...

Welke (de regels -)
Is welke correct in de zin De regels welke in acht moeten worden genomen, staan op schrift? Ja, maar dit gebruik is alleen geschikt voor formele schrijftaal. In algemene teksten en in spreektaal is ...

Bezwijken aan / onder
Bezwijk je aan of onder iets? Beide combinaties zijn mogelijk, het hangt er maar van af wat je wilt zeggen: bezwijken onder iets betekent 'de last van iets niet meer kunnen dragen', bezwijken aan een ...

Computer (voor / achter / aan / op de -)
Zit je voor, achter, aan of op de computer? De vier voorzetsels zijn correct. Achter, aan of op de computer zitten wordt door veel taalgebruikers geïnterpreteerd als 'werken op de pc' of 'actief bez...

Die / wie (de man - ik het boek gaf)
Kun je in plaats van de man die ik het boek gaf ook zeggen en schrijven de man wie ik het boek gaf? Ja. Wanneer het betrekkelijk voornaamwoord naar personen verwijst en in de bijzin de functie van mee...

Er voor zorgen / ervoor zorgen
Wat is correct: Ik zal er voor zorgen of Ik zal ervoor zorgen? Correct is: Ik zal ervoor zorgen. Ervoor is een voornaamwoordelijk bijwoord. Het kan vervangen worden door voor + een naamwoord (bijvoo...

Ermee aanmoeten / ermee aan moeten
Wat is de juiste spelling: Ik weet niet wat ik ermee aan moet of Ik weet niet wat ik ermee aanmoet? Juist is: Ik weet niet wat ik ermee aan moet. Ermee aan moeten gaat terug op de combinatie aan ...

Genieten van iets / iets genieten
Betekenen genieten van iets en iets genieten hetzelfde? Genieten van iets betekent in de standaardtaal in het hele taalgebied 'plezier aan iets beleven'. Iets genieten betekent in het hele taalgebie...

Groter dan mij / ik
Is het hij is groter dan mij of groter dan ik? Correct is: hij is groter dan ik. De voegwoorden van vergelijking als (na de stellende trap) en dan (na de vergrotende trap) staan in veel gevallen voor ...

In / op Cuba
Wat is juist: Hij woont in Cuba of Hij woont op Cuba? Zowel Hij woont in Cuba als Hij woont op Cuba is juist. Het voorzetsel in benadrukt in dit soort gevallen iets meer het staatkundige aspect (Cuba ...

Kiezen tussen koffie of thee / kiezen tussen koffie en thee
Wat is juist: U kunt kiezen tussen koffie of thee of U kunt kiezen tussen koffie en thee? Juist is U kunt kiezen tussen koffie en thee. Na het voorzetsel tussen volgt iets meervoudigs: een woordgroep ...

Na / over (tien - drie)
Wat is correct: Het is nu tien na drie of Het is nu tien over drie? Tien over drie is standaardtaal in het hele taalgebied. Het is onduidelijk of tien na drie tot de standaardtaal in België gerekend...

Naar gelang / naargelang
Is het naargelang of naar gelang? Correct is: naargelang. Naargelang kan als voegwoord of als voorzetsel worden gebruikt. In beide gevallen schrijven we naargelang in één woord. Het voegwoord n...

Op zowel maandag als op dinsdag / op zowel maandag als dinsdag / zowel op maandag als op dinsdag / zowel op maandag als dinsdag
Welke van de volgende zinnen zijn correct? - Zowel op maandag als op dinsdag ben ik vrij. - Zowel op maandag als dinsdag ben ik vrij. - Op zowel maandag als op dinsdag ben ik vrij. - Op zowel maan...

Overleden in / op de leeftijd van 99 jaar
Wat is juist: overleden in de leeftijd van 99 jaar of overleden op de leeftijd van 99 jaar? In overlijdensadvertenties zijn beide voorzetsels correct. In België is op de leeftijd gangbaar, in Nederlan...

Overnieuw / opnieuw
Is overnieuw een correct synoniem van opnieuw? Overnieuw komt in Nederland vaak voor in informele spreektaal, maar het is onduidelijk of het tot de standaardtaal in Nederland gerekend kan worden. Stan...

Vanop / vanaf (- een afstand)
Wat is correct: vanop een afstand of vanaf een afstand? Standaardtaal in het hele taalgebied is vanaf. Vanop is standaardtaal in België. Het voorzetsel vanop is standaardtaal in België. Het wordt ge...

