Officiële spelling Nederlandse Taalunie

ANS (1997)

Algemene Nederlandse Spraakkunst: 2 Dl. (2e dr.) (1997). W. Haeseryn et al. (Red.). Groningen: Martinus Nijhoff.

Deze 2de editie staat in zijn geheel online.