Officiële spelling Nederlandse Taalunie

Signalisatie

Vraag

Is signalisatie correct?

Antwoord

Ja, signalisatie is standaardtaal in België. Standaardtaal in het hele taalgebied zijn onder meer, afhankelijk van de context, verkeerstekens, wegmarkering, bewegwijzering of wegwijzers.

Toelichting

In de standaardtaal in België wordt signalisatie vooral gebruikt in de betekenissen 'het geheel van verkeersborden, verkeerstekens of wegwijzers' of 'het voorzien van een weg van wegwijzers'. Standaardtaal in het hele taalgebied hiervoor is bewegwijzering.

(1) De dienst tijdelijke signalisatie wegen- en woningbouw houdt zich voornamelijk bezig met het plaatsen van tijdelijke verkeersborden bij openbare werken. [standaardtaal in België]

(2) In de eerste plaats moet er duidelijke bewegwijzering naar de dienst voor toerisme komen, als we aan een toeristvriendelijk imago willen werken.

Signalisatie komt daarnaast ook in een aantal andere betekenissen voor. Zo wordt signalisatie in België soms gebruikt als algemene benaming voor alle aanwijzingen ten behoeve van de weggebruikers, inclusief de verkeerslichten. Standaardtaal in het hele taalgebied is in die context verkeerstekens.

(3) Alle bestuurders moeten een kruispunt met dubbele voorzichtigheid oprijden, ongeacht de plaatsgesteldheid, voorrangsregels of signalisatie. [standaardtaal in België]

(4) Toen hij naar huis reed, negeerde hij alle verkeerstekens.

Volgens een aantal naslagwerken kan dan ook wegbebakening gebruikt worden. Dat is een wat abstractere term voor alle verkeerstekens en voorwerpen die dienen ter geleiding, waarschuwing, regeling en beveiliging van het verkeer. Deze term is niet erg gangbaar in het dagelijkse taalgebruik.

Signalisatie is in België ook gangbaar als het geheel van de op het wegdek aangebrachte tekens worden bedoeld. Standaardtaal in het hele taalgebied is in die betekenis wegmarkering.

(5) In afwachting van de grote infrastructuurwerken moeten de weggebruikers het stellen met enkele voorlopige aanpassingen: een vernieuwde signalisatie en twee nieuwe afslagen. [standaardtaal in België]

(6) Hij beweerde dat de wegmarkeringen niet duidelijk genoeg waren, zodat hij de afrit niet gezien had.

In België kan signalisatie (bijvoorbeeld in samenstellingen als signalisatiesysteem) ook gebruikt worden als tekens en signalen bedoeld worden die het trein- of scheepsverkeer moeten regelen. Standaardtaal in het hele taalgebied is in dit geval signalering.

(7) Maar ook de diesellocomotieven moeten zo zijn uitgerust dat zij beantwoorden aan de veiligheidsnormen en het signalisatiesysteem van het andere net. [standaardtaal in België]

(8) Aan de verschillende veerdiensten zijn signalisatieborden op de oevers geplaatst die een snelheidsbeperking en een verbod tot het veroorzaken van golfslag opleggen. [standaardtaal in België]

(9) De toegang tot het spoor is bemoeilijkt en signalering langs de baan is vervangen door cabinesignalering.

Tot slot is signalisatie in België ook gangbaar in een betekenis die niet in de woordenboeken wordt opgenomen. Signalisatie kan gebruikt worden als de etiketten en vignetten bedoeld worden die wettelijk op bepaalde vormen van vervoer moeten staan.

(10) De signalisatie omvat de oranje schilden, de etiketten en het Uno-nummer. [standaardtaal in België]

(11) Wie radioactief materiaal vervoert, moet zorgen dat de signalisatie op de vrachtwagen in orde is. [standaardtaal in België]

Bijzonderheid

Verkeerssignalering betreft de voorzieningen om informatie over het zicht, de gladheid en de files door te geven aan de weggebruikers.

(12)   We zullen gebruikmaken van de langs een groot deel van de autosnelwegen aanwezige elektronica voor verkeerssignalering in informatiepanelen.

Naslagwerken

 

signalisatie

wegbebakening

Grote Van Dale (2005)

(alg.Belg.N.) bewegwijzering, bebakening

2 de verkeers- en richtingsborden waarvan een weg is voorzien

Van Dale Hedendaags Nederlands (2006)

1 (Belg.) bewegwijzering of bebakening

1 het voorzien van een weg van verkeers- en richtingsborden

Verschueren (1996)

Z.N. wegbebakening, bewegwijzering, wegmarkering

2. (…) op, naast of boven de weg aangebrachte verkeerstekens

Kramers (2000)

ZN 1 aanduiding voor de verkeerstekens, wegbebakening, wegmarkering e.d.; ook bewegwijzering; 2 aanduiding voor de verlichting van voertuigen; het signaleren of aangeven van hindernissen e.d.

-

Correct Taalgebruik (2006), p. 227

[wordt afgekeurd] Als algemene benaming voor alle aanwijzingen ten behoeve van de weggebruikers, inclusief de verkeerslichten, gebruiken we verkeerstekens. Als abstract begrip hebben we wegbebakening, die alle verkeerstekens en voorwerpen omvat die dienen ter geleiding, waarschuwing, regeling en beveiliging van het verkeer. Een beperkter begrip is wegmarkeringen, die alle op het wegdek aangebrachte tekens, als onderdeel van de bebakening, omvatten.

Onder bewegwijzering verstaan we alle aanwijzingen omtrent de afstanden tussen verschillende plaatsen (wegwijzers).

Verkeerssignalering, ten slotte, betreft de voorzieningen om informatie over het zicht, de gladheid en de files door te geven aan de weggebruikers.

-

Woordenboek correct taalgebruik (2004), p. 247

[wordt afgekeurd] verkeerstekens; (weg)bebakening (= met verkeerstekens); bewegwijzering (= met wegwijzers); wegmarkering(en), rijstrookmarkering(en) (= tekens op het wegdek; verkeerssignalering (het signaleren of aangeven van hindernissen op de weg, informatie over files, zicht, gladheid …)

-

Taalwijzer (1998), p. 70

[bij bewegwijzering, wordt afgekeurd] niet: signalisatie; vgl. Fr. signalisation

[bij bewegwijzering]  (weg)bebakening duidt op langs en boven de weg aangebrachte tekens

Stijlboek VRT (2003), p. 213

Bruikbaar Belgisch Nederlands. In de algemene standaardtaal worden preciezere woorden gebruikt. Als algemene term voor alle aanwijzingen voor weggebruikers, hebben we verkeerstekens. De bewegwijzering geeft de correcte richting aan. De verkeerstekens en alle voorwerpen die dienen om het verkeer te regelen en beveiligen, noemen we samen de wegbebakening. De tekens die op het wegdek worden aangebracht, noemen we wegmarkeringen. Waarschuwingsborden hebben we ook. De verkeerssignalering geeft op portalen over de weg informatie over files, vertragingen, maximumsnelheid en dergelijke.

-

Vlaams-Nederlands woordenboek (2003)

bewegwijzering, verkeerssignalisering, wegbebakening met verkeersborden

-