Zaterdags / 's zaterdags / op zaterdag / zaterdag
Is er betekenisverschil tussen ('s) zaterdags, op zaterdag en zaterdag? Ja, 's zaterdags betekent doorgaans 'elke zaterdag'; op zaterdag wordt ook gebruikt in de betekenis 'op één (bepaalde) zaterda...

voorzetselbijwoord
voorzetselbijwoord voorzetsel* dat de functie heeft van een bijwoord*. Voorbeeld: op in Tom is nog op. ...
uit woordenlijst.org - leidraad (officiële spellingsregels)

Aanzien worden als / aanzien worden voor / aangezien worden als / aangezien worden voor
Wat is correct: Hij werd per ongeluk aanzien als de dader, aanzien voor de dader, aangezien als de dader of aangezien voor de dader? Aangezien worden voor is standaardtaal in het hele taalgebied. Aa...

Afgelopen / verleden / vorige week
Heeft afgelopen week dezelfde betekenis als verleden week of vorige week? Nee, afgelopen kun je alleen gebruiken tegen het einde van de desbetreffende periode, terwijl verleden en vorig beide betre...

Afspraak (op / na / volgens -)
Wat is het juiste voorzetsel bij afspraak: op, na of volgens? Zowel op afspraak, na afspraak als volgens afspraak is correct. De meest gebruikelijke combinatie is op afspraak. Hoewel de meeste nas...

Begin de jaren zeventig / begin jaren zeventig
Wat is correct: Begin jaren zeventig of begin de jaren zeventig? Standaardtaal is begin jaren zeventig of in het begin van de jaren zeventig. Begin de jaren zeventig komt geregeld voor in België, ma...

Bestaan in / uit
Wat is correct: Haar taak bestaat in het schenken van koffie of Haar taak bestaat uit het schenken van koffie? Correct is: Haar taak bestaat in het schenken van koffie. Het werkwoord bestaan kan zowe...

Betreffende / desbetreffende minister
Wat is correct: de betreffende minister of de desbetreffende minister? Zowel de betreffende minister als de desbetreffende minister is correct. Beide woorden komen vooral voor in formeel taalgebrui...

Bij deze / bij dezen
Wat is de correcte formulering (in een brief): bij deze of bij dezen? Beide vormen zijn correct. Bij dezen is een combinatie met een oude naamval; bij deze is de afgesleten variant. Bij dezen is ...

Bloemen op / in de vaas
Zet je bloemen op de vaas of in de vaas? Correct is: bloemen in de vaas. Bloemen op de vaas is geen standaardtaal. Bloemen en vaas worden met het voorzetsel in met elkaar gecombineerd. (1a) Snij de b...

Dank zij / dankzij
Wat is correct: Dankzij haar is het me gelukt of Dank zij haar is het me gelukt? Correct is: Dankzij haar is het me gelukt. Het voorzetsel dankzij ('door', 'met dank aan') wordt in één woord gesch...

Einde aan / van de blokkades in zicht
Is een krantenkop als einde aan blokkades in zicht correct Nederlands? Nee, correct is einde van blokkades in zicht. In het Nederlands bestaan de uitdrukkingen een eind aan iets maken ('iets beëindige...

Gamma
Is het woord gamma correct in een breed gamma aan kerstartikelen? Ja, gamma is hier correct. Oorspronkelijk had gamma als betekenis 'geordende reeks van zaken die abstract zijn', bijvoorbeeld een kl...

Gerust in / gerust op
Is gerust zijn in correct? Ja, gerust zijn in is standaardtaal in België. Standaardtaal in Nederland is gerust zijn op. Om uit te drukken dat men zich al dan niet zorgen maakt over iets wordt in d...

Helpen (te)
Welke zin is juist: Wij helpen een Japanse toerist zijn hotel te vinden of Wij helpen een Japanse toerist zijn hotel vinden? Beide zinnen zijn correct. In hoofdzinnen kan een persoonsvorm van het ...

Identiek (geen vaas is / geen twee vazen zijn -)
Wat is correct: Geen vaas is identiek of Geen twee vazen zijn identiek? Beide zinnen zijn correct. Geen twee vazen zijn identiek is de gebruikelijkste variant. Identiek is een bijvoeglijk naamwoor...

In / op voorraad
Wat is correct: op voorraad of in voorraad? Op voorraad en in voorraad zijn allebei correct. In België is op voorraad minder gebruikelijk dan in Nederland. Op voorraad en in voorraad zijn beide co...

In de hoedanigheid als / van voorzitter
Wat is correct: in de hoedanigheid als voorzitter of in de hoedanigheid van voorzitter? Correct is: in de hoedanigheid van voorzitter. De bijvoeglijke bepaling bij de hoedanigheid wordt ingeleid door ...

In-companytraining / incompanytraining
Is de schrijfwijze incompanytraining correct? Ja, incompanytraining is correct. Voor de leesbaarheid mag er een extra streepje gezet worden: in-companytraining of incompany-training. Samenstellingen v...

Inspreken in / op het antwoordapparaat
Is het juiste voorzetsel in of op in Na acht uur kunt u uw boodschap inspreken in/op het antwoordapparaat? Geadviseerd wordt inspreken op het antwoordapparaat, naar analogie van inspreken op een bandj...

Interesseren (zich - aan / voor)
Is het zich interesseren aan of voor iets? Alleen zich interesseren voor is standaardtaal. Zich interesseren aan wordt wel gebruikt in België, maar het is er geen standaardtaal. Zowel het wederke...

Komma voor en na een bijvoeglijke beknopte bijzin
Komt er een komma voor en na de beknopte bijzin in: Producten(,) gemaakt door locals(,) zijn vaak populair bij toeristen? In deze zin hoort er geen komma te staan na producten, omdat de beknopte bijzi...

Langs voor / aan de voorkant / van voren
Is de volgende zin correct: Na het ongeval was onze sportwagen langs voor beschadigd? Nee, combinaties als langs voor behoren niet tot de standaardtaal. Standaardtaal is aan de voorkant, van voren of...

Langsheen / langs
Is het langsheen of langs in De reis bracht ons langs(heen) mooie plaatsen? Het is onduidelijk of we het gebruik van langsheen wel of niet tot de standaardtaal in België kunnen rekenen. Standaardtaa...

Lijdende vorm (passief) (algemeen)
Definitie van de begrippen 'lijdende vorm' en 'bedrijvende vorm' Grammaticale kenmerken van de lijdende en de bedrijvende vorm Functie en effecten van de lijdende vorm Definitie van de begrippen ...

Met mondjesmaat / mondjesmaat
Wat is de juiste uitdrukking voor 'in kleine hoeveelheden tegelijk': mondjesmaat of met mondjesmaat? Met mondjesmaat is standaardtaal in België. Mondjesmaat is standaardtaal in het hele taalgebied....

Middels / door middel van / met
Is middels correct in een zin als Middels deze aangetekende zending brengen we u op de hoogte van onze beslissing? Ja, middels is standaardtaal, maar het woord wordt vooral in formele taal gebruikt....

Mond-op-mondreclame / mond-tot-mondreclame
Wat is juist: mond-op-mondreclame of mond-tot-mondreclame? De correcte vorm is mond-tot-mondreclame. Bij mond-tot-mondreclame gaat het om reclame die door consumenten onderling gemaakt wordt: het wo...

Naar daar / daarnaartoe / daarheen
Is naar daar correct in de volgende zin: Ik zal meteen naar daar komen? Naar daar is standaardtaal in België. Hetzelfde geldt voor naar hier en naar waar. Standaardtaal in het hele taalgebied zijn daa...

Negen op tien mensen / negen op de tien mensen
Wat is correct: Negen op tien mensen eten te weinig fruit of Negen op de tien mensen eten te weinig fruit? Negen op de tien mensen is zonder meer correct. Het is onduidelijk of negen op tien mensen...

Ondanks dat
Is ondanks dat correct in de betekenis 'hoewel', bijvoorbeeld in de zin: Hij was aanwezig, ondanks dat hij ziek was? Ja. De voegwoordelijke uitdrukking ondanks dat is correct in de betekenis 'hoewel'....

Ontberen: het ontbeert ons aan / wij ontberen
Wat is correct: Het ontbeert ons aan de juiste kennis of Wij ontberen de juiste kennis? Correct is: Wij ontberen de juiste kennis. Ontberen betekent '(heel erg) missen' en is net als missen een overga...

Ontlenen / lenen, uitlenen
Is geld ontlenen correct? Nee, met betrekking tot geld zijn lenen en uitlenen gebruikelijk in de standaardtaal: men leent het geld dat de bank uitleent. Ontlenen is wel standaardtaal in België als h...

Onverlet (laten)
Is onverlet correct? Onverlet is standaardtaal in het hele taalgebied als het 'ongehinderd, 'onbelemmerd' betekent. De uitdrukking dat laat onverlet dat … in de betekenis 'dat doet niets af aa...

Op (het) vlak van / op (het) gebied van
Zijn de vaste combinaties op het vlak van en op het gebied van allebei correct? En kan het lidwoord het worden weggelaten? Op het vlak van en op het gebied van zijn allebei correct. In verzorgde schr...

Op internet / op het internet
Wat is correct: U vindt ons ook op internet / U vindt ons ook op het internet? De beide zinnen zijn correct. Het gebruik van het lidwoord het is hier mogelijk, maar niet verplicht. De verbindingen op ...

Rechtsaf slaan / rechts afslaan
Wat is de juiste schrijfwijze van rechts( )af( )slaan? Juist is rechts afslaan. Afslaan betekent 'een andere (zijwaartse) richting nemen'. Dit werkwoord kan behalve met de bijwoorden rechts en links ...

Respectievelijke / respectieve
Wat is juist: De respectievelijke antwoorden van de drie geïnterviewden waren bijna identiek of De respectieve antwoorden van de drie geïnterviewden waren bijna identiek? Zowel respectieve als respe...

Schrik hebben / bang zijn
Is schrik hebben correct? Ja, schrik hebben is standaardtaal in België. Standaardtaal in het hele taalgebied is bang zijn. In de standaardtaal in België is schrik hebben gangbaar als synoniem van ba...

Sinds drie dagen
Is naast sinds maandag ook sinds drie dagen correct? Ja, sinds drie dagen is standaardtaal. Sinds kan zowel met het startpunt van een periode (sinds maandag) als met de periode zelf (sinds drie dage...

Ten deze / te dezen
Wat is correct: ten deze of te dezen? Correct is: te dezen. Te dezen betekent 'hier', 'hierbij', 'in dit geval', 'in dit opzicht', 'op dit punt'. De uitdrukking komt voor in formele schrijftaal. (1...

Tot / tot en met
Als je zegt dat je met vakantie bent van 1 tot 20 augustus, betekent dat dan dat je op de 20ste weer met het werk begint, of op de 21ste? De betekenis van tot is dubbelzinnig. Bovendien wordt tot in B...

Vandaag aan de dag / de dag van vandaag / vandaag de dag
Luidt de correcte uitdrukking vandaag aan de dag, de dag van vandaag of vandaag de dag? Zowel vandaag de dag als de dag van vandaag is standaardtaal. Vandaag aan de dag is een verouderde uitdrukking...

Wegens ziek / wegens ziekte
Welke zin is correct: De gemiddelde werknemer zit elk jaar een paar dagen thuis wegens ziek of De gemiddelde werknemer zit elk jaar een paar dagen thuis wegens ziekte? Standaardtaal in het hele taalg...

Wie / die (de man - me begroette)
Is de man wie correct in de volgende zin: De man wie me daarnet begroette, is m'n buurman? Nee, de man wie is niet correct in deze zin. Correct is: De man die me daarnet begroette, is m'n buurman. Al...

Vragen / verzoeken
Is het correct om vragen in plaats van verzoeken te gebruiken in een zin als Ik verzoek/vraag hem mee te gaan? Ja, vooral in gesproken taal is vragen in zinnen als deze gebruikelijker dan het forme...

Gezien (als voegwoord)
Is gezien correct als het als een voegwoord wordt gebruikt, zoals in Gezien hij vier bonnetjes heeft, kan hij gratis binnen? Het is onduidelijk of gezien als voegwoord ('aangezien, omdat') wel of ni...

Hen / hun (algemeen)
De klassieke schoolregel, die teruggaat op een zeventiende-eeuws voorstel, maakt voor het gebruik van hen en hun een kunstmatig onderscheid naargelang van de grammaticale functie. Die regel schrijft h...

Hen / hun (dat maakt - niet uit)
Wat is correct: Dat maakt hen niet uit of Dat maakt hun niet uit? Volgens de strikte regel is correct: Dat maakt hun niet uit. Hun is namelijk een belanghebbend voorwerp bij het werkwoord uitmaken. De...

Hen / hun (de laatste maanden zijn - de vreselijkste dingen overkomen)
Wat is correct: De laatste maanden zijn hen de vreselijkste dingen overkomen of De laatste maanden zijn hun de vreselijkste dingen overkomen? Strikt genomen hoort het te zijn: De laatste maanden zijn ...

Verwijzingsproblemen met voornaamwoorden van de derde persoon enkelvoud (algemeen)
Inleiding Verwijzen naar de-woorden Verwijzen naar het-woorden      a. Persoonsaanduidingen      b. Diernamen      c. Zaaknamen Inleiding Top Bij het verwijzen naar...

Voor zij / hen die ...
Wat is juist: Deze oproep is bedoeld voor zij die afwezig waren of Deze oproep is bedoeld voor hen die afwezig waren? Deze oproep is bedoeld voor hen die afwezig waren is juist. Een andere mogelijkhei...

Bij bevel / op last / per order / in opdracht
Is bij bevel in de ondertekening van een document correct? Nee, bij bevel komt wel eens voor in Belgische ambtelijke teksten, maar het is geen standaardtaal. De geijkte uitdrukkingen in de standaard...

Degene (voor zaken)
Is het correct om degene of diegene te gebruiken om naar zaken te verwijzen? Het is onduidelijk of het gebruik van degene of diegene om naar zaken te verwijzen als correct kan worden beschouwd. Zeker ...

Degene / degenen
Wat is juist: De meeste klanten zijn tevreden, behalve degene met een verouderd systeem of De meeste klanten zijn tevreden, behalve degenen met een verouderd systeem? Juist is De meeste klanten zijn ...

Hen / hun (het interesseert -)
Is het Het interesseert hen of Het interesseert hun? Wij adviseren: Het interesseert hen. De traditionele schoolregel maakt voor het gebruik van hen en hun een onderscheid naargelang van de zinsdeelfu...

Hen / hun (het ontgaat -)
Moet hen of hun gebruikt worden bij ontgaan? Volgens de strikte regel hoort bij het werkwoord ontgaan de vorm hun van het persoonlijk voornaamwoord, aangezien er geen sprake is van een lijdend voorwer...

Hen / hun (het verbaast -)
Is het Dat verbaast hen of Dat verbaast hun? Volgens de strikte regel hoort bij het werkwoord verbazen de vorm hun van het persoonlijk voornaamwoord. Er is immers geen sprake van een lijdend, maar van...

Hen / hun (ik heb - gemaild)
Is het Ik heb hen gemaild of Ik heb hun gemaild? Beide mogelijkheden zijn juist. Als mailen wordt gebruikt in de betekenis 'een mailbericht sturen', is Ik heb hun gemaild correct. Heeft mailen de bete...

Hen / hun (we zijn - verregaand tegemoetgekomen)
Moet hen of hun gebruikt worden bij tegemoetkomen? Volgens de strikte regel hoort bij het werkwoord tegemoetkomen de vorm hun van het persoonlijk voornaamwoord. Er is immers sprake van een soort meewe...

Hergeïnterpreteerd / geherinterpreteerd
Wat is het voltooid deelwoord van herinterpreteren: hergeïnterpreteerd of geherinterpreteerd? Geherinterpreteerd. Voor de vorming van voltooide deelwoorden van werkwoorden met het voorvoegsel her- gel...

Het is sterker dan ik(zelf) / mezelf
Wat is correct: het is sterker dan mezelf of het is sterker dan ik(zelf)? Beide constructies zijn correct, maar het is sterker dan mezelf is gebruikelijker dan het is sterker dan ik(zelf). Het is ste...

Inrichting van de Woordenlijst
Inrichting van de Woordenlijst Selectie van de trefwoorden en woordvormen De Woordenlijst van de Nederlandse Taal bevat een lijst van ruim 100.000 trefwoorden. Van die 100.000 trefwoorden zijn e...
uit woordenlijst.org - leidraad (officiële spellingsregels)

Jouw / je gegevens
Is het Je kunt jouw gegevens op elk moment aanpassen of Je kunt je gegevens op elk moment aanpassen? Jouw gegevens en je gegevens zijn beide correct. Als bezittelijk voornaamwoord van de tweede pers...

Kiezen tussen / uit / voor
Wat is correct: kiezen tussen, kiezen uit of kiezen voor? Kiezen tussen, kiezen uit en kiezen voor zijn allemaal correct. Na kiezen tussen en kiezen uit volgt iets meervoudigs; na kiezen voor kan oo...

Met z'n / ons allen
Wat is correct: met ons allen of met z'n allen? Beide constructies zijn correct. In de constructie 'met + bezittelijk voornaamwoord + allen' kan in alle gevallen z'n worden gebruikt, ongeacht de perso...

Naar de kiezer (toe)
Is het gebruik van naar … (toe) correct in de volgende zin: Het is belangrijk dat de politieke standpunten voldoende transparant zijn naar de kiezer (toe)? Ja, dit gebruik van naar ... (toe) ...

Te / in (in plaatsaanduiding)
Wat is correct: De trein komt aan te Leuven of De trein komt aan in Leuven? Beide zijn correct, maar te Leuven is formeler dan in Leuven. In combinatie met de meeste plaatsnamen is in het gebruik...

Vanaf / per 1 augustus
Moet vanaf in de zin Vanaf 1 augustus 1996 gelden er in Nederland nieuwe spellingregels vervangen worden door van? Nee. Vanaf 1 augustus is correct. Ook mogelijk is: per 1 augustus, sinds 1 augustus (...

Welk (de rechtszaak, - proces)
Is welk correct in de zin: De journalist woonde de rechtszaak bij, welk proces het publieke belang betrof? Dit bijvoeglijk gebruik van het betrekkelijk voornaamwoord welk(e) is archaïsch. Het komt v...

voorvoegsel
voorvoegsel in een afleiding*: element dat niet als los woord kan voorkomen, maar voor een grondwoord* wordt geplaatst. Voorbeelden: on(schuld), be(gaan). Als het element achter het grondwoord komt...
uit woordenlijst.org - leidraad (officiële spellingsregels)

Alfabetische rangschikking van namen
Hoe worden familienamen die beginnen met lidwoorden of voorzetsels, bijvoorbeeld Van der Poel, alfabetisch gerangschikt in een naslagwerk? Bij de P of bij de V? Officiële regels zijn er niet, maar er ...

Tot en met / tot-en-met
Is het tot en met of tot-en-met in een zin als Hij is vervelend tot(-)en(-)met? Correct is: Hij is vervelend tot-en-met. De vaste combinatie van voorzetsels tot en met wordt gebruikt om uit te dr...

Analogie (naar - met / van)
Wat is correct: naar analogie met of naar analogie van? Zowel naar analogie met als naar analogie van is correct. Er zijn twee mogelijke voorzetseluitdrukkingen met analogie: naar analogie van en na...

Bij voorbeeld / bijvoorbeeld
Schrijf je bij voorbeeld als twee losse woorden of bijvoorbeeld aaneen? De correcte spelling is bijvoorbeeld. De combinatie bij voorbeeld is een voorzetselgroep, die wordt gebruikt als bijwoordelijke ...

Burn(-)out(-)syndroom
Wat is de juiste spelling: burn-outsyndroom, burnoutsyndroom of burn-out-syndroom? De juiste schrijfwijze is burn-outsyndroom. Om de structuur van de samenstelling te verduidelijken, kunnen we ook e...

Gelukken / slagen
Is het Ik ben erin gelukt of Ik ben erin geslaagd? Ik ben erin geslaagd en Het is me gelukt zijn de correcte uitdrukkingen. Gelukken wordt nooit gebruikt met een persoon als onderwerp. Wel kan iets ge...

Grammaticale functie van 'het' in 'het er niet mee eens zijn'
Welke grammaticale functie heeft het in de zin: Ik ben het er helemaal niet mee eens? In de werkwoordelijke uitdrukking het eens zijn (met) is het niet mogelijk de functie van het nader te bepalen. He...

Hen / hun (ik heb - op de vingers getikt)
Is het Ik heb hen op de vingers getikt of Ik heb hun op de vingers getikt? Correct is: Ik heb hun op de vingers getikt. De zin Ik heb die mensen op de vingers getikt bevat een indirect object (die men...

Ingevolge / ten gevolge van
Zijn ingevolge en ten gevolge van synoniemen? Nee. Ingevolge betekent 'overeenkomstig', 'in overeenstemming met'. Ten gevolge van betekent 'als gevolg van'. Ingevolge is vrij formeel en is afhanke...

Omwille van (redengevend)
Is omwille van correct in de betekenis 'wegens', 'vanwege'? Het is onduidelijk of we omwille van al dan niet tot de standaardtaal in België kunnen rekenen als het gebruikt wordt om een reden of een ...

Wat betreft / wat … betreft
Wat is correct: Wat betreft de kosten is het duidelijk of Wat de kosten betreft is het duidelijk? Wat betreft de kosten en wat de kosten betreft zijn allebei correct. Wat (…) betreft heeft de be...

Wijzen op (bezoekers worden / wordt erop gewezen dat ...)
Wat is correct: Bezoekers van deze website worden erop gewezen dat er auteursrecht rust op de afbeeldingen of Bezoekers van deze website wordt erop gewezen dat er auteursrecht rust op de afbeeldingen?...

A rato van
Is a rato van een correcte combinatie, bijvoorbeeld in de zin De reistijd zal worden vergoed a rato van € 0,50 per km? A rato van is een combinatie die in België in formeel taalgebruik voorko...

Aan / bij (de bushalte)
Wat is juist: Ik heb een uur bij de bushalte staan wachten of Ik heb een uur aan de bushalte staan wachten? Aan de bushalte is standaardtaal in België; bij de bushalte is standaardtaal in het hele ta...

Aanhalingstekens (algemeen)
1. Inleiding 2. Enkele aanhalingstekens    a. Citaten    b. Bijzonder woordgebruik: nieuw woord, onbekend woord, ironisch taalgebruik enzovoort    c. Zelfnoemfunctie    d. Betekenisomschrijv...

Aanvraag om / van / voor / tot
Wat is correct: aanvraag om, aanvraag van, aanvraag voor of aanvraag tot? Aanvraag kan met om, van, voor en tot gecombineerd worden. Van, voor en tot zijn het gebruikelijkst. Aanvraag betekent 'off...

Afkortingen: gebruik (algemeen)
Afkortingen hebben het voordeel dat ze kernachtig zijn. Ze kunnen kort en precies verwijzen naar een bepaald woord, een bepaalde naam of term. Voor niet-ingewijden kunnen afkortingen echter ondoorzi...

Backup / back-up
Wat is correct: backup of back-up? De correcte spelling is back-up. Back-up is een samenstelling die aan het Engels ontleend is. In de regel schrijven we samenstellingen van Engelse woorden in het Ned...

Bijdehande / bijdehante
Wat is de vorm van bijdehand, wanneer er een buigings-e op volgt: bijdehande of bijdehante? De verbogen vorm van bijdehand is bijdehante. De oorsprong van het bijvoeglijk naamwoord bijdehand is no...

Eensgelijks / insgelijks
Is het eensgelijks of insgelijks? De correcte vorm is insgelijks. Het bijwoord insgelijks wordt gebruikt als bijwoordelijke bepaling in de zin (Ik wens je insgelijks het beste toe), maar is vooral...

Engelse samenstellingen en woordgroepen aaneen of los
12.1 Engelse samenstellingen en woordgroepen aaneen of los regel 12.A Een in het Nederlands gebruikelijke samenstelling* van Engelse woorden schrijven we in één woord. online accountman...
uit woordenlijst.org - leidraad (officiële spellingsregels)

Gebaat met / bij
Wat is correct: gebaat zijn met iets of gebaat zijn bij iets? Gebaat zijn met en gebaat zijn bij zijn allebei correct. Gebaat zijn ('voordeel hebben') kan zonder betekenisverschil met zowel bij als ...

Genaamd / genoemd / vernoemd naar zijn grootvader
Wat is correct: Hij is genaamd naar zijn grootvader, Hij is genoemd naar zijn grootvader of Hij is vernoemd naar zijn grootvader? Correct zijn: Hij is genoemd naar zijn grootvader en Hij is vernoemd...

Hen, hun / ze (verwijzing naar personen)
Is het mogelijk met ze in plaats van met hen of hun naar personen te verwijzen? Ja. Ze fungeert als de gereduceerde vorm van hen/hun. Met de beklemtoonde vormen hen/hun kan alleen naar personen worden...

Hoofdletters bij titels van boeken, liedjes, films e.d. (algemeen)
Titels in lopende tekst Lidwoorden aan het begin van titels Duitse titels Engelse titels Titels uit andere talen Kranten- en tijdschrifttitels Titels in lopende tekst Top Als in een gewone ...

Irriteren / ergeren
Is het juist om te zeggen: Ik irriteer me aan zijn slordigheid? Nee. Correct is: Ik erger me aan zijn slordigheid of Zijn slordigheid irriteert me. De betekenissen van irriteren en ergeren liggen ...

Lijdend voorwerp en meewerkend voorwerp, volgorde in een zin
Wat is de onderlinge volgorde van lijdend voorwerp en meewerkend voorwerp in een zin? De onderlinge volgorde van lijdend voorwerp en meewerkend voorwerp (in ruimere zin: indirect object) is in de rege...

Minister (hoofdletter?)
Hoe schrijf je minister in minister van ...: met of zonder hoofdletter? Minister wordt meestal met een kleine letter geschreven. In een aantal gevallen is een hoofdletter gebruikelijk of mogelijk. ...

Naar voor / naar voren
Is het naar voor treden of naar voren treden? Het is onduidelijk of we naar voor treden wel of niet tot de standaardtaal in België kunnen rekenen. Standaardtaal in het hele taalgebied is in elk geva...

Naast / buiten / behalve
Wat is correct: Naast zingen vindt hij tekenen leuk, Buiten zingen vindt hij tekenen leuk of Behalve zingen vindt hij tekenen leuk? De voorzetsels naast, buiten en behalve zijn alle drie correct in de...

Omdat aan het begin van de zin
Mag een zin met een onderschikkend voegwoord beginnen, zoals in Rianne viert haar verjaardag later. Omdat ze op vakantie is. Ja, maar het zelfstandig gebruik van een bijzin zoals Omdat ze op vakanti...

Reppen van / over
Wat is correct: met geen woord van iets reppen of over iets reppen? Beide voorzetsels zijn correct. Er is geen betekenisverschil. Zowel reppen van iets als reppen over iets is mogelijk in de betek...

Slagen in / voor
Wat is correct: slagen in een examen of slagen voor een examen? Standaardtaal in het hele taalgebied is slagen voor een examen. Het is onduidelijk of slagen in een examen tot de standaardtaal in Bel...

Te voorschijn / tevoorschijn
Wordt tevoorschijn als één woord geschreven of als twee losse woorden (te voorschijn)? We schrijven tevoorschijn als één woord. Het woord voorschijn (oorspronkelijke betekenis 'verschijning') kom...

Terug / geleden (zes jaar -)
Wat is correct: Zes jaar terug werd Michael veroordeeld? Of Zes jaar geleden werd Michael veroordeeld? Beide zijn correct. Terug en geleden zijn hier synoniemen. De achtergeplaatste voorzetsels t...

Tevreden met / over
Wat is correct: Ik ben tevreden met mijn studieresultaat of Ik ben tevreden over mijn studieresultaat? Beide voorzetsels zijn correct. De betekenissen overlappen elkaar gedeeltelijk. Tevreden over...

Verwachten (zich – aan)
Is zich verwachten aan correct? Nee, het wederkerende gebruik van verwachten komt weleens voor in België, maar behoort niet tot de standaardtaal. Alleen de niet-wederkerende vorm is standaardtaal.  ...

Voormiddag, namiddag
Welke delen van de dag worden met respectievelijk voormiddag en namiddag aangeduid? In de standaardtaal in Nederland wordt met voormiddag en namiddag (met de klemtoon alleen op de eerste lettergree...

Voorzetsels (algemeen)
Overzicht van de voornaamste voorzetsels: à ingevolge qua aan inzake   aangaande   richting achter jegens rond af   rondom   krachtens   behoude...

Waarschuwen voor / tegen
Wat is correct: iemand waarschuwen voor een gevaar of tegen een gevaar? Beide voorzetsels zijn correct. Waarschuwen voor is het gebruikelijkst. Waarschuwen kan betekenen 'iemand op­merk­zaam ma­ken op...

voornaamwoordelijk bijwoord
voornaamwoordelijk bijwoord samenstelling* van een bijwoord* (bijvoorbeeld er, hier, daar, waar) en een of meer voorzetselbijwoorden* (bijvoorbeeld aan, bij, in, voor). Voorbeelden: eraan, hierbij,...
uit woordenlijst.org - leidraad (officiële spellingsregels)

Persoonsnamen
16.2 persoonsnamen regel 16.B (1) De voornaam en de familienaam van een persoon schrijven we met een hoofdletter. (2) Voorzetsels* en lidwoorden in sommige familienamen krijgen in Nederland ee...
uit woordenlijst.org - leidraad (officiële spellingsregels